OVER MIJ    /    MIJN PUBLICATIES   
 
         
Terug naar   Crasharchief                                                                                  Terug naar    Luchtvaartuigregister

 


Verwacht hier geen beschouwing over allerlei privé-zaken dan wel m'n gezinsleven. 

Daar valt weinig over te vertellen, althans, er is natuurlijk veel over te vertellen, 

maar weinig dat u zal interesseren!

 

Hieronder zéér beknopt mijn cv op luchtvaartgebied. 

Ik ben geboren in 1944.

Begon vliegtuigfoto's te verzamelen op m'n 12e en ik ben dus al zo'n 65 jaar bezig.

Tegen m'n twintigste begon het besef door te dringen dat het pure verzamelen van 

plaatjes een redelijk uitzichtloze bezigheid is en begon me in allerlei historisch 

aspecten te verdiepen.

En zo begon dus pas na m'n wiskundestudie in Utrecht op meerdere terreinen het 

serieuze werk...

In de luchtvaarthobby werd ik eigenlijk op het spoor van m'n huidige interesse gezet 

door de publicatie van het Nederlands Luchtvaartuig Register (N.L.R.) door wijlen 

Fred Zandvliet in MEDEDELINGEN, het orgaan van de afdeling Luchtvaartkennis. 

Tegenwoordig heet het blad ook LUCHTVAARTKENNIS.

Feitelijk is mijn hobby dus al sedert de jaren zestig het vastleggen van de levens-

geschiedenissen van Nederlandse civiele vliegtuigen. 

Die civiele vliegtuigen staan in het N.L.R. netjes op een rijtje en omdat ik toch 

een rijtjes- en lijstjesmens ben, was dat een mooie 'kapstok' om mee aan het werk te 

gaan.

Zo ben ik jaren bezig geweest alles betreffende het N.L.R. bij elkaar te schrapen en 

een kaartsysteem op te bouwen. 

Computers voor particulier gebruik bestonden destijds natuurlijk nog niet.

Toen ik dat register zo'n beetje compleet had, inmiddels zijn we in de jaren zeventig 

aangeland, besefte ik dat er teveel problemen waren die eigenlijk alleen door de 

oorspronkelijk bronnen te bestuderen konden worden opgelost. 

Er waren teveel zaken die niet klopten, elkaar tegensprekende bronnen e.d. 

Oftewel dat ook het verzamelen van 'tweedehands informatie' uit boeken en de 

luchtvaartpers mij niet meer genoeg voldoening schonk.

Helaas moet ik constateren dat teveel historici teveel vertrouwen op gegevens die

in de loop der tijd zijn gepubliceerd en voor waar zijn aangenomen.

Na mijzelf bij de Rijksluchtvaartdienst te hebben geïntroduceerd, kreeg ik inzage 

in het register en (in eerste instantie nog zéér beperkt) inzage in andere 

interessante zaken.

Dat heeft zich, in de ruim veertig jaar daarna, uitgebreid tot het huidige niveau.

In deze jaren is er natuurlijk ongelooflijk veel (niet openbaar) materiaal aan mijn 

archieven toegevoegd (w.b. het N.L.R. ca. 20 meter). 

   

Bij het vastleggen van de levensgeschiedenissen van vliegtuigen spelen ook ongevallen 

en incidenten vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Zeker in de jaren zestig en zeventig was het eigenlijk onder professionals 'not done' 

om daarover te praten. 

En er speciale interesse in hebben, werd helemaal nogal zonderling gevonden.

Deze interesse dateert vooral uit de tijd van het Super Cub onderzoek in de jaren 

zeventig. In diverse gevallen was het noodzakelijk om te weten hoe ernstig een 

toestel beschadigd was om te kunnen beoordelen of het al dan niet -economisch- 

mogelijk was de resten weer op te bouwen.

Voor uitgebreide informatie over het resultaat van dàt deel van mijn onderzoek van 

de levensgeschiedenissen wil ik u echter verwijzen naar de pagina "Toelichting op de 

databases" bij het Nederlands Crash Archief.

Zéér vermeldenswaard is ook het verzoek dat ik in de jaren negentig kreeg.

De Raad voor de Luchtvaart verzocht mij toen om hun archief, èn dat van Bureau

Vooronderzoek Ongevallen en Incidenten (BVOI) samen te voegen, te schonen en 

toegankelijk te maken d.m.v. een database.

Een zeer welkome opdracht, temeer daar diverse onderzoekers/journalisten 

(vruchteloos!) WOB-procedures voerden teneinde inzage in deze dossiers te krijgen.

Een blijk van vertrouwen door de RvdL dat niet hoog genoeg gewaardeerd kan worden!

In het Nederlands Crasharchief op deze site kunt u, althans voor zover de 

vertrouwelijkheid dat toestaat, kennisnemen van de informatie (ca. 50 strekkende 

meter) die daardoor binnen mijn bereik is gekomen!

Hoewel ik er destijds niet echt geheimzinnig over deed, is het opmerkelijk dat naar deze informatie eigenlijk alleen frequent werd geïnformeerd door leken (nabestaanden!) en professionals uit de luchtvaartwereld! 
Journalisten en luchtvaarthistorici blijken er niet of nauwelijks in geïnteresseerd...

 

Let wel, het bovenstaande komt er dus feitelijk op neer dat, wat u op deze site 

aantreft, slechts een gedeelte weergeeft van de sedert midden jaren vijftig 

verzamelde informatie. 

Alleen het N.L.R. en de Ongevallen/Incidenten worden systematisch behandeld. 

Over andere onderwerpen wordt weliswaar informatie geboden maar dat is afhankelijk 

van de interesse van 'het moment' en (vooral!) van beschikbare tijd. 

Het N.L.R. wordt regelmatig bijgehouden en is dus, afgezien van een bewust 'ingebouwde 

vertraging', voortdurend up to date, maar voor de Ongevallen/Incidenten denk ik nog 

zo'n jaar of tien nodig te hebben voordat de periode 1920 - 1999 er helemaal 'op staat'.

 

Na publicatie van het Super Cub boekje volgden allerlei andere publicaties: Nederlandse 

Austers samen met Nico Geldhof, Nederlandse Tiger Moths, Nederlandse Constellations, 

Exportkenmerken, de Archive-Special betreffende het historisch register bij Air Britain, 

het PH-Boek, de (twee-)jaarlijkse DCAM samen met Henk Wadman, het naslagwerk 

"75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuig Registers" in 1997 en tenslotte, in 2006, 

een bundeling van alle rapporten betreffende de ramp met de "Uiver".

In deze periode ben ik ook redactie- en/of bestuurslid geweest bij LUCHTVAARTKENNIS, 

DDA-Magazine en AIRnieuws.

 

Ook een belangrijke mijlpaal was de nieuwbouw van m'n archief in 2007 want al een 

tiental jaren was m'n verzameling zó omvangrijk geworden dat deze niet meer in m'n 

toch echt niet zo kleine huis paste.

Het N.L.R. gedeelte kon ik met enige moeite nog in m'n werkkamer bergen, het 

ongevallenarchief was gehuisvest in een omgebouwde garage.

Daarvoor heb ik toen dus een nieuw archiefgebouw laten bouwen.

   

      

                                

                                                                                                                                                                                             Zie ook Google Earth 52°.41'.40.50" / 6°.48'.46.50"

    

In oktober 2007 ben ik ook begonnen de onderdelen N.L.R en Ongevallen & Incidenten
op deze internetsite te publiceren. Let wel, op deze site worden dus slechts deze
twee onderdelen van mijn verzameling getoond!
In de "Nederlandse Luchtvaartgeschiedenis" zal ik, min of meer onregelmatig, pagina's
toevoegen die andere onderwerp behandelen.
 
De site mag zich tot mijn genoegen in een goede belangstelling verheugen, hobbyïsten
uit de hele wereld blijken hem met regelmaat te raadplegen.
Gemiddeld waren er ca. 100 unieke bezoekers per dag, maar na de privacy-beperkingen
van ILT in mei 2014 waarna het register niet meer up to date gehouden kan worden,
is dat aanmerkelijk teruggelopen.
Maar nog steeds ca. 10 bezoekers per dag, voor mij een bevredigend aantal!

Ook nog vermeldenswaard is de nominatie voor de Gerson "Fiets" van Messel Award in 2008 

die tenslotte, zeer terecht trouwens, uitgereikt werd aan Arjan Dros.


Naast de bezoeken op mijn site krijg ik ook heel regelmatig verzoeken om inlichtingen.

En dat geldt met name van professionals (die dan ook weer informatie leveren) en 

bovengenoemde 'leken'.

Deze verzoeken om meer informatie over de hier gepresenteerde onderdelen N.L.R en O&I 

zijn welkom en daar zal ik ook in de meeste gevallen wel aan kunnen/willen voldoen.

Voor andere (mogelijk niet openbare) delen van de levensgeschiedenissen zal ik u 

uitnodigen hier zelf onderzoek te komen doen of u eventueel doorverwijzen naar 

hobbyvrienden die beter dan ik in bepaalde onderwerpen thuis zijn.

Opmerkelijk is ook dat ik nu in het Nationaal Archief archiefdelen aantref die ik 

tientallen jaren geleden al doorgewerkt en/of gekopieerd heb vóórdat ze (min of -vooral- 

meer 'geschoond') daar aan de collectie werden toegevoegd.

 

Met enige regelmaat bereiken mij verzoeken om goede scans van de op deze site getoonde foto's.
Daar heb ik natuurlijk begrip voor, maar ik vraag ook begrip voor het feit dat ik er meer dan
60 jaar over heb gedaan om deze collectie te verzamelen.
En niet met het doel die op verzoek uit te delen aan iedereen die erom vraagt.
Daarom vraag ik 5,- per scan. Dit betreft alléén foto's uit "(Coll. H. Dekker)".
Van de andere foto's beschik ik niet over rechten en zal u dus hooguit kunnen verwijzen
naar de rechthebbende.
Trouwens, vaak heb ik meer foto's dan ik hier laat zien, neem daar dan even contact over op.
Ook heb ik van vrijwel alle hier genoemde ongevallen wel het ongevallenrapport dan wel Uitspraken
van de Raad voor de Luchtvaart. Als die opgesteld zijn natuurlijk.
Ook die zijn in principe wel beschikbaar, maar neem, in verband met de soms sterk wisselende
omvang van dergelijke rapporten en eventuele privacy-gevoeligheid, ook daarover even contact op.
Vooral op de registerpagina's doe ik nogal eens beweringen/suggesties/veronderstellingen op basis
van in diverse archieven aangetroffen informatie.
Zeker als dat niet-openbare archieven zijn, is het verspreiden van -scans van- de betreffende
documenten niet mogelijk. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat ik u uitnodig ze bij mij
'eyes only' zelf te lezen en uw conclusie te trekken.

 

       In ruil voor het logboek van de OO-DJU kon ik Noord-Brabant vanuit de lucht bekijken.

       (OO-DJU was het kenmerk van de PH-CSL tijdens z'n Belgische periode.)

                                  

 

 


MIJN PUBLICATIES                                                                                         TOP


 
 
 
1.  DUTCH SUPER CUBS
    1981  Airnieuws Nederland

 
 
   2. NEDERLANDSE AUSTERS
    (met Nico Geldhof)
    1983  KNVvL-Luchtvaartkennis

 
 
 
3.  REGISTER NEDERLAND 1984
    1985  KNVvL-Luchtvaartkennis

 
 
 
4.  REGISTER NEDERLAND 1985
    KNVvL-Luchtvaartkennis 1986
 
 
 
5.  DUTCH TIGER MOTHS

    1986  Airnieuws Nederland

 
 
 
6.  THE COMPLETE CIVIL AIRCRAFT
    REGISTERS OF THE
    NETHERLANDS 
since 1920
    1987  Air Britain
    ISBN 0 85130 139 8
 
 
 
7.  REGISTER NEDERLAND 1986
    1987 KNVvL-Luchtvaartkennis

 
 
 
8.  DE NEDERLANDSE 
            EXPORT-REGISTRATIES
    1987  Airnieuws Nederland
 
 
 
9.  REGISTER NEDERLAND 1987
    1988  KNVvL-Luchtvaartkennis


 
 
 
10. DUTCH CIVIL AIRCRAFT
                  MARKINGS 1988
    (met Henk Wadman)
    1988  Airnieuws Nederland

 
 
 
11. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
                  MARKINGS 1989
    (met Henk Wadman)
    1989  Airnieuws Nederland


 
 
 
12. DUTCH CIVIL AIRCRAFT
                  MARKINGS 1990
    (met Henk Wadman)
    1990  Airnieuws Nederland

 
 
 
13. NEDERLANDSE CONSTELLATIONS
    1990  Airnieuws Nederland
 

 
 
 
14. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
                  MARKINGS 1991
    (met Henk Wadman)
    1991  Airnieuws Nederland

 
 
 
15. PH-1 t/m PH-110
    1991  Airnieuws Nederland

 
 
 
16. BROKKENBOEK
    (met Henk Wadman)
    1991  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-01-7
 
 
 
17. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
                  MARKINGS 1992
    (met Henk Wadman)
    1992  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-02-5
    ISSN 0927-3247

 
 
 
18. Nederlandse Exportkenmerken
    (met Henk Wadman)
    1993  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-10-6
 
 
 
19. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
                  MARKINGS 1993
    (met Henk Wadman)
 
   1993 Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-05-X

 
 
 
20. PH-BOEK
    (met Henk Wadman)
    1993  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-09-2
 
 
 
21. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
                  MARKINGS 1994
    (met Henk Wadman)
    1994  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-11-4

 
 
 
22. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
             MARKINGS 1996/1997
    (met Henk Wadman)
    1996  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-13-0
 
 
 
23. 75 Jaar Nederlandse
    Luchtvaartuigregisters 
    1920 – 1995
    1997  FLASH AVIATION
    ISBN 90-7155-11-6Van dit boek heb ik nog een aantal op voorraad liggen.
Als je langskomt kun je een gratis exemplaar meekrijgen!
Dus geen verkoop en/of verzending!

 
 
 
24. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
             MARKINGS 1998/1999
    (met Henk Wadman)
    1998  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-15-7
 
 
 
25. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
             MARKINGS 2000/2001
    (met Henk Wadman)
    2000  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-18-1

 
 
 
26. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
             MARKINGS 2002/2003
    (met Henk Wadman)
    2002  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-21-1
 
 
 
27. DUTCH CIVIL AIRCRAFT 
             MARKINGS 2005/2006
    (met Henk Wadman)
    2005  Airnieuws Nederland
    ISBN 90-74250-24-6

 
 
 
28. Het UIVER dossier
    2005  KNVvL-Luchtvaartkennis
 
Na DCAM 2005/2006 zijn er geen registerboekjes meer verschenen.
In plaats daarvan komt alle informatie over het register op deze site terecht.
En veel uitgebreider dan in boekvorm mogelijk (en commercieel haalbaar) zou zijn.