UNMANNED AERIAL SYSTEMS                                          Terug naar
                                                                                                                                                                         INDEX Derde Register

Vanaf begin 2014 werden door ILT de privacy-regels dermate streng toegepast dat het vastleggen van de registergeschiedenis
feitelijk onmogelijk werd gemaakt. Ik heb toen dan ook moeten besluiten mijn aktiviteiten op dat terrein te beëindigen.
Dus onderstaand bestand bestrijkt de periode 1.10.1949 - 1.5.2014.
Elders op deze site, in "Toelichting op de registers" wordt uitgebreid ingegaan op allerlei zaken die bijdragen aan een juist begrip
van de hieronder gepresenteerde informatie.
Op de pagina "Beleid" hebt u kunnen lezen waarom ik per 1.5.2014 mijn activiteiten op het terrein van de Nederlandse
Luchtvaartuig Registers heb beëindigd. Bovendien heb ik daar geschetst wat e.e.a. voor de geschiedschrijving zal betekenen.
Na deze datum heb ik nog even gedacht een gedeelte van mijn activiteit te kunnen voortzetten, met name w.b. de buitenlanders, 
maar eind 2014 heb ik besloten er definitief een punt achter te zetten. Ik heb er zo'n 50 jaar voor 100% aan gewerkt en heel veel 
informatie 'achter de schermen' kunnen achterhalen. Daar is nu dus een eind aan gekomen, de door ILT geboden informatie is
uit historisch oogpunt bezien zeer beperkt en dermate onvolledig dat ik ook niet meer kan zien welke 'achtergrondinformatie'
ontbreekt. En als dat wèl mogelijk zou zijn, dan is nader onderzoek effectief toch onmogelijk gemaakt.
Samen met een paar andere teleurstellende ervaringen leverde deze situatie alleen maar frustratie op.
Natuurlijk zal ik alle correcties en/of aanvullingen op de registers tot 1.5.2014 wèl aanbrengen.Ontwikkeling regelgeving
Al sedert 2004 wordt er, óók in Europees verband, beleid ontwikkeld t.a.v. Unmanned Aircraft Systems.
Eén van de redenen daarvoor was het verschijnen van dergelijke systemen die weliswaar voor professioneel gebruik dienden maar
opereerden onder de soepele regelgeving van modelvliegtuigen en die was bedoeld voor het recreatieve gebruik.
Een en ander leverde veiligheidsproblemen op en dientengevolge zocht IVW contact met de andere Europese diensten om de aanpak
zoveel mogelijk te harmoniseren.
Voor de UAS van 150 kg en zwaarder worden/werden in Europa regels ontwikkeld door de EASA o.a. vanaf 2006 in samenwerking
met de ICAO.
Het gaat te ver om hier het hele traject van de groei der regelingen weer te geven.
Volstaat te vermelden dat bovengenoemde grens van 150 kg definitief geworden is.
Boven die grens zijn de luchtvaartuigen onderworpen aan EASA-regels, daaronder ligt de verantwoordelijkheid bij de nationale overheden.
De ontwikkeling van de Nederlandse regelgeving liep enigszins achter bij de realiteit.
Dat was er bijvoorbeeld de oorzaak van dat de door Phantasy in Blue gebouwde modellen tijdelijk als luchtvaartuig werden beschouwd
en als zodanig ingeschreven moesten worden in het N.L.R.
Toen de nationale wetgeving vernieuwd was, en de 150 kg  grens in werking trad, konden ze weer beschouwd worden als modelvliegtuig
voor recreatief gebruik en werd de inschrijving in het N.L.R. weer doorgehaald.
Sedert 1 februari 2007 is volgens artikel 1a van het Nederlandse LVR een licht onbemand luchtvaartuigsysteem met een maximale massa
van 150 kg een "bijzonder luchtvaartuig".
Voor de recreatieve gebruiker veranderde er niets, voor professioneel gebruik werd er een regelingenstelsel opgetuigd om de voorwaarden
voor een veilig gebruik te scheppen.  

Hierbij moet gedacht worden aan:
-  de positie in het luchtverkeer
-  certificatie (van luchtvaartuig én grondstation)
-  operatie (vluchtvoorbereiding, -uitvoering, kwaliteit organisatie e.d.)
-  opname in het luchtvaartuigregister.
 
Juist dit laatste punt is natuurlijk voor mij (én voor de geïnteresseerde bezoeker van mijn site!) het belangrijkst.
En inderdaad, opname in het N.L.R. zou dus betekenen dat er nationaliteits- en inschrijvingskenmerken moesten worden uitgereikt.
Het voorstel hiervoor was om aan de UAS een apart soort inschrijvingskenmerk toe te kennen:
- PH-1UA1, PH-1UA2 enz. voor UAS klasse 1 (zie hieronder)
- PH-2UA1, PH-2UA2 enz. voor UAS klasse 2 (zie hieronder)
De uiteindelijk praktijk blijkt hiervan af te wijken.
 
Dat er in het bedrijfsleven inderdaad al behoorlijk wat ontwikkeling was op het terrein van de UAS kan geïllustreerd worden met de
volgende opsomming van bedrijven die zich daarmee bezighielden.
- ADSE te Hoofddorp.
    Een ingenieursbureau in de Aerospace, werkt aan de ontwikkeling van een UAS.
- Albatros UAS te Geldrop.
    Komt met een mini UAS op de markt.
- Delft Dynamics te Delft.
    Werkt al met een robothelikopter van 16kg.
- Dutch Space te Leiden.
    Ontwikkeld zelfsturende parachutes.
- Geocopter te Culemburg.
    Exploiteert al een UAS van minder dan 25kg, maar wil een zwaarder type certificeren.
- High Eye te Roermond.
    Bouwt, verhuurt en verkoot wereldwijd al 7 types onbemande helikopters.
- KLPD te Schiphol.
    Heeft plannen voor de inzet van een UAS.
- Luchthaven Schiphol.
    Gebruikt een UAS ornithokopter (Horck) om vogels weg te jagen.
- NLR te Emmeloord.
    Heeft een UAS rotorcraft besteld voor onderzoek.
- Pipeline Control te Sliedrecht.
    Serieuze belangstelling om UAS in te zetten bij de controle van pijpleidingen.
- Politie Amsterdam-Amstelland.
    Deed al een proeven met de Bird Eye 500 (2004) en de AirRobot (2006).
    Sinds februari 2008 heeft deze dienst een AirRobot in gebruik.
- Politie Rijnmond.
    Heeft plannen een UAS te beproeven.
- Tedas te Brummen.
    Heeft een AirRobot in dienst voor security taken.
- UAV Europe te IJsselstein.
    Produceert een lichte UAS helikopter in Hongarije, verkoop en marketing vanuit IJsselstein.
- Universiteit Wageningen.  
    Gebruikt een UAS voor onderzoek en draagt bij aan de ontwikkeling van de micro UAS RoboSwift.
   
Praktijk t.a.v. het Luchtvaartuigregister 
Al in 2007 vroeg het NLR naar de mogelijkheid om lichte onbemande helkopters te gebruiken boven haar eigen terrein in de

Noordoostpolder. 

Aangezien deze apparaten zwaarder dan 25 en lichter dan 150 kg zijn, zijn het in de zin der wet luchtvaartuigen en is er niet zozeer

sprake van vergunningen maar meer van ontheffingen van diverse eisen in de Luchtvaartwet. 

Inmiddels zijn de apparaten er en is er een regeling ontworpen. Binnen het kader van deze site is eigenlijk alleen de situatie t.a.v. 

het Nederlands Luchtvaartuig Register (N.L.R) interessant.

De beheerder van het N.L.R. heeft (namens de minister) voorlopig besloten dat voor deze luchtvaartuigen een aparte reeks

kenmerken zou worden gehanteerd: PH-X1A, PH-X1B enz.

          Máár, ze zouden niet formeel ingeschreven worden, er werden dan ook geen Bewijzen van Inschrijving uitgereikt.

Ze werden net zo geadministreerd als destijds de Export- en Handelskenmerken. 

Zie de toelichting daarop op de desbetreffende pagina's op deze site, daar wordt deze procedure volledig besproken.

          Hierboven gebruikte ik het woord 'voorlopig'.

Inderdaad, de PH-X1*-kenmerken waren slechts voorlopig. 

          Met name de regelingen betreffende de luchtwaardigheid moesten nog definitief geregeld worden..

Als dat geregeld was, verdween dit 'Handelarenkenmerk' weer en werden ze met een definitief kenmerk in onderstaande

PH-1**-reeks alsnog in het N.L.R opgenomen.          (PH-1AA) t/m (PH-1AZ)  Type onbekend                                                            blok
                28.09.2010   Gereserveerd voor Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium.
 
          PH-1AA             Geocopter GC-201                                                                 GC-201.0001
                7742            PH-X1A
                11.07.2011   Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          PH-1AB             Industrial Twin Jet Cat                                                          B-ITJC.001
               7946
               27.06.2012   Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.

               Het toestel is al geruime tijd (vanaf ca., 2003) in het bezit van het NLR, was eerst uitgerust met een zuigermotor maar er zit inmiddels
               een turbojet op.
 
          PH-1AC             Align T-Rex 700E                                                                   A-TRE-X1
               8066
               21.03.2013  
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          PH-1AD             AscTec Pelican                                                                     20129
               8099
               03.05.2013  
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          PH-1AE             HiSystems MK OktoKopter XL2                                             3516
               8175
               17.10.2013   
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          PH-1AF             HiSystems MK L4                                                                  3733
               8178
               17.10.2013   
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          PH-1AG            Parrot AR.Drone 2.0                                                              PS721003AG3F000048
               8175
               17.10.2013   
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          PH-1AH            Conrad Reely Phoenix XL                                                    R-PHO-XL1
               8180
               17.10.2013   
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, Amsterdam.
 
          (PH-1BA)           Aeronautics Orbiter                                                               2022
                29.08.2012   BvI-aanvraag A.M.J. Wenstedt, Eindhoven.
                Eigenaar      
Albatros UAS BV, Eindhoven.
   
          (PH-1BB)           Aeronautics Orbiter                                                               2023
                                   (PH-1BC)
                29.08.2012   BvI-aanvraag A.M.J. Wenstedt, Eindhoven.
                Eigenaar      
Albatros UAS BV, Eindhoven.
                NB. Op de BvI-aanvraag stond aanvankelijk PH-1BC.

 
          (PH-1BC)           Aeronautics Orbiter                                                               2039
                                   (PH-1BB)
                29.08.2012   BvI-aanvraag A.M.J. Wenstedt, Eindhoven.
                Eigenaar      
Albatros UAS BV, Eindhoven.
                NB. Op de BvI-aanvraag stond aanvankelijk PH-1BB.
  
              
          PH-1BD             Gatewing X100                                                                      XB0115
               8012
               22.11.2012   Geo Infra BV, Oud Gastel
 
          (PH-1BE)           Type onbekend                                                                        =
               00.09.2012   Toegekend Coudra.
 
          PH-1BF             Smartplane SmartOne C                                                       S1C-024
               7992
               01.10.2012   URSUS Airborne BV, Den Ham(Ov.)
 
          PH-1BG             Hisystems MK HexaKopter                                                     8017
               8017
               29.11.2012   F.W. van Laar, Purmerend.
               24.10.2014   Inschrijving doorgehaald. "Doorhaling op schriftelijk verzoek"
 
          PH-1BH             Gatewing X100                                                                      EB0040
               8023
               14.12.2012   Kragten BV, Herten.
               10.09.2014   Inschrijving doorgehaald.
                                  Naar België
 
          PH-1BI              Altura PRO AT6                                                                     AT-1456013
                8076
                10.04.2013   Skeye BV, Amsterdam.
                Op de oorspronkelijke BvI-aanvraag door P. Franken d.d. 4.12.2012 stond als type
AerialTronics Altura AT6-V1
                De BvI-aanvraag na wijziging van de bedrijfsnaam d.d. 21.3.2013 vermeldde abusievelijk c/n AT-14560.
 
          PH-1BJ             Dragan Draganflyer X4-P                                                      292695
                8035            (PH-BYD)
                11.02.2013   W.T.A.  Vleer, Zuidlaren.
                                   Handelend als Bydrone BV.
 
          (PH-1BK)           Gaui 500X Quadcopter                                                         "nvt"
                16.01.2013   BvI-aanvraag B.H. Cobussen, Millingen aan de Rijn.
 
          (PH-1BL)           Type onbekend                                                                       =
                00.03.2013   Toegekend Secure and Air BV.
 
          (PH-1BM)           Type onbekend                                                                       =
                00.03.2013   Toegekend Ecoblylt BV.
 
          PH-1BN             Microdrone MD4-1000                                                            160
               8095
               26.04.2013   Skeye BV, Amsterdam.
 
          PH-1BO             Delft Dynamics RH2 Stern                                                     D
               8114
               28.05.2013   Delft Dynamics BV, Delft.
 
          PH-1BP             Ampyx Power PowerPlane AP001B                                      AP001B1
               8181
               17.10.2013   Ampyx Power BV, Den Haag.
               02.07.2014   Ongeval Kraggenburg.
               30.10.2014   Inschrijving doorgehaald.
               In 2016 weer 'toonbaar' gemaakt en ter decoratie in het kantoor opgehangen.
 
          PH-1BQ             Ampyx Power PowerPlane AP002A                                      AP002A1
               8182
               17.10.2013   Ampyx Power BV, Den Haag.
 
          PH-1BR             Ampyx Power PowerPlane AP002A                                      AP002A2
               8181
               17.10.2013   Ampyx Power BV, Den Haag.
 
          PH-1BS             Quest UAV Quest 300                                                             AW S71
               8177
               17.10.2013   Skeye BV, Amsterdam.
 
          PH-1BT             Microdrone md4-1000                                                            181
               8202
               16.12.2013   Skyvision Drone Technology BV, Heinenoord.

 
          PH-1BU             Microdrone MD4-1000                                                            182
               8203
               16.12.2013   Skyvision Drone Technology BV, Heinenoord.
 
          (PH-1BV)           HiSystems MK Oktokopter XL2                                              SO:12.01.317
               00.10.2013   Toegekend aan Leferink.

 
          PH-1BW            AceCore NEO                                                                        NEO2013X8-0001
               8190
               18.11.2013   Airfilms Productions BV, Den Haag.