TOELICHTING DATABASES                                                                                                                                                             
   
Terug naar Jaarindex                                                                             Contact Herman Dekker

Het zou mij enig werk besparen als de bezoekers mijn databases zelf zouden
kunnen doorzoeken.
Ik wil die mogelijkheid graag aanbieden, maar mij ontbreekt de kennis en
vaardigheid om dat te realiseren. Als u dat wèl zou kunnen realiseren zou
ik graag met u in contact komen.


Ieder jaar begint met een opsomming van de in dat jaar opgespoorde ongevallen en
incidenten en die wordt gevolgd door de beschrijvingen daarvan.
Deze lijsten zijn een uittreksel uit de twee databases die ik hiervan bijhoud.
Om een indruk te geven welke informatie (ook nog) aanwezig is, volgen hieronder eerst

afdrukken van de schermbeelden en daarna een beschrijving van deze databases.


Database A
                    
 
         Database B
                    
 
LUCHTVAARTARCHIEF HERMAN DEKKER            Ongevallen/Incidenten

                                                    
TOELICHTING DATABASES
Er zijn twee databases: A. Ongevallen/Voorvallen (Formulier LHD).
                        B. Namen. (Formulier NAMEN).
 
Toelichting op A:  Formulier LHD
 
LHD nummer   Een uniek nummer voor ieder ongeval/voorval, dat is gebaseerd op
             de datum +
 volgnummer.
             In de ongevallen-database zijn momenteel ruim 18630(*) recordnummers
             toegekend.
             Mijn archief bevat nu ruim 10430(**) dossiers, ongeveer 45 strekkende meters.
             Let wel, een botsing of airmiss (civiel vs. civiel) resulteert in één
             dossier en twee records.
Datum        Evident.
LHD Class.   Ieder ongeval/voorval wordt door mij geclassificeerd:
             v - voorval         a - airmiss
             o - ongeval         p - para
             Dit is gebaseerd op de classificatie van de Raad voor de Luchtvaart
             (RvdL). Deze classificatie is consequent in de tijd toegepast, de RvdL
             heeft in de loop der tijd een aantal keren wijzigingen aangebracht in haar
             codes
 (zie RvdL Class.).
             In LHD Class heb ik die wijzigingen 'terugvertaald' naar de oorspronkelijke
             manier.
             Van de ruim 18400 'gevallen' in de periode 1920 - 2000 zijn er echter
             slechts 5700 bij de RvdL/BVOI gemeld dan wel door
haar behandeld.
             Die hebben dus een officiële classificatie, in de andere
 gevallen heb ik zelf
             tot de getoonde
 classificatie besloten.
Slachtoffers Aantal dodelijke slachtoffers. Hierbij worden meegeteld de zwaargewonden
             die later alsnog overlijden. 
             Let wel, dit geeft géén informatie betreffende het aantal inzittenden!
             Alleen bij dié ongevallen die op de pagina's "Grootste rampen" worden
             behandeld, heb ik een opgave van de passagiers opgenomen.
             Tevens wordt daarbij aangegeven in hoeverre zij al dan niet slachtoffer
             waren.
             Bij de beschrijvingen vermeld ik steeds de namen van de (mij bekende)
             bemanningsleden en, h
oewel zij dus niet worden vermeld, heb ik in de meeste
             gevallen de namen 
van de passagiers wel in m'n database.
             Bij de beschrijving van de "Ernstige ongevallen" heb ik steeds de namen van
             alle inzitenden vermeld.
             Gerichte vragen over inzittenden zal ik dus vaak wel kunnen beantwoorden.
 

Aangezien deze databases in eerste instantie voor de officiële instanties werden
samengesteld, worden 
de administratieve gegevens van de dossiers in hun archieven
hier ook vermeld.

(NB. Deze gegevens worden verwijderd bij ter beschikkingstelling aan derden. Zoals hierboven ook zichtbaar is!) 
 
Melding          Vanaf 1960 past de RvdL/BVOI een consequent nummersysteem voor
                 binnenkomende meldingen toe: jaartal + volgnummer
                 geen - als er geen melding bij RvdL/BVOI is geweest
                 0    - als er wel een (soort) melding geweest moet zijn omdat er
                        bijvoorbeeld een rapport is, of omdat het ongeval/incident in
                        een jaarsurvey is opgenomen.

                 Dit laatste komt natuurlijk vooral in de periode vóór 1960 voor.
Rapport          Het nummer van het Rapport van Vooronderzoek, ook weer jaar + volgnummer

Uitspraak        Het nummer van de Uitspraak van de RvdL. Deze nummering is niet
                 consequent, of ontbreekt bij sommige uitspraken geheel. 
                 Ook is de nummering vaak gerelateerd aan het jaar van uitspraak en
                 niet aan het tijdstip van het ongeval.
Dossier nr.      Nummer van het door mij samengestelde dossier nadat ik de archieven van
                 de RvdL, 
het BVOI en het Klad-archief van het BVOI in de periode 1997-1999
                 geschoond en gereorganiseerd had.

RvdL Dossier     Een oude nummering van de dossiers van de RvdL. Deze nummering is
                 slechts onvolledig aanwezig en heb ik dus ook onvolledig kunnen aanbrengen.
RvdL Class.      De officiële, door de RvdL gebruikte classificaties, zoals ik die natuurlijk
                 in mijn database heb aangebracht.   Maar zie ook hierboven bij LHD Class.

                 a  - accident
                 
am - airmiss
                 
ei - ernstig incident
                 i  - incident
                 si - serious incident
                 v  - voorval


Kenmerk t/m Land Evident.
Code             Het nationaliteitskenmerk van betreffend land. Bij de beschrijvingen
                 wordt alleen de plaatsnaam genoemd met daarbij dit nationaliteitskenmerk.
Gezagvoerder     Naam van de gezagvoerder.
                 Onbekend    - indien niet bekend
                 Geen        - indien bekend dat er geen gezagvoerder was
Soort vlucht     In het algemeen is de omschrijving evident, afkortingen die hierbij
                 gebruikt worden zijn:
                 C - commercieel     GA - General Aviation
                 Bij zweefvliegtuigen wordt hier slechts Zweef ingevuld en is geen
                 poging gedaan een onderverdeling te maken.
Fase             Fase van de vlucht
                 n.v.t. - het toestel stond geparkeerd, op het platform dan wel in
                          een hangaar.
Beschrijving     Evident.
                 In de opsomming boven de beschrijvingen treft u de beschrijving zéér
                 beknopt in steekwoorden aan, maar ik heb daar niet of nauwelijks
                 systematiek in aangebracht.
                 Het veld is dus per se niet geschikt om statistiek op te bedrijven!
Bronnen          Mijn manier om informatie, die niet in het dossier aanwezig is,
                 te kunnen terugvinden.
LHD dossier      Of er in mijn archief een dossier aanwezig is.
                 Momenteel zijn dat er ruim 10430(**).

Foto's           Evident.
                 Het al of niet aanwezig zijn van foto's in het dossier wordt aangeduid
                 met(F)achter de steekwoorden in de kolom "beschrijving".
                 In het dossier(!); het betekent dus niet noodzakelijkerwijs dat er
                 bij de daaropvolgende beschrijvingen ook altijd foto's getoond worden.
                 Meestal wel natuurlijk, maar ook in die gevallen heb ik vaak méér foto's
                 dan ik hier toon.
                 Verder wil ik u erop wijzen dat de andere illustraties (documenten etc.)
                 een vrij willekeurige greep vormen uit de dossiers.
                 Afhankelijk van diverse factoren, zoals interessantheid, privacy etc.
                 Er is vrijwel altijd wel meer!
Beschreven       Niet alle incidenten heb ik beschreven, mankementjes die alleen
                 voor de TD interessant zijn heb ik wel in de database opgenomen
                 maar worden bij de beschrijvingen vaak genegeerd.

                 Als u toch geïnteresseerd bent in nadere gegevens dan kunt u dat 
                 middels 
Contact kenbaar maken.
Laatste
  wijziging op
  Evident.
Afgedrukt op     Evident.
                 (In het algemeen geldt in dit formulier: #  =  onbekend.)
 
Namen inzittenden/betrokkenen
                 Een subformulier dat 'opgehaald' wordt uit database B: Namen.
                 Alleen in het hoofdformulier kan gezocht worden, dus in scherm A kan
                 niet op namen van andere bemanningsleden, dan wel passagiers, worden
                 gezocht. Daartoe moet database B worden geopend.


Toelichting op B:  Formulier NAMEN:
                 In deze database worden alle bij het ongeval/incident betrokken
                 personen, voor zover mij bekend, opgenomen. Dus de gehele bemanning,
                 de passagiers en eventueel het grondpersoneel.
                 Bij het getoonde scherm gaat het in feite alleen om de bovenste
                 vier (evidente) velden.
                 Onder “Ongeval” worden de bijbehorende gegevens uit database A
                 weergegeven.
                 Momenteel bevat database B ca. 13380(***) namen. 

*)   per 6.12.2021: 18635
**)  per 6.12.2021: 10434
***) per 6.12.2021: 13380 (bemanning: 9752)
Hoewel er bij de ongevalsbeschrijvingen ná 1970 geen namen meer worden genoemd heb ik de complete lijst
met deze 13344 namen wél elders op deze site geplaatst. Die is via de index bereikbaar.

 

In de meeste gevallen waarbij geen dossiervorming heeft plaatsgevonden komt de informatie 
uit officiële verzamellijsten en -rapporten waarnaar in de database verwezen wordt.


Nota bene:
                   * Beide databases bestrijken alleen de ongevallen/incidenten van
                  
                    - Nederlandse civiele luchtvaartuigen wereldwijd
                    - en van buitenlandse in
 Nederland
 
                   en wel uitsluitend in de periode 1.1.1920 - 31.12.1999.

                    
                   Kortom, de ongevallen en incidenten ná 1.1.2000 worden niet meer door

                   mij verzameld, niet meer in de database opgenomen en dus ook niet 
                   meer beschreven. Ik heb dit besluit destijds moeten nemen omdat ik 
                   nog zóveel materiaal moet verwerken dat nog méér erbij verzamelen 
                   eigenlijk contraproductief zou werken. 
                   Ik hoop de periode t/m 1999 vanaf nu binnen een tiental jaren te hebben
                   afgewerkt.

                   Het is wel jammer dat ik na de aankondiging dat ik zou stoppen met 
                   verzamelen over die periode, daarná (niet daarvoor!), geen signalen
                   heb gekregen dat iemand van de 'jonge garde' het stokje heeft
                   overgenomen.
                   Mocht dat echter wél zo zijn, laat hem dan beslist contact opnemen, 
                   over die latere periode is er echt nog wel een behoorlijke hoeveelheid
                   uniek
 materiaal 'aangeslibd'.


                    Naast de omschreven 'gevallen' zijn ook toegevoegd:                     
                    * Een beperkt aantal dossiers betreffende buitenlandse ongevallen die
                      een 'link' met Nederland hebben zoals Fokker-toestellen, Nederlandse
                      slachtoffers e.d.  Uitsluitend echter als ik er officiële documenten
                      over heb bemachtigd.
                      U ziet ze wel in de opsomming staan, omdat ik er een dossier met officiele
                      documenten van heb, maar ik heb ze in het algemeen niet beschreven.

                    * Bovendien heb ik ook opgenomen de 'buitenlandingen' van zweefvliegtuigen
                      die steevast door onwetende journalisten 
'noodlandingen' worden genoemd.
                      En dat natuurlijk niet zijn!
                      Ook die worden bij de beschrijvingen genegeerd.
                    * Een zeer welkome aanvulling was de schenking van Aart van Wijk(†) in 2005.
                      Aart is gepromoveerd op ongevallenonderzoek in Nederland en zijn proefschrift
                      werd gepubliceerd als "Accident inquiry in the Netherlands". In 2005 droeg hij
                      zijn complete collectie ruw onderzoeksmateriaal aan mij over!
                                       
                    De eerste twee bovengenoemde categoriën heb ik opgenomen om aan verzoeken om
                    informatie 
te kunnen voldoen of ze, ingeval van eventuele (dagbladpers-)melding
                    als “noodlanding”, te kunnen uitsluiten als ongeval dan wel
incident.
                    Ze worden vanzelfsprekend niet beschreven. 

                    Tenslotte worden, vooral vanaf 1954, veel incidentjes in de opsomming genoemd
                    waarover in de beschrijvingen geen nadere informatie wordt gegeven.

                    Vaak valt er ook weinig over te vertellen of is het nauwelijks de moeite waard.
                   
Onvermijdelijk kan er dan in het al of niet opnemen van een nadere beschrijving
                    enige willekeur zijn ontstaan.

                    Mocht u belangstelling hebben voor eventueel aanwezige informatie betreffende
                    wél in de opsomming genoemde, maar niet beschreven, incidenten of extra informatie
                    over wél beschreven incidenten/ongevallen, dan kunt u natuurlijk contact met mij
                    opnemen.
                    Zo heb ik in mijn archief vrijwel altijd wel meerdere originele exemplaren van de
                    Uitspraken van de Raad voor de Luchtvaart en diverse andere documenten betreffende
                    het ongeval.
                    Verzoeken om inlichtingen kan ik eigenlijk altijd wel honoreren.

                    Diverse serieuze onderzoekers, en belangstellende nabestaanden, hebben daarvan al
                    gebruik gemaakt. Vooral het verschaffen van informatie aan de laatste categorie
                    beschouw ik als een bevredigend resultaat van mijn inspanningen.


                   


                 
   
                                        
               
               
               
 
               
                * De meldingen over de periode ná 31.12.1999.

Veel hiervan is weliswaar aanwezig (tot ca. 2006), maar onbewerkt en niet meer
in de database opgenomen.
Kortom, deze gegevens zijn nogal summier, de bijbehorende informatie is nogal
fragmentarisch. 
Er wordt bovendien in het geheel niet meer naar volledigheid gestreefd!
Zie ook wat ik daarover hierboven heb geschreven!
   
                * Over de inzittenden wordt alleen informatie gegeven betreffende het
                aantal dodelijke slachtoffers en tot 1970 worden de mij bekende namen van
                bemanningsleden vermeld. 
                Namen van passagiers heb ik, hoewel mij meestal wel bekend, niet in de
                beschrijvingen genoemd.
                Alleen bij dié ongevallen die op de pagina's "Grootste rampen" worden opgesomd,
                heb ik een opgave van de passagiers opgenomen.

                Tevens heb ik daarbij aangegeven in hoeverre zij al dan niet slachtoffer waren.
                In de andere gevallen kunnen uit de door mij gepresenteerde gegevens dus geen
                conclusies getrokken worden t.a.v. het aantal inzittenden.

                Als dat voor u van belang is, kunt u contact met mij opnemen.
 
                * Het gebruik van de steekwoorden in het veld "Beschrijving" is niet consistent.
                Pogingen om op dit veld statistiek te bedrijven zijn dus tot mislukken gedoemd.
                Althans, ze zullen (zoals inmiddels gebleken is!)
geen betrouwbare resultaten
                leveren.

 
                * De ongevallen/incidenten werden in het verleden beschreven in een
               
reeks 
publikaties:

                Sedert 1985 in:
                AIRnieuws volgens plan: 1961 t/m 1999 
                Terwijl ik daar het jaar 1984 behandelde, hebben we de papieren uitgave van
                AIRnieuws beëindigd. 

                Op de daarvoor in de plaats gekomen site wordt de reeks niet voortgezet.
                Dat zal uiteraard hier gebeuren.
                De genoemde site, waarop de informatie over het luchtvaartuigregister
                onderhouden wordt door Henk Wadman, is natuurlijk dé plaats waar u zich op de
                hoogte kan stellen van het recente Nederlandse luchtvaartnieuws.

                Sedert 2003 in:
                LUCHTVAARTKENNIS  1920 t/m 1959.
                In 2011 heb ik in LUCHTVAARTKENNIS de reeks met de beschrijving van 1959 afgesloten. 
                Aanvullingen en correcties daarop, èn de jaren daarna kunt u dus op deze site vinden.
 
                * De meeste jaren van de vorige eeuw zijn, hoewel nog niet allemaal gepubliceerd,
                al wel beschreven. 

                Van de nog te beschrijven jaren zijn de dossiers doorgaans al wel gearchiveerd,
                en allemaal, maar niet allemaal volledig, opgenomen in de database.

                Maar ze zijn dus wel vindbaar en toegankelijk.
                In deze dossiers is in feite alles opgenomen wat er officieel èn onofficieel
                over het betreffende ongeval bekend is.
                En dat is dus in het algemeen (veel) meer dan ik hier op de site laat zien.

                * Op deze site moeten nog beschreven worden 1992 t/m 1999.
                Pas na het beschrijven van de incidenten van een jaar, zijn ook de records in
                de databases betreffende dat jaar compleet.

   
                * Inmiddels heet de Raad voor de Luchtvaart via enige naamswijzigingen
                “Onderzoeksraad voor de Veiligheid”.
 
                * Verzoeken om nadere inlichtingen zijn welkom.
                Zoals u inmiddels duidelijk zal zijn, bevatten mijn dossiers vrijwel altijd
                de complete onderzoeksgegevens en -resultaten.
                Op deze site ga ik daar vanzelfsprekend zeer prudent mee om, maar voor
                serieuze historici is inzage (hier bij mij) heel goed mogelijk!
                Neem daartoe maar contact met mij op.
 
                Dit is versie d.d. 29 mei 2017.
                                                                                                  Terug / Top
    Herman Dekker
    Hengeloseweg 12
    0314-785840
    06-21562363