BRONNEN                               Terug naar     Crash Archief

                                                                                            Terug naar     Nederlands Luchtvaartuig Register

  


Nederlands Luchtvaartuig Register

Hiervoor volsta ik met de inleiding van mijn boek "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuig Registers" dat in 1997 

bij FLASH verschenen is. Aan mijn samenwerking met de destijds daarin genoemde personen is feitelijk niets

veranderd. 

Wel heb ik nu enige informanten toegevoegd die later voor aanvullingen en correcties hebben gezorgd.

 

De voornaamste bron van informatie bij de samenstelling van de op deze site gepresenteerde gegevens is 

natuurlijk het NEDERLANDS LUCHTVAARTUIG REGISTER (N.L.R.) zoals dat bijgehouden wordt door 

Bureau Algemene Zaken van de Rijksluchtvaartdienst te Hoofddorp.

Hoewel er nogal gereorganiseerd is en gesleuteld aan de structuur van de dienst, en ook de naamgeving van

de diverse afdelingen de laatste tien jaar nogal varieerde is er feitelijk aan de werkzaamheden t.b.v. het register

niet veel veranderd. 

De verantwoordelijke man daarvoor is al 25 jaar de heer P. de Geus die, samen met z'n huidige adjunct K. Spaamer, 

een efficiënte, klantgerichte afdeling runt.

Inmiddels is in 2011 de heer De Geus met vroegpensioen gegaan en sedert die tijd is de zorg voor (o.a.)  het N.L.R.

in handen gekomen van zijn medewerkers K. Spaamer en D.J. de Lange.

   

Zonder de hulp van de functionarissen die belast zijn met de administratieve verwerking van de registerprocedures 

zou een site als deze volstrekt onmogelijk zijn. Mijn dank gaat dan ook in het bijzonder uit naar bovengenoemde 

heren De Geus, Spaamer en De Lange.

Ook andere RLD-functionarissen dienen hier genoemd te worden.

Een aantal heeft inmiddels de dienst verlaten, anderen hebben een andere functie gekregen en enkelen zijn nog 

steeds op hun post: mej. S. Straathof, mevr. K.T. Pellenbarg, H.J. Broekema (de voorganger van P. de Geus),

O. Buisma, P.Chr. van Eenige, H.L.A. Erkelens en H.J. Offers die mij niet alleen hebben voorzien 

van de basis-informatie voor het samenstellen van deze registers, maar het mij ook toevertrouwen alle mogelijke, 

mijns inziens relevante, informatie in hun overigens niet publiekelijk toegankelijke archieven op te zoeken.

Dit in mij gestelde vertrouwen waardeer ik in hoge mate!

Inmiddels is functie van de heer De Geus, die dus in 2011 met vervroegd pensioen ging,  eerst overgenomen door 

de heer J.D. Steenbergen die ook al weer opgevolgd is door mevrouw P. Aland.

De dagelijkse administratie is nu echter geheel in handen van bovengenoemde heren Spaamer en De Lange, en 

de afdeling valt nu, na de nodige(?) reorganisaties, onder de afdeling Analyse en Ontwikkeling.

  

Na de aanscherping van de privacy-regels in de eerste helft van 2014 is bovengenoemde mogelijkheid om 

niet gepubliceerde informatie in de ILT-administratie te achterhalen vervallen. Dat heeft mij doen besluiten 

om al mijn aktiviteiten betreffende het N.L.R per 1.5.2014 te beëindigen.

Op de pagine "Beleid", elders op deze site, geef ik een uitgebreide motivering van dit besluit en beschrijf ik 

ook de gevolgen die dit voor de geschiedschrijving heeft.

 

De registers op deze site bekijkend zult u echter zien dat er aanmerkelijk veel meer verteld wordt dan de kale 

registergegevens. Voor de verwerving van die informatie is gebruik gemaakt van een enorm aantal bronnen, 

zóveel dat het niet mogelijk is ze hier allemaal te noemen.

Onderaan deze pagina noem ik alle hobbyvrienden die mij behulpzaam zijn geweest, óf omdat zij mij resultaten van 

hun onderzoek ter hand hebben gesteld óf omdat ik heb mogen putten uit hun publicaties.

Maar hier wil ik ook nog apart vermelden mijn  vriend Coen van den Heuvel die, behalve dat hij uitgever was van 

"75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuig Registers", destijds ook de hele productie, lay-out en illustraties heeft verzorgd

en bovendien de betrouwbaarheid van de inhoud scherp in de gaten hield.

En ook mijn vrienden Arno Landewers en Henk Wadman die ook nu nog nauwlettend toezien op wat ik op m'n 

registersite schrijf en mij al diverse malen behoed hebben voor grote -en kleine- fouten!

Ook Eric Munk voorziet me, als zweefvliegtechnicus, voortdurend van zeer waardevolle 'inside information'.  

En tenslotte controleert Gerrit Koning nauwgezet de crashpagina's en heeft er al menige (type-)fout uitgehaald.

 
Omdat het onderzoek naar de historie van de Nederlandse vliegtuigen en het vastleggen daarvan geschiedt 

door een uitgebreid netwerk van historici, kan iedere hier genoemde naam beschouwd worden als de 

vertegenwoordiger van een aantal, mij niet bekende, medewerkers.

Tenslotte moeten hier vermeld worden de tijdschriften Air Britain News, AIRnieuws, AmCar, Archive, Aviation Letter, 

DDA-Magazine, Le Trait d'Union, LUCHTVAARTKENNIS, Planeur, Scramble, Thermiek.

 

Natuurlijk varieerde de invloed van bovengenoemde bronnen van enkele details tot vrij veel commentaar.

In alle gevallen ligt de verantwoordelijkheid voor de hier gepresenteerde informatie natuurlijk bij mij.

   

Nederlands Crash Archief

Een opmerking vooraf. Natuurlijk bevat mijn archief alle Nederlandse crashes van de vorige eeuw en in die zin

is deze naam geheel terecht. Maar behalve dat, worden er ook duizenden incidenten genoemd/besproken waarbij

de kwalificatie 'crash' natuurlijk nogal overdreven genoemd kan worden. Ik kon geen bondiger naam bedenken.

Ieder beschreven jaar wordt afgesloten met een opsomming van de personen die behulpzaam zijn geweest 

en van de tijdschriften en boeken waaruit ik geput heb. Bovendien wordt in de tekst bij alle illustraties de bron vermeld.

                   Daarbij vermeld ik de naam van de courant maar niet de URL van de site waarvan ze geplukt zijn.

Het merendeel is terug te vinden via kranten-historisch.startpagina.nl, een site die  een vrij groot aantal regionale

couranten herbergt. 

Bij een drietal landelijke dagbladen staat als bron steeds (KB) en dat betekent dat ze afkomstig zijn van de 

site van de Koninklijke Bibliotheek (kranten.kb.nl) waarop een viertal gedigitaliseerde vooroorlogse kranten 

geraadpleegd kan worden.

Veel van de hier geboden informatie is gebaseerd op (behalve natuurlijk 40 jaar verzamelen...) mijn werk voor 

de Raad voor de Luchtvaart. 

Maar ook andere historici werken nog steeds mee aan het compleet maken van deze site.

Van Aart A. van Wijk kreeg ik het ruwe materiaal t.b.v. zijn promotie-onderzoek dat in 1974 werd gepubliceerd 

als "Acccident Inquiry in The Netherlands".

En bovendien moet ik hier expliciet noemen de heren Karel Kalkman en Nick Wiegersma, zij graven nog steeds de

online kranten door en voorzien mij van de resultaten van dat werk.

  

Hoewel het de laatste jaren wat minder abnormaal gevonden wordt,  werd het tonen van speciale interesse in 

ongevallen en incidenten door mensen uit 'het vak' lange tijd met argwaan ontvangen.

Weliswaar merk ik daar tegenwoordig weinig meer van, sterker nog, juist uit vakkringen krijg ik veel waardering!

Maar nog steeds zijn er bronnen uit 'die wereld' die niet genoemd willen of kunnen worden. 

In beide gevallen beperk ik mij dan tot "(Coll. H. Dekker)".

En dat geldt ook in die gevallen waarin de informatie en/of foto's afkomstig zijn uit archieven die niet voor het 

publiek toegankelijk zijn en waarin ik 'onder voorwaarden' toch onderzoek heb mogen doen.

  

Voor beide hierboven genoemde delen van de site, het N.L.R. en het Crasharchief heb ik meer 

dan 40 jaar lang onderzoek gedaan in:

- Algemeen Rijks Archief (ARA), dat heet nu trouwens Nationaal Archief (NA)

- Archief Rijkswaterstaat (RWS)

- Archief Rijksluchtvaartdienst (RLD), en dus de opvolgers IV&W, NLA en de huidige ILT

- Archief Raad voor de Luchtvaart (RvdL)

- Archief Bureau Vooronderzoek Ongevallen & Incidenten (BVOI)

- Archief Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL)

- Archief KLM

 

Daarnaast hebben heel veel actieve Nederlandse én buitenlandse verzamelaars/historici wel bijdragen geleverd.

                   En die zal ik hieronder dan ook 'met name' noemen. Veel dank heren!
B. van Aalst
M.C.J. Aarts
Aerophoto Eelde
P. Alting
J.L. Arense
K. Bakema
P. Bakema
J. Bakker
A. Balledux
L. Baltussen
E. Bauer
P. Berends
R.J. Bergsma
R. de Bie
J. Bins
E. Blokzijl
G.P.M. Blüm
D. Bode
A. de Boer
R. Bolt
R. Bontje
D. Booster
J. van Boven
N. Braas
R.M. Branbergen
W. van Brempt
E.C. de Bruijn
A.L. Bruijs
D. Bruin
W. Buising
Ph. Butler
I. Carroll
G.J.Casius
R. Cawsey
H. Cazemier
A. Ceelen
J. Chillon
B. Collman
G. Creboldus
R. Cuijpers
J. Daams
W. Daams
A. Daltun
G. van Dam
J. den Das
M. Degg
F. Demmenie
E. Derogée
M. Dierikx
P. v. Diermen
N.J. Dijkman
W.I. Dijkman Dulkes
R. Dijkstra
E.J. Doornewaard
M. Draper

P. ten Duis

M. Dusselaar

M. van Dusseldorp

G. van Eck
M. Fillmore
L. Finken

E. Flentge

B.J. Floor

J. Forster

M. Frauenheim

H. Fraijman 
N. Geldhof

J.M.M. Geling
F. Gerdessen
P.M. Gerhardt

A. Gobets

F.J. Goth
M. Grevers
J. Grisnich

A. Gunderson

A.C. Guys
A. van der Haak
A. Hagendoorn

G.J. Hagens

K. van der Ham

M. Hartog

E. van Hassel

H. van der Heijden

B. Hellingman
J. Hetebrij

M. Hoogenbosch

M. Hogenhuis

E. Holm
J. Homma

P. van der Horst

G. van Huizen

S. Huizer

R. Jaarsma

W. Janssen Groesbeek
T. Jones

Ph. Jung

K. Kalkman

E. Keetels

B. van der Klaauw

R. Klap

G.J. Koning

C. de Kort
F. Kramer
M. Krijgsman
M. de Laat
A. Landewers
M. Lange
J. van Leer

J.E. Leeuw

G. van Lingen

J. Mangelschots

A. Marden
M. Martin
H. van der Meer
J. de Moor
H. Mooren

E. Munk
R. Mitchell
T. Morris

R. Mulder

D. van Namen

J. Niemeijer

E. Nolte
P. van de Noord
R. Noordenbos
M. van  Noordenne

Ton Noteboom

I. O'Neill

N. Osinga

R. Ovinge

K.L. Pasma

S.C. Paul
F. Peeraer
D.J. Pelleboer

R. Pflug

R. Pieterse

R. Poeser

A. Pohl

W. Porrio

F. Pot

P. Vinot Préfontaine

P. Prins

J. Prinz

N. Purviss

H. Radier

H. Ranter
A.J. Regterschot
J. Ritsma
N.N. Rodewijk
F. Roël
R. van de Roer
B. Rongé
F. Roos
J. Roozenburg
R. Rooij
I. Roukema
H. van Sabben
B. van Santen
F. Schaefers
W. Schoenmaker
J. Schoonhoven
R. Schrijver
J. Schotmans
P. Schüpbach
H.F.V.M. Schwing
K.J. Sijsling
A. Siera
A. Siers
J. Sillen
G. Slack
H. Slieker
J.G. Sligte
J. Slottje
B. van der Sluis
C.M. Smith
B. Smits
C.M. Smith
N. Stalpers
H. Steevens
J. Stevens
B.V. Taylor
H. Tempel
R.O. Tempel
W.K. van Tilborg
K. Tilley
J. Timmermans
J.L.C.M.TSchroots
C. Ufkes
R.L. Uijthoven
P.Veenboer
A. Vercruijsse
P. Vercruijsse
J. Vermeer
E. Vermeulen
J.W.H. Vermeulen
J. Verzuu
B. Visser
J. Visschedijk

A. van der Voet
H. Vooren
J. Vrolijk
H.S.F. Wadman
R.P. Wassink
J. van Wendel
W.F. Wendt
N. Wiegersma
J. Wolbrink
A.A. van Wijk
P. van Wijngaarden
D. Willink
D. Wise
L. Wittemans
L.Wolf
E. IJsbrandij
W. Zwakhals
J. Wegg
J. van der Zee
W. van Zijderveld
Tj. Zuidema

 

Zoals zoveel amateurhistorici was ik in het begin van m'n verzamelcarriëre minder nauwkeurig in het vastleggen
van m'n bronnen, en daarmee doel ik op de periode vóór  ca. 1975.

Daarná heb ik het wel netjes bijgehouden en hier vermeld. Denk ik...! 

Als u wat rondkijkt op deze site ziet u dat ik zo zorgvuldig mogelijk met bronvermeldingen probeer om te gaan.

Mocht ik toch een bronvermelding niet, of niet correct, vermeld hebben, wil ik graag dat u dat meldt zodat ik het 

kan corrigeren.

 

Nog een paar laatste opmerkingen over bronvermeldingen.

Er zijn diverse redenen om bronnen nauwkeurig te vermelden. Ten eerste natuurlijk om de beweringen controleerbaar 

te maken en daarmee de talloze fouten die in onze geschiedschrijving zijn geslopen en voortdurend herhaald (dan 

wel 'geciteerd'...) worden te herkennen en voor de toekomst te vermijden.

In LUCHTVAARTKENNIS  is hierover een vrij uitgebreide meningsuitwisseling door diverse historici gepubliceerd. 

Het kennisnemen daarvan kan ik iedereen die wel eens iets over luchtvaarthistorie publiceert van harte aanraden!

Een tweede reden is gewoon elementair fatsoen. Iedere serieuze onderzoeker weet hoeveel moeite het kan kosten 

om slechts een eenvoudige datum boven water te halen. Het is ronduit onfatsoenlijk om, dit wetende, resultaten van 

het werk van anderen te gebruiken zonder daarbij de bron te noemen.

Deze factoren betreffen natuurlijk alleen die artikelen die iets toevoegen aan de kennis van onze luchtvaartgeschiedenis. 

Als een artikel feitelijk niet meer is dan een herhaling/samenvatting van voorgaande uitingen is alleen het laatste erop van

toepassing.  Helaas is dat nogal eens het geval.

En dat hoeft trouwens niet beperkt te blijven tot een tijdschriftartikel, ook lijvige boeken stijgen soms niet boven dat niveau uit.

Op deze site staat natuurlijk een groot aantal unieke, nooit gepubliceerde foto's. 

Eén van mijn belangrijkste 'leveranciers' wil per se niet genoemd worden en wil dat ik mij bij de bronvermelding beperk 

tot "Coll. H. Dekker". Dus als u dergelijke foto's 'gebruikt', moet u ook deze credit gebruiken.

Ik heb het zelfs meegemaakt dat zo'n gebruiker zulke foto's van deze site plaatste met de claim "Copyright z'n eigen naam"!

En nogal verontwaardigd reageerde toen ik hem daar op aansprak.

Trouwens er zijn ook publicisten die bij een foto van een aanzichtkaart 'copyright' claimen!  Nogal aandoenlijk dus...

Met enige regelmaat moet ik 'gebruikers' erop wijzen dat een bronvermelding toch echt wel op z'n plaats is. 

Van veel foto's weet ik namelijk dat ze door de maker/eigenaar nooit verspreid zijn en alleen in een bij de eigenaar in een niet 

toegankelijk archief worden bewaard en dus uitsluitend van deze site afkomstig kunnen zijn.

Ik heb er natuurlijk begrip voor dat die 'gebruiker' mogelijk die herkomst niet weet doordat ze via derden bij hem 

aangeleverd zijn. In alle gevallen werd er daarna wèl snel een correcte bronvermelding bij gezet.

Begrijp me goed, ik heb er geen enkel bezwaar tegen dat mijn foto's op andere sites worden gebruikt, maar dan wèl

met correcte bronvermelding dus!

En hoewel het bij insiders natuurlijk al lang bekend is, in mijn actieve periode (1970-2014) was ik de enige buitenstaander

met vrijwel onbelemmerde toegang tot de archieven van RLD en RvTV. 

Toch zijn er auteurs die desondanks geen gebruik maken van mijn originele bronnen.  Hoewel ik weet dat een aantal daartoe

wel nadrukkelijk is aangespoord.

Dit gezegd hebbende moet ik wel de waarschuwing laten horen dat ik nog steeds gebonden ben aan de geheimhoudings-

verklaring die ik ooit heb getekend..

   

           

Maar ook moet gezegd worden dat e.e.a. natuurlijk niet betekent dat er helemaal niets kan, integendeel! 

Maar u moet beseffen dat ik met 'gevoelige' zaken zeer prudent omga.

  

Op de nazorg-pagina's geef ik daar enkele voorbeelden van in druk verschenen teksten die met raadpleging van deze 

site, dan wel enig overleg met mij, aanzienlijk minder onwaarheden zouden hebben bevat.

Bovendien wil ik hier met enige nadruk vermelden dat de informatie op deze site betrouwbaar is, vrijwel alles w.b. Register

en  Ongevallen/Incidenten is uit de originele archieven afkomstig. Als ik niet zeker ben van een feit, of als ik redenerend tot 

een conclusie ben gekomen, dan staat dat erbij. Zoiets presenteer ik dus nooit als waarheid. 

Ik weet dat het elders wél gebeurt en dat zal voor wél serieuze historici in de toekomst voor problemen zorgen.

 

Bovendien zie ik hoe langer hoe vaker het onterechte gebruik van het woordje 'copyright' bij foto's waarvan volstrekt duidelijk 

is dat de eigenaar niet de maker is. En het nogal duidelijk is dat de claim op copyright (beeldrecht dus...) onterecht is.

Natuurlijk is de kwestie van het beeldrecht een waar mijnenveld.

Echter, wie slechts een afdruk van een (ooit, of misschien elders nòg bestaand) negatief heeft, en niet het negatief zelf, kan 

vanzelfsprekend per definitie niet het  beeldrecht hebben!

Óf men moet kunnen bewijzen dat het negatief niet meer bestaat, dat betreffende afdruk de enig nog bestaande is, of dat

hij een document heeft waarin de oorspronkelijke beeldrechthebbende dat recht overdraagt.  

Kortom, dat zal niet meevallen.

Natuurlijk heb ik op beurzen e.d. ook wel eens een foto uit een schoenendoos geplukt, als die hier getoond wordt staat er 

ook het hierboven genoemde "(Coll. H. Dekker)" bij.

Mocht dat een foto zijn waarvan u weet wie de beeldrechthebbende is (uzelf?)  wil ik dat graag weten. 

Zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn, ik hecht sterk aan correcte bronvermeldingen.

En tenslotte m.i. wel het toppunt (van arrogantie...) de hieronder geïllustreerde  Aviodrome-claim!

Zie trouwens in dit verband ook de eerste twee foto's van de ongevalsbeschrijving van de Uiver! .


Ook zeer opmerkelijke is onderstaand voorbeeld!

 - het woord "copyright" heeft in Nederland geen juridische betekenis

- de bron wordt niet  vermeld

- het beeldrecht wordt natuurlijk(!)  ten onrechte geclaimd.

- men weet kennelijk het verschil tussen een Bewijs van Luchtwaardigheid en een Bewijs van Inschrijving niet!

 

Onder: van de Aviodrome-site.                              Rechts: uit het N.L.R.
     

                  En tenslotte wil ik erop wijzen dat de registers t/m (ca.) 1997, hoewel aanzienlijk uitgebreid 

                en gecorrigeerd, natuurlijk gebaseerd zijn op mijn boek "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuigregisters" 

                en in die zin opgevat kunnen worden als (de sinds 2013 in zwang geraakte term) "zelfplagiaat"!

   

   

Terug naar     Crash Archief

    

Terug naar     Nederlands Luchtvaartuig Register