7

EXPORTKENMERKEN                                               Terug naar

                                                                                                            INDEX

                                                                                                                                                                       


De kenmerken                            De Bewijzen van Luchtwaardigheid voor Export


Algemeen

Voordat een luchtvaartuig in het luchtvaartuigregister van een land kan worden 

opgenomen moet het aan diverse voorwaarden voldoen en dienen er allerlei 

administratieve bescheiden ingeleverd dan wel overlegd te worden.
Hoewel deze zaken in diverse landen op details nogal verschillend zijn geregeld, 

is in ieder geval overal vereist dat de luchtwaardigheid aangetoond wordt en dat er 

juridisch niet aan getwijfeld kan worden wie de eigenaar van het luchtvaartuig is.
In de meeste landen wordt voor dit laatste een verklaring van overdracht verlangd, 

in andere wordt inzage van de aankoopnota geëist.
In de Verenigde Staten wordt daartoe door de FAA een voorgedrukte 'Bill of Sale' 

uitgereikt. (Trouwens, hoewel de naam anders suggereert, de daarop vermelde datum kan

per se niet als de datum van aankoop beschouwd worden!)

De Nederlandse Rijksluchtvaartdienst (RLD) verstrekt een eenvoudig meldingskaartje 

waarop de verkoper de overdracht en naam en adres van de koper vermeldt.
Het aantonen van de luchtwaardigheid gaat vanzelfsprekend nauwgezetter.
Bekend zal zijn dat een vliegtuig zonder Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) niet de 

lucht in mag. 

Indien een bestaand vliegtuig dan ook naar het buitenland wordt verkocht, is het 

overleggen van zo'n BvL, dat uitgereikt is door het 'leverende' land, in het algemeen 

voldoende om de luchtwaardigheid aan te tonen. 

Indien een luchtvaartuig nieuw geproduceerd wordt liggen de zaken niet wezenlijk anders.

Het eigendom is duidelijk en de luchtwaardigheid wordt door middel van proeven vastgesteld. 

Veel luchtvaartdiensten eisen een Export-BvL, maar, zoals hieronder beschreven wordt,

onze RLD reikt geen E-BvL's uit.

Maar tegen het eind van de jaren zestig werden er zóveel nieuwe Fokkers gebouwd en naar 

het buitenland verkocht, dat de behoefte ontstond de gehele administratieve procedure te 

vereenvoudigen en minder kostbaar te maken. 

En natuurlijk om de steeds terugkerende situatie van het niet-uitreiken en toch wel-vereiste 

E-BvL het hoofd te bieden!

Op de gangbare wijze opnemen in het Nederlands Luchtvaartuigregister (N.L.R.) was eigenlijk

een te omslachtige procedure omdat van te voren vaststond dat de inschrijving na zeer 

korte tijd weer doorgehaald zou moeten worden.
 
De vereenvoudigde procedure kwam er in het kort op neer dat het toestel niet meer een 

door de beheerder van het N.L.R. vastgesteld kenteken kreeg toegewezen, maar dat de 

proefvluchten ter verkrijging van het (Export-) BvL gemaakt werden met één uit een serie 

van zes daartoe beschikbaar gestelde kenmerken. 

Deze kenmerken begonnen heel toepasselijk met PH-EX*. 

Het aanbrengen en verwijderen van deze kenmerken diende aan de beheerder door middel van 

telexen gemeld te worden.
De datering van deze telexen werd door de beheerder beschouwd als officiële data van 

'inschrijving' en 'doorhaling'. Deze terminologie is eigenlijk geheel misplaatst, de 

toestellen werden niet in het N.L.R. opgenomen, er werden dan ook geen Bewijzen van 

Inschrijving uitgereikt. Sterker nog, het E-BvL werd vergezeld van een verklaring dat 

het toestel niet in het N.L.R. opgenomen was geweest.

Enerzijds werd destijds diverse malen beweerd dat de administratieve informatie betreffende

de exportkenmerken niet zou bestaan(!), anderzjds zie ik op diverse sites tegenwoordig de 

bewering dat deze toestellen (met het exportkenmerk) wèl in het N.L.R ingeschreven zouden 

zijn (geweest), beide beweringen zijn per se onjuist!

In de regeling zijn later enige wijzigingen aangebracht; in de hiernavolgende "Procedure" 

wordt dat nader toegelicht. 

Na het aantonen van de luchtwaardigheid werd dan een Export-BvL uitgereikt en kon het 

toestel aan de klant overgedragen worden. 

Het Export-BvL dient in zo'n geval dus om de luchtwaardigheid ten genoege van de buitenlandse

autoriteiten aan te tonen.
 
Bij bestaande luchtvaartuigen lopen de nummers van het BvL en het Bewijs van Inschrijving (BvI) 

sedert eind 1970 synchroon. 

Voor de Export-BvL's werd een aparte nummering gestart en die nummers worden hieronder ook 

vermeld. 

In de eerste jaren was de nummering niet doorlopend.
Tot 1975 werd ieder jaar steeds opnieuw met het volgende honderdtal gestart.
 
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat deze E-BvL's bedoeld waren voor de nieuwe,
door Fokker gebouwde luchtvaartuigen. Bestaande vliegtuigen waren al voorzien van een
BvL en konden daarmee worden geëxporteerd.
Toch werden er -abusievelijk- een klein aantal Export-BvL's uitgereikt voor deze andere 

toestellen.
 
De exacte informatie over de toepassing van de PH-EX* en PH-EZ* kenmerken was lange tijd 

zeer onvolledig bekend, en wat er wèl over bekend was zorgde nogal eens voor verwarring.
In deze lijst worden alle kenmerken mèt de officiële data van inschrijving en doorhaling 

vermeld. 

Informatie waarvan destijds wel beweerd werd dat die niet zou bestaan.
Wèl moet hierbij worden aangetekend dat de officiële gegevens niet altijd overeenstemmen 

met de werkelijkheid. 

Van sommige toestellen is bekend dat de kenmerken al aangebracht waren ruim voordat de 

beheerder daarvan in kennis werd gesteld. Evenzo de latere feitelijke verwijdering.
 
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, werd de beheerder van het luchtvaartuigregister door 

middel van telexen op de hoogte gesteld van de data van aanbrengen dan wel het verwijderen 

van het kenmerk.
Deze data werden dan door hem als de officiële data van inschrijving en van doorhaling 

gehanteerd en dat zijn de data die hieronder zijn vermeld.
           
De procedure
Tegen het einde van de zestiger jaren begon men bij Fokker (èn bij de RLD) behoefte te 

krijgen aan een ander systeem van registreren van de voor export bestemde Fokker producten.
Voor die toestellen waarvan van te voren bekend was dat ze slechts enkele weken, in veel 

gevallen zelfs slechts enkele dagen, in Nederland zouden vliegen zou een vereenvoudigde 

procedure zeer wenselijk zijn. 

Het scheelde beide partijen veel werk (en kosten) en na vrij kort overleg werd een procedure 

ontworpen waardoor Fokker onder bepaalde voorwaarden ontheffing werd verleend van het verbod 

te vliegen zonder geldig Bewijs van Inschrijving (BvI) in het Nederlands Luchtvaartuig Register.
           
Dit werd geregeld in Beschikking LI/18106 van 4 juni 1970. Daarin werd een zestal kenmerken 

(PH-EXA t/m PH-EXF) genoemd die vrijelijk door Fokker aangewend konden worden. 

Oók was de ontheffing geldig indien het toestel vloog met "elders door het bevoegd gezag 

gereserveerd nationaliteits- en inschrijvingskenmerk".
           
Beschikking LI/18106 trad natuurlijk in werking op een moment dat er al voor diverse 

toestellen met de oude procedure begonnen was. In een interne nota d.d. 19.6.1970 werd 

de toepassing van LI/18106 toegelicht en bovendien werd voor de desbetreffende vliegtuigen 

individueel het verloop van de nieuwe procedure geregeld.
Dit betrof de F27's 10440 en 10334 en de F28's 11992 en 11013.
           
In Beschikking LI/18106 werden echter slechts zes kenmerken ter beschikking van Fokker 

gesteld en in de praktijk bleek dan ook al snel dat dit te weinig was.
Op 24 januari 1974 kwam dan ook een nieuwe beschikking, No. LI/2728, waarin de te 

gebruiken registraties uitgebreid werden tot en met PH-EXZ.
           
Dit systeem heeft een aantal jaren tot tevredenheid gefunctioneerd, maar in het begin 

van de jaren tachtig werd toch weer de behoefte gevoeld het aantal ter beschikking 

staande kenmerken uit te breiden.
En zo komen we bij de laatste beschikking, No. LI/10503 van 9 september 1984, waarin 

ook de reeks PH-EZA t/m PH-EZZ ter beschikking werd gesteld. 

Deze hele gang van zaken is uitgebreid, en geïllustreerd met de genoemde beschikkingen,

beschreven in mijn boekje "Exportkenmerken" dat in 1993 door AIRnieuws is uitgebracht.

 
Samenvattend:
 
  *  04.06.1970 - 24.01.1973   PH-EXA - PH-EXF  voor F27 èn F28
  *  24.01.1973 - 01.01.1977   PH-EXA - PH-EXZ  voor F27 èn F28
  *  01.01.1977 - 09.02.1984   PH-EXA - PH-EXF  voor F27
                               PH-EXG - PH-EXZ  voor F28   1)
 
  *  09. 02.1984- 00.00.1997   PH-EXA - PH-EXZ  voor F27
                               PH-EZA - PH-EZZ  voor F28   1)
 
1)  Deze wijze van toepassing was een initiatief van Fokker zèlf, in de beschikkingen 

wordt er niets over geregeld.
         
Al eerder was er betreffende het vereenvoudigen van de procedure al eens iets geregeld.
Al in 1961 kreeg Fokker toestemming de kenmerken alleen op de romp of het verticale 

staartvlak aan te brengen. 

 

Nog een laatste opmerking.

Vóór het in werking treden van deze regeling(en) in 1970 werden door onze RLD geen 

Export-BvL's uitgereikt!

En ook tegenwoordig wordt deze uitreiking beperkt tot Fokker-producten, bij de export 

van andere luchtvaartuigen wordt het 'gewone' BvL voldoende geacht.

In de lijst van Export-BvL's hieronder is zichtbaar dat hiervan enkele malen abusievelijk

werd afgeweken.

Opmerkelijk is de gang van zaken bij enige niet afgebouwde Sagitta's. Daarbij werd het 

hier uitgereikte Bewijs van Deugdelijkheid door de 'ontvangende' autoriteiten gemakshalve 

maar beschouwd als een E-BvL! Zie hiervoor de inmiddels beschreven Sagitta 004.

 
Over de presentatie
Er blijven in een opsomming als deze natuurlijk altijd onzekerheden bestaan.
Het eerst toegekende buitenlandse kenmerk wordt nogal eens niet opgenomen, vaak wordt 

er dan daarna een gewoon Nederlands kenmerk opgenomen.
Soms is dan niet na te gaan of het Nederlandse kenmerk een gevolg is van dat niet opnemen, 

of dat het de bedoeling was het toestel met het Nederlandse kenmerk over te vliegen.
Het zal duidelijk zijn dat dit van invloed is op de volgorde waarin de achtereenvolgende 

kenmerken genoteerd dienen te worden. 

Ook in "Toelichting op de registers" wijd ik nogal wat aandacht aan dit probleem.

Indien een toestel op enig moment in het N.L.R. ingeschreven werd, dan wordt hieronder 

alleen dát kenmerk genoemd en eventuele andere ooit toegekende kenmerken worden alleen 

dáár genoemd.
Indien een constructienummer voorzien is van een sterretje dan betreft het informatie uit 

de luchtvaartpers die niet bevestigd werd door de administratie van de Rijksluchtvaartdienst.
Vaak betreft het dan ook een enkele waarneming en is er geen informatie over de data van 

aanbrengen/verwijderen. 

Uiteraard zal die informatie dus met voorzichtigheid gehanteerd dienen te worden! 

De andere hieronder genoemde data zijn allemaal afkomstig van de door Fokker aan de RLD

gezonden telexen/meldingen en kunnen dus als de enig juiste beschouwd worden!

 

 De Kenmerken                                                   TOP

PH-EXA  F27     
10442  02.09.1970­ -  17.09.1970 E-008   Opslag
10442  19.11.1970 -  04.12.1970 E-008   PH-FPR
10451  05.04.1971 -  02.06.1971 E-108   Opslag
10466  30.08.1971 -  02.09.1971 E-123   (PK-GFR).  
       Order geannuleerd, afgebouwd als c/n 10486: 5-211, 5-8810
       Door een administratieve vergissing werd de eerste vlucht, op 7.9.1971, gemaakt
       met kenmerk PH-EXE.
10451  08.09.1971 -  10.09.1971 E-108   T-43
10472  19.11.1971 -  06.12.1971 E-138   Opslag. (PH-SINT), PH-EXF
10489  28.08.1972 -  31.08.1972 E-222   PH-FPW
10491  20.10.1972 -  13.11.1972 E-223   5-213, 5-212, 5-8811
10493  13.12.1972 -  20.12.1972 E-230   Opslag
10493  08.02.1973 -  08.03.1973 E-230   NAF-906, 5N-ANS, N4449E, TG-AFA, 1093, 1470, TG-AFA
10499  08.01.1974 -  08.03.1974 E-319   5-216, 5-8815

                                        Afgeschreven Sewah, 26.4.1992.
10508  21.04.1975 -  02.05.1975 E-501   OB-R-1042, N61AN, OY-SRZ, G-CHNL 
                                        Afgeschreven Guernsey, 12.1.1999.
10519  09.10.1975 -  21.11.1975 E-524   (5A-DBS)
10519  26.11.1975 -  05.12.1975 E-524   5A-DBS               
                                        Buiten gebruik gesteld oktober 1993.
                                        Wrak te Tripoli oktober 2007.
10536  19.07.1976 -  19.08.1976 E-553   PH-FRL
10543  09.11.1976 -  06.12.1976 E-571   PH-FRU. Ex (PH-EXS)
10551  26.01.1977 -  29.03.1977 E-586   ZK-NFA, PK-MFF
10564  06.07.1977 -  25.11.1977 E-600   6W-STA
10570  05.12.1977 -  01.02.1978 E-622   F-BYAH               
                                        Afgeschreven Rodez, 28.1.1974.
10581  19.06.1978 -  12.12.1978 E-632   PH-FTK
10586  07.02.1979 -  15.09.1979 E-654   5A-DDU
                                        Buiten gebruik gesteld november 1993.
10597  20.12.1979 -  11.03.1980 E-672   ZK-NFD, PK-MFI.
                                        Afgeschreven Palu Mutiara, Sulawesi, 18.6.1994.
10648  16.12.1982 -  15.06.1983 E-770   (5A-DLP), 5A-DLS, TT-LAA/001, 5A-DLS
                                        Buiten gebruik gesteld augustus 1991.
10658  19.08.1983 -  26.02.1985 E-790   (5A-DLS), N241MA, N514AW, (OO-FEO), N725FE
10682  10.06.1985 -  06.11.1985 E-868   N506AW, N730FE, OO-FEI, N723FE
10651  24.01.1986 -  27.01.1987 E-891   PH-NAV. Ex PH-EXI, PH-EXM
20117  28.10.1987 -  25.03.1988 E-923   PH-DLT
  

20157  24.01.1989 -  30.08.1989 E-967   ST-ALN, VP-CSD
20174  23.11.1989 -  23.03.1990 E-1009  9M-MGH
                                        Afgeschreven Tawau, 15.9.1995.
20195  12.07.1990 -  23.03.1990 E-1054  PH-ZDG
20208  29.11.1990 -  28.01.1991 E-1089  PH-DMT

20264  06.08.1992 -  24.09.1992 E-1206  PH-DMB
20317  05.09.1996 -  31.10.1996 E-1475  PT-MLG, B-12279, PK-TWR, PK-RAR

 

PH-EXA  F28
11013  18.06.1970 -  19.06.1970 E-010   PH-ZAH
11013  10.07.1970 -  31.07.1970 E-014   LN-SUO, C-GQBS, F-GIAI
11992  26.06.1970 -  17.07.1970 E-006   (PH-ZAU)
11023  22.07.1970 -  12.08.1970 E-015   (PH-ZAV)
11026  06.10.1970 -  10.11.1970 E-002   (PH-ZAZ)
11028  00.11.1970 -  28.12.1970 E-025   T-01, T-02, T-01, T-04, T-03
11043* 20.12.1970 -  20.12.1971 E-141   N287FH, PH-EXM
 
PH-EXB  F27
10440  10.07.1970 -  29.07.1970 E-003   (PH-FPP)
10441  31.07.1970 -  12.08.1970 E-004   (PH-FPR)
10458  00.04.1971 -  00.04.1970 E-005   VH-TQT, PK-TSL, PK-YYC
10454  05.04.1971 -  02.06.1971 E-107   Opslag                
10454  15.09.1971 -  20.09.1971 E-107
10454* 00.11.1971 -  00.12.1971 E-107   T-44
10477  21.02.1972 - Niet gemeld E-212   PH-FRB
10438  21.08.1972 -  25.08.1972 E-243   PH-FPN
10494  08.02.1973 -  21.03.1973 E-249   PH-FPX
10509  05.03.1975 -  14.04.1975 E-502   (5-2601), 5-2604, 5-2601
       Volgens een opgave van Fokker werd het toestel afgeleverd als 5-2601, maar er is fotografisch bewijs
       dat 5-2604 wel aangebracht is geweest.
10521  20.11.1975 -  12.12.1975 E-526   5A-DBT
10537  19.07.1976 -  07.09.1976 E-554   PH-FRM
10544  05.11.1976 -  25.11.1976 E-569   PH-FRS. Ex (PH-EXG)
10552  26.01.1977 -  21.04.1977 E-587   ZK-NFB, PK-MFG
10565  06.07.1977 -  04.01.1978 E-601   6W-STB
10571  16.01.1978 -  05.05.1978 E-625   PH-FTF
10582  28.08.1978 -  27.10.1978 E-634   6W-STC
10587  13.11.1978 -  24.04.1979 E-648   PH-FTL
10598  20.12.1979 -  14.04.1980 E-673   (ZK-NFB), ZK-NFE, PK-MFJ
10614  17.03.1981 -  07.07.1981 E-705   (ZK-NFH), ZK-NFI, PK-MFM
10623  21.09.1981 -  18.01.1982 E-727   PK-GRF, (PK-MFG), PK-GRF, PK-MFQ
10632  26.01.1982 -  15.02.1982 E-741   PH-FSJ
10636  08.04.1982 -  14.09.1982 E-749   5A-DLM
10645  08.11.1982 -  16.03.1983 E-766   5A-DLP
                                        Afgeschreven Libië, 15.4.1986.
10652  18.03.1983 -  27.11.1985 E-778   PH-FUA
10675  29.01.1985 -  30.01.1985 E-858   Abuis. PH-EXL
10689  10.06.1985 -  11.06.1985 E-876   Abuis. PH-EXI
10476  12.08.1986 -  07.11.1986 E-897   PH-BAC
20118  28.10.1987 -  13.04.1988 E-924   PH-LMA
20129  04.07.1988 -  26.08.1988 E-940   VH-FND
20158  24.01.1989 -  30.08.1989 E-968   ST-ALO, VP-CSE, EP-LBV
20175  23.11.1989 -  20.04.1990 E-1010  9M-MGI, 5Y-CAN

                                        Afgeschreven Aweil, 15.11.2012.
20188  09.05.1990 -  13.07.1990 E-1044  PH-ZDD
20210  29.11.1990 -  20.03.1991 E-1091  PH-FZH
20234  08.07.1991 -  13.11.1991 E-1129  PH-JXO
20328  15.11.1996 -  22.05.1997 E-1479  ET-AKS, PK-PRB
 
PH-EXB  F28
11994  19.10.1970 -  19.11.1970 E-023   PH-FPT
11032* 00.04.1970 -  00.05.1971 E-104   PH-ZAV
11056  03.08.1970 -  14.08.1972 E-235   Opslag. PH-EXH
11079  05.02.1974 -  12.04.1974 E-323   PH-ZBK
11056* 08.04.1974 -  17.04.1974 E-235   PH-EXH
11214  00.05.1984               E-826   Abuis.  PH-EZB
 
PH-EXC  F27
10334  24.07.1970 -  04.08.1970 E-013   PH-FLE
10232* 10.05.1971 -  20.09.1971         PH-FEX
10490  25.09.1972 -  29.09.1971 E-229   Opslag
10490  08.02.1973 -  15.02.1973 E-229   PH-FUD
10477* 00.09.1973 -  00.09.1973         PH-FRB
10510  05.03.1975 -  02.05.1975 E-503   5-2602
10522  20.11.1975 -  10.12.1975 E-531   VH-FCA, N280MA, N283EA
10538  19.08.1976 -  22.09.1976 E-555   PH-FRN
10545  09.11.1976 -  12.01.1977 E-576   (TP-SYN), TF-SYN
10557  05.04.1977 -  15.06.1977 E-592   PH-FTA
10566  15.08.1977 -  18.11.1977 E-607   PH-FTD
10572  23.02.1978 -  20.05.1978 E-623   XY-ADY
                                        Afgeschreven Mandalay, 3.10.1978.
10583  28.08.1978 -  27.10.1978 E-633   6W-STD
10588  07.02.1979 -  22.10.1979 E-655   5A-DDV
                                        Afgeschreven Zella, 6.6.1989.
10599  15.02.1980 -  14.05.1980 E-680   TAM-93
10612  09.04.1981 -  30.09.1981 E-709   M-1
10613  30.03.1981 -  31.03.1981 E-703   Abuis. Zie PH-EXM.
10624  08.10.1981 -  25.01.1982 E-729   PK-GRG, (PK-MFI), PK-GRG, PK-MFU
10633  11.02.1981 -  26.08.1983 E-743   PH-FSO
10660  06.09.1983 -  20.12.1983 E-792   SU-GAE, G-CEXF
10666  22.02.1984 -  29.05.1984 E-813   PH-FSV
10671  19.09.1984 -  09.04.1986 E-839   N503AW, VT-NEA
20104  13.11.1986 -  10.08.1987 E-902   (PH-DLT)
20119  28.10.1987 -  22.04.1988 E-925   PH-LMB
20130  04.07.1988 -  02.09.1988 E-941   (LN-AKE), LN-BBA
20159  24.01.1989 -  20.04.1989 E-969   PH-LBT
20177  23.11.1989 -  23.02.1990 E-1011  EI-FKC
20189  09.05.1990 -  14.05.1990 E-1045  PH-KVA
20213  29.11.1990 -  03.04.1991 E-1092  D-AFKL, 5Y-VVK
20226* 11.07.1991 -  18.07.1991 E-1271  PH-JXC
20240  08.07.1991 -  13.02.1992 E-1131  PH-RRK
20331  15.11.1996 -  19.12.1996 E-1480  ET-AKT
 
PH-EXC  F28
11024  10.08.1970 -  20.10.1970 E-016   (PH-ZAW)
11080  05.02.1974 -  18.07.1974 E-324   TR-LST
 
PH-EXD  F27
10443  27.08.1970 -  17.09.1970 E-009   Opslag. Ex (PH-FPT)
10443  19.10.1970 -  05.11.1970 E-009   OY-APE
10459  13.05.1971 -  18.05.1971 E-120   PH-RUA
10465  10.08.1971 -  31.08.1971 E-121   (PK-GFQ)
                                        Order geannuleerd, afgebouwd als c/n 10484: 5-209
                                        Afgeschreven Chalus(F), 25.8.1973.
10453  21.08.1972 -  25.08.1972 E-242   PH-FPU
10233* 17.09.1972 -  00.00.1973         PH-FEY
10511  25.04.1975 -  15.07.1975 E-504   5-2603
10524  12.12.1975 -  23.01.1976 E-532   VH-FCB, CC-CIS, OB-1446, AE562
10540  16.09.1976 -  15.10.1976 E-566   PH-FRO
10548  06.12.1976 -  16.09.1977 E-577   AE-560
10429  26.10.1977 -  14.02.1978 E-616   PH-FPD
10585  19.09.1978 -  28.02.1979 E-640   D2-02, 802-12, 802-11
10589  05.04.1979 -  23.05.1979 E-656   PH-FTP
10600  15.02.1980 -  14.08.1980 E-681   PH-FTV
10615  14.04.1981 -  31.07.1981 E-707   9M-MCL, N713FE, N19AY. XT-AID
10622  22.10.1981 -  25.01.1982 E-730   PH-FSI, M-2
10635  16.03.1982 -  28.07.1982 E-747   5A-DLK
10646  30.11.1982 -  18.05.1983 E-768   5A-DLQ
10656  27.06.1983 -  10.10.1983 E-788   PH-FSP
10691  10.06.1985 -  28.05.1986 E-874   N512AW, VT-NEC
20115  20.01.1988 -  14.03.1988 E-930   VH-FNJ, OE-LFW, VH-FNJ, 9M-MGZ, SE-LEU
20160  24.01.1989 -  24.08.1989 E-970   (PH-LBV)
20160  09.04.1990 -  11.04.1990 E-970   D-AFKJ, EC-781
20190  09.05.1990 -  14.05.1990 E-1046  PH-KVB
20196  12.07.1990 -  16.08.1990 E-1055  PH-LMS
20214  29.11.1990 -  09.04.1991 E-1093  D-AFKM
20241  08.07.1991 -  06.03.1992 E-1132  PH-RRL
20313* 00.00.1995 -  00.00.1995 E-1467  PH-LOP
20333  15.11.1996 -  18.02.1997 E-1481  ET-AKU
 
PH-EXD  F28
11049  07.03.1972 -  25.05.1972 E-203   PH-EXG. Ex (N280FH)
11064  08.02.1973 -  19.03.1973 E-248   PK-GJS, PK-GVH, PH-EZH
11081  05.02.1974 -  19.07.1974 E-325   TR-LSU
11106  21.04.1976 -  12.07.1976 E-557   PK-GVW, PH-EZM
11061  27.01.1984 -  02.03.1984 E-805   N280N, N463AU, C-FCRZ.
                                        Ex PK-GVF, PK-GJU

 
PH-EXE  F27
10444  28.10.1970 -  11.11.1970 E-017   ZK-DCA, 44/AR-NZZ
10466  Op 7.9.1971 maakte de PH-EXA z'n eerste vlucht terwijl er abusievelijk PH-EXE was aangebracht.
10488  02.02.1973 -  05.02.1973 E-228   PH-FRD
10500  22.03.1974 -  08.05.1974 E-320   5-217, 5-8816
10512  25.04.1975 -  28.07.1975 E-505   PH-FRG
10512  30.07.1975 -  04.09.1975 E-505   (5-2604), 5-2601, 5-2604
                                        Er zij­n geen bewij­zen dat dit toestel 5-2601 is geweest.
                                        Volgens een opgave van Fokker werd het toestel afgeleverd als 5-2604.
10523  12.12.1975 -  31.12.1975 E-530   XY-ADT
10541  16.09.1976 -  26.10.1976 E-567   PH-FRP
10549  06.12.1976 -  08.11.1977 E-578   PH-MPA
10421  08.12.1977 -  16.01.1978 E-613   PH-FOV
10573  13.03.1978 -  15.02.1979 E-630   TU-TIF
                                        Afgeschreven Tabou, 25.7.1986.
10590  21.05.1979 -  27.09.1979 E-657   6W-STE
10601  15.02.1980 -  14.08.1980 E-682   PH-FTW
10617  02.06.1981 -  27.11.1981 E-711   (N425SA), XY-AEJ, XY-ADX, 0002
10629  10.12.1981 -  05.04.1982 E-737   (PK-GRJ), PK-GRK, (PK-MFM), PK-GRK, PK-MFY, PK-VKT
10637  03.05.1982 -  29.09.1983 E-751   VH-EWW, G-JEAF
10661  10.10.1983 -  25.10.1985 E-797   N502AW, N727FE, (OO-FEM), N727FE
10649  24.01.1986 -  23.06.1986 E-889   9Q-CBH, TR-LDF, 9Q-CBH. Ex PH-EXJ
20105  13.11.1986 -  10.09.1987 E-903   PH-ARE
20120  28.10.1987 -  09.05.1988 E-926   PH-JHD
20131  04.07.1988 -  16.09.1988 E-942   (LN-AKF), LN-BBB
20162  24.01.1989 -  01.09.1989 E-972   OY-KAE, YL-BAS,HP-1739PST
20179  03.01.1990 -  03.01.1990 E-1013  LN-RNE, HP-1606PST
20209  29.11.1990 -  08.02.1991 E-1090  PH-DMS
20235  08.07.1991 -  12.12.1991 E-1130  D-AFKP
20335  15.11.1996 -  15.04.1997 E-1482  ET-AKV, PK-PRC
 
PH-EXE  F28
11993  27.08.1970 -  17.09.1970 E-007   PH-ZAU. Ex (PH-ZAX)
11037  09.08.1971 -  05.10.1971 E-130   PH-EXH
11063  08.02.1973 -  26.02.1973 E-247   PK-GJT, PK-GVG, PH-EZE
11107  21.04.1976 -  15.09.1976 E-558   PK-GVX, PH-EZN
 
PH-EXF  F27
10471  02.12.1971 -  15.11.1971 E-137   9M-ARE, 9M-MCI, N716FE
10492  15.11.1972 -  15.12.1972 E-224   (5-214), (PH-EXF)
10492  08.02.1973 -  08.02.1973 E-224   5-214, 5-213, 5-8812, EP-SHN, 5-8812
                                        Per abuis gemeld en dezelfde dag gecorrigeerd,
                                        was op 15.12.1972 overgedragen en op 3.1.1973 vertrokken.
10472  28.05.1973 -  14.06.1973 E-138   PH-EXA. Ex (PH-SINT)
10501  19.04.1974 -  28.05.1974 E-404   XY-ADS
                                        Afgeschreven Putao, 12.10.1985.
10514  03.07.1975 -  21.07.1975 E-506   OB-R-1082, N60AN
10525  22.01.1976 -  20.02.1976 E-537   N702A, N736A, N702A, PK-TSJ
10542  16.09.1976 -  08.11.1976 E-568   PH-FRR
10550  15.12.1976 -  22.02.1977 E-585   N743A, G-CEXB
10567  15.08.1977 -  02.01.1978 E-608   5-4041, 5-3031
10574  31.03.1978 -  19.10.1978 E-631   XY-ADZ
                                        Afgeschreven Yangon 22.9.1992.
10579  19.12.1978 -  15.02.1979 E-649   TU-TIH
                                        Buiten gebruik gesteld en ingericht als 

                                        bibliotheek Abidjan, september 1992.
10591  21.05.1979 -  23.07.1979 E-658   PH-FTS
10602  15.08.1980 -  29.01.1981 E-692   10602
                                        Afgeschreven Catarman Airport, 19.11.1988.
10616  04.06.1981 -  16.10.1981 E-712   10616
                                        Afgeschreven Lavag, maart 1989.
10626  05.11.1981 -  22.02.1982 E-732   PK-GRI, (PK-MFK), PK-GRI, PK-MFW
10638  25.05.1982 -  03.08.1983 E-752   5A-DKD
10659  06.09.1983 -  02.12.1983 E-793   SU-GAD
                                        Afgeschreven Cairo, 10.6.1986.
10434  10.05.1984 -  07.06.1984 E-824   PH-FPI
10686  10.06.1985 -  19.02.1986 E-871   N510AW, OE-IPN, D-ADUP
20107  21.11.1986 -  27.10.1987 E-905   VH-FNB. Ex PH-EXK
20121  11.04.1988 -  03.06.1988 E-932   PH-ARF
20132  04.07.1988 -  27.10.1988 E-943   PH-ARG
20163  24.01.1989 -  15.09.1989 E-973   OY-KAF
20180  03.01.1990 -  30.03.1990 E-1014  LX-LGE, SE-LJI
20191  09.05.1990 -  14.05.1990 E-1047  PH-KVC
20229  00.00.1991 -  02.09.1991 E-1166  Abuis. PH-JXE
 
PH-EXF  F28
11025  11.09.1970 -  16.10.1970 E-001   (PH-ZAY)
11992  21.12.1970 -  05.01.1971 E-006   (PH-ZAU)
11035  24.06.1971 -  03.08.1971 E-125   (OB-R-231), PK-GJZ, PK-GVA, PH-EXN
11041  21.09.1971 -  28.09.1971 E-132   C2-RN1, P2-ANU
11048  25.02.1972 -  07.03.1972 E-213   PH-ZBM
11053  15.05.1972 -  18.08.1972 E-231   PH-ZAX
11108  23.06.1976 -  03.08.1976 E-559   5N-ANI, F-GDUU
11209  16.01.1984 -  28.02.1984 E-804   PK-GKT, PK-MGO(?)
 
PH-EXG  F27
10513  04.06.1975 -  01.07.1975 E-516   5A-DBO
10544  00.09.1976               E-569   PH-EXB, PH-FRS
                                        Kenmerk staat op E-BvL aanvraag, vermoedel­ijk een vergissing.
10547  09.11.1976 -  01.03.1977 E-572   PH-FRV
10559  05.04.1977 -  03.08.1977 E-594   PH-FTB
10568  15.08.1977 -  05.01.1978 E-609   5-4042, 5-3032
10575  19.04.1978 -  05.02.1979 E-636   TC-79
10592  26.07.1979 -  14.01.1980 E-661   PH-GDG
10603  00.08.1980 -  00.08.1980         PH-KFI
10604  08.09.1980 -  19.05.1981 E-693   PH-FTZ
10618  02.07.1981 -  28.09.1981 E-716   (ZK-NFI), ZK-NFJ, PK-MFN
10628  03.12.1981 -  24.03.1982 E-735   PK-GRJ, (PK-MFL), PK-GRJ, PK-MFX
10639  08.06.1982 -  21.10.1984 E-754   VH-EWX, G-JEAG, D-ADAP, G-JEAG
10664  02.12.1983 -  26.07.1984 E-800   N239MA, G-JEAA, VT-UPD. Instructional airframe New Mumbai.
10663  00.01.1984 -  00.01.1984 E-803   Abuis. PH-EXH
10674  16.11.1984 -  17.04.1986 E-850   LN-AKC, (SE-KXY), LN-AKC, VT-SSC 

                                        Gesloopt Mumbai november 2007.

20106  13.11.1986 -  28.08.1987 E-904   (PH-FZA), VH-FNA, VT-SSB
20122  11.04.1988 -  03.06.1988 E-933   PH-FZF
20133  04.07.1988 -  26.10.1988 E-944   PH-FZA
20165  24.01.1989 -  29.09.1989 E-975   SE-LFA
20181  03.01.1990 -  12.04.1990 E-1015  PH-ZFC
20198  12.07.1990 -  25.10.1990 E-1056  PH-ZDH
20215  29.11.1990 -  09.04.1991 E-1094  PH-RRD
 
PH-EXG  F28
11049  08.02.1973 -  14.02.1973 E-203   5N-AGN, P2-ANB.
                                        Ex PH-EXD
                                        Afgeschreven Madang, 31.5.1995.
11074  22.03.1974 -  31.01.1975 E-314   TC-52, LV-RCS, TC-52
                                        Ex (PH-EXU)
11100  00.12.1975               E-534   Abuis. PH-EXY
11101  24.11.1975 -  13.02.1976 E-535   PK-GVS, PH-EZH
11109  23.06.1976 -  01.10.1976 E-560   5N-ANJ, F-GDUV   

 

PH-EXH  F27
10546  09.11.1976 -  04.02.1977 E-570   PH-FRT
10558  06.04.1976 -  29.06.1977 E-593   VH-FCE, G-BNCY
                                        Afgeschreven Guernsey, 7.12.1997.
10569  15.08.1977 -  28.12.1977 E-610   PH-FTE
10576  19.04.1978 -  28.11.1978 E-635   PH-FTI
10584  07.02.1979 -  11.04.1979 E-653   PH-FTM
10593  12.09.1979 -  14.01.1980 E-667   PH-BKR
10607  25.09.1980 -  27.02.1980 E-694   ZK-NFF, PK-MFK
10619  20.07.1981 -  04.11.1981 E-718   TC-72
                                        Afgeschreven Villa Dolores, 9.11.1995.
10630  13.01.1982 -  27.05.1982 E-735   A4O-FB
10640  17.06.1982 -  01.11.1982 E-755   5A-DLN
10647  23.11.1982 -  11.04.1983 E-767   5A-DLR
                                        Afgeschreven Gialo, maart 1988.
10653  13.05.1983 -  24.05.1983 E-781   PH-FSM
10663  01.02.1984 -  04.09.1984 E-803   PH-FSX. Ex PH-EXG
10692  10.06.1985 -  26.06.1986 E-875   (PH-END), N513AW, VT-NED
20123  11.04.1988 -  13.06.1988 E-934   PH-FZJ
20134  04.07.1988 -  27.10.1988 E-945   (LN-AKG), LN-BBC
20168  24.01.1989 -  03.11.1989 E-976   LX-LGC, SE-LJG
20182  03.01.1990 -  08.05.1990 E-1016  PH-FZE
20199  12.07.1990 -  03.11.1990 E-1057  PH-ZDI
20238* 00.06.1991               E-1167  PH-JXH
  
PH-EXH  F28
11037  14.02.1973 -  19.04.1973 E-130   PH-ZBF. Ex PH-EXE
11056  08.04.1974 -  17.06.1974 E-235   C2-RN2, P2-ANW
                                        Ex PH-EXB
11090  20.01.1975 -  03.03.1975 E-507   5N-ANF
                                        Afgeschreven Enugu, 28.11.1983.
11096  03.07.1975 -  09.10.1975 E-519   (PK-GVS), PK-GVQ, PH-EZE
11103  11.03.1976 -  10.05.1976 E-547   PK-GVU, PH-EZI

 
PH-EXI   F27
10502  21.06.1974 -  11.09.1974 E-321   5-218, 5-8817
10561  31.05.1977 -  05.12.1979 E-596   PH-FTT
10609  10.11.1980 -  00.11.1980 E-696   Opslag
10609  01.12.1980 -  31.03.1981 E-696   (ZK-NFG), ZK-NFH, PK-MFL
                                        Afgeschreven Soerabaja, 26.3.2001.
10620  19.08.1981 -  10.02.1982 E-721   10620
10641  05.07.1982 -  14.01.1983 E-757   PH-SFI
10650  26.01.1983 -  05.05.1983 E-774   PH-EXK
10651  17.02.1983 -  00.06.1983 E-816   PH-EXM
10655  05.05.1983 -  10.10.1983 E-786   PH-FSR
10431  30.11.1983 -  06.01.1984 E-802   PH-FPF
10667  27.03.1984 -  21.08.1984 E-818   N240MA, G-JEAB, VT-UPC
10689  11.06.1985 -  19.12.1985 E-876   PH-FUC
                                        Ex(PH-EXB)
20124  11.04.1988 -  24.06.1988 E-935   OY-MMG
20135  04.07.1988 -  10.11.1988 E-946   PH-VLM
20169  24.01.1989 -  07.11.1989 E-977   SE-LFB
20183  03.01.1990 -  26.04.1990 E-1017  LN-RNF, JU-8881
20242* 00.06.1991               E-1173  PH-JXI
 
PH-EXI  F28
11068  14.02.1973 -  24.04.1973 E-302   SE-DGB
                                        Gesloopt Stockholm, 1997.
11088  14.02.1975 -  14.03.1975 E-509   FM-2101, M28-01
11098  08.10.1975 -  18.11.1975 E-529   PK-GVR, PH-EZL
11047  23.06.1976 -  10.05.1977 E-561   VH-ATD, C-FTAR
                                        Ex N289FH
 
PH-EXJ  F27
10610  01.12.1980 -  30.03.1981 E-698   PH-FTY
10625  22.10.1981 -  09.02.1982 E-731   PK-GRH, (PK-MFJ), PK-GRH, PK-MFV
10634  25.02.1982 -  07.07.1982 E-745   PH-FSL
10642  20.09.1982 -  23.11.1982 E-761   A4O-FG, 4R-EXH, AP-BHF, 4R-EXH
10649  13.01.1983 -  05.05.1983 E-773   (FF-3), PH-EXE
10654  05.05.1983 -  23.02.1984 E-787   SU-GAF, G-CEXE, TC-MBA, PK-KRL
10668  02.05.1984 -  27.11.1985 E-821   PH-FUB
20116  20.01.1988 -  14.03.1988 E-931   PH-GHK
20125  11.04.1988 -  30.06.1988 E-936   OY-MMH
20136  04.07.1988 -  15.11.1988 E-947   5Y-BFM
20171  24.01.1989 -  05.12.1989 E-978   LX-LGD, SE-LJH
20184  03.01.1990 -  09.05.1990 E-1018  LN-RNG
20227  00.07.1991               E-1128  Abuis.  PH-DMC
 
PH-EXK  F27
10503  31.07.1974 -  27.08.1974 E-410   N703A, G-CEXA
10515  07.07.1975 -  29.07.1975 E-517   5A-DBP
                                        Wrak te Tripoli  oktober 2007.
10530  15.04.1976 -  25.05.1976 E-545   N737A, OK-ABA, TC-MBC, 5X-FFD

                                        Afgeschreven Nairobi, 27.1.2011.

10554  28.01.1977 -  04.05.1977 E-588   PH-FRZ
10562  06.07.1977 -  05.04.1978 E-602   PH-YEM
10577  19.06.1978 -  09.05.1979 E-637   TU-VAD, TU-TIP
                                        Afgeschreven Abidjan 26.6.1994.
10594  12.09.1979 -  06.02.1980 E-668   PH-ADJ
10608  07.01.1981 -  08.03.1982 E-701   PH-FSK
10643  07.03.1983 -  03.06.1983 E-777   PH-FSN
10657  12.08.1983 -  03.12.1985 E-789   (5A-DLR), N501AW, N728FE, OO-FEL, N728FE
10650  24.01.1986 -  23.12.1986 E-890   PH-TAI
                                        Ex PH-EXI
20107  13.11.1986 -  21.11.1986 E-905   Abuis. PH-EXF
20126  11.04.1988 -  06.07.1988 E-937   OY-MMI, ES-AFK
20161  24.01.1989 -  30.10.1989 E-971   (9M-MSC), 9M-MGC, VH-AHX, VH-FKP
20316  21.03.1996 -  26.04.1996 E-1454  PT-MLF, PK-TSP

 
PH-EXK  F28
11069  14.02.1973 -  04.05.1973 E-303   SE-DGC
                                        Gesloopt Stockholm, 1998.
11112  13.08.1976 -  13.12.1976 E-564   SE-DGE, HC-BZU
 
PH-EXL  F27
10504  16.08.1974 -  11.09.1974 E-411   5-219, EP-IAK, 5-219, 5-8818
10560  06.04.1977 -  26.08.1977 E-595   VH-FCF, N284MA
10423  26.10.1977 -  16.02.1978 E-614   PH-FOX
                                        Ex PH-EXT
10578  19.06.1978 -  26.04.1979 E-638   PH-FTN
10595  20.12.1979 -  17.04.1980 E-670   PH-FTU
10611  16.12.1980 -  25.09.1981 E-699   (N338MV), 5A-DJF
10627  18.11.1981 -  21.09.1983 E-734   VH-EWU, G-JEAD, I-FWXB, G-JEAD, 5Y-BVF
                                        Afgeschreven K50 Airport, Somalië, 13.8.2008. 

       Het toestel was oorspronkelijk bestemd voor Air Zaïre en was al in die kleuren gespoten.

10662  19.10.1983 -  27.01.1984 E-798   FF-3
10665  22.01.1984 -  19.04.1984 E-812   PH-FSU
10669  29.05.1984 -  26.07.1984 E-827   VH-EWY, G-JEAH, G-ECAH
10675  30.01.1985 -  28.04.1986 E-858   LN-AKD, (SE-KXZ), LN-AKD, OY-EBC
                                        Ex (PH-EXB)
20110  21.11.1986 -  14.12.1987 E-908   VH-FNE, (VT-RAA), VH-FNE, SE-LEL
                                        Ex (PH-EXT)
20127  11.04.1988 -  20.07.1988 E-938   OY-MMJ, ES-AFL, OO-VLO
20164  24.01.1989 -  01.12.1989 E-974   9M-MGD

                                        Eind 2011 buiten gebruik gesteld Kuala Lumpur.
20185  03.01.1990 -  09.06.1990 E-1019  PH-ZDA
20202  25.09.1990 -  19.12.1990 E-1078  PH-FZG
 
PH-EXL  F28
11067  14.02.1973 -  18.05.1973 E-301   SE-DGA
                                        Gesloopt Stockholm, 1977.
11089  14.02.1975 -  01.05.1975 E-510   FM-2102, M28-02, P2-ANC
11099  08.10.1975 -  25.05.1976 E-533   PH-VAB
11110  23.06.1976 -  01.11.1976 E-562   PH-ZBO
   
PH-EXM  F27
10505  13.12.1973 -  13.03.1975 E-417   PH-FRF
10531  13.05.1976 -  01.07.1976 E-542   N739A, OK-ABB, TC-MBD, 5X-FFN
10563  06.07.1976 -  05.12.1977 E-603   Opslag
10424  05.12.1977 -  12.01.1978 E-615   PH-FTG
10563  19.01.1978 -  03.03.1978 E-603   PH-FTH
                                        Ex PH-EXM
10580  19.09.1978 -  22.05.1979 E-639   PH-FTO
10596  20.12.1979 -  05.11.1980 E-671   (PH-FTR), PH-FTX
10613  24.02.1981 -  12.06.1981 E-703   9M-MCK, N712FE
10621  19.08.1981 -  02.12.1981 E-722   TC-75
10631  13.01.1982 -  17.06.1982 E-739   A4O-FC, 4R-EXF, 4R-MRA, 4R-EXK
10644  26.10.1982 -  14.01.1983 E-764   5A-DLO
                                        Wrak te Tripoli oktober 2007.
10651  27.06.1983 -  15.03.1984 E-816   PH-EXA
10341  10.05.1984 -  20.06.1984 E-825   PH-FLM
10684  10.06.1985 -  20.03.1986 E-870   N509AW, OE-IGN, N509AW, VT-NEJ
20137  04.07.1988 -  23.11.1988 E-948   5Y-BFN
20150  24.01.1989 -  26.08.1989 E-979   9M-MGA
20186  03.01.1990 -  20.06.1990 E-1020  PH-ZDB
20204  25.09.1990 -  10.12.1990 E-1080  9M-MGJ, 5Y-BYE
20243  08.07.1991 -  13.02.1992 E-1133  TF-FIR
 
PH-EXM  F28
11038  07.03.1973 -  04.04.1973 E-245   CF-TAY, C-FTAY, P2-ANF, VH-XNG
                                        Ex N286FH, (N287FH)
11043* 13.01.1975               E-514   PH-EXM. Ex (PH-EXA)
11043  13.05.1975 -  10.06.1975 E-514   PK-GVN, (PH-EZB)
11115  13.08.1976 -  17.12.1976 E-565   SE-DGF, ZS-XGX
11075  10.02.1984 -  02.04.1984 E-806   N281N, N466US, C-FANA
                                        Ex PH-EXV
 
PH-EXN  F27
10681  29.01.1985 -  09.10.1985 E-859   N505AW, OE-ILW, N19KK, 5Y-SXP
20141  31.10.1988 -  12.12.1988 E-956   PH-FZB
20153  24.01.1989 -  14.04.1989 E-980   OY-MMU, G-BYBT, OY-MMU, ES-AFM, YL-BAZ, LY-BAZ
20166  26.06.1989 -  21.12.1989 E-987   9M-MGE
20187  03.01.1989 -  06.07.1990 E-1021  PH-ZDC
20205  25.09.1990 -  28.12.1990 E-1081  D-AFKK
20244  08.07.1991 -  28.02.1992 E-1134  TF-FIS
 
PH-EXN  F28
11065  19.04.1973 -  01.06.1973 E-305   OB-R-398, OB-R-1018
                                        Sinds 1993 poortwachter te Lima. Gesloopt 1998.
11082  17.07.1974 -  10.12.1976 E-412   VH-ATE, C-GTAH
11118  03.03.1977 -  02.12.1977 E-589   PH-RRJ
11136  13.06.1978 -  19.07.1978 E-627   PH-ZBR
11140  06.11.1978 -  07.03.1979 E-643   PH-CHF
11146  17.08.1979 -  24.03.1980 E-663   PK-PJY
11158  12.06.1980 -  24.07.1980 E-685   (PK-GHD), PK-GKD, PK-MGE
11173  14.08.1981 -  21.10.1981 E-720   (VH-EWA), (N108UR), N1346U, N108UR, N497US
11182  15.03.1982 -  22.04.1982 E-746   N110UR, N499US
11188  07.09.1982 -  28.01.1983 E-760   (VH-FKK), PK-GKI, PK-MGK
11199  02.05.1983 -  27.07.1983 E-783   PK-GKP, PK-MGM
11035  09.09.1983 -  25.05.1984 E-807   (N283N), PH-EXN
                                        Zie ook PH-EXF.
11035  28.05.1984 -  29.05.1984 E-807   N283N, N456US, C-FCRM
 
PH-EXO  F27
10532  13.05.1976 -  17.06.1976 E-549   VH-FCC
10553  09.03.1977 -  27.04.1977 E-573   PH-FRW
10690  10.06.1985 -  14.05.1986 E-873   N511AW, VT-NEB
20142  31.10.1988 -  20.12.1988 E-957   PH-FZC
20154  24.01.1989 -  21.04.1989 E-981   OY-MMV, G-BXZW, OY-MMV
20167  26.06.1989 -  26.01.1990 E-988   (9M-MSF), 9M-MGF, 5Y-SIB

                                        Eind 2011 buiten gebruik gesteld Kuala Lumpur. 
20192  09.05.1990 -  28.08.1990 E-1048  PH-LMT
20216  29.11.1990 -  28.05.1991 E-1095  SE-LFS, YL-BAC, SE-LFS
 

PH-EXO  F28
11066  19.04.1973 -  28.06.1973 E-304   Opslag
11066  29.06.1973 -  09.07.1973 E-304   OB-R-399, OB-R-1019
                                        Sinds 1993 opgeslagen te Lima. Gesloopt 1998.
11083  17.07.1974 -  14.02.1975 E-414   LV-LOC
11095  03.07.1975 -  03.10.1975 E-522   (PK-PJW), PH-EXO
11095  19.12.1975 -  01.02.1976 E-536   PK-GVT, PH-EZK
11121  31.05.1977 -  17.03.1978 E-597   TU-VAN, TU-TIK
                                        Afgeschreven Man, 30.12.1989.
11133  13.06.1978 -  06.09.1979 E-629   PH-ZBU
11160  12.06.1980 -  09.09.1980 E-687   (PK-GHE), PK-GKE, PK-MGF
11167  06.03.1981 -  28.04.1981 E-704   PH-ZBZ
11174  10.06.1981 -  01.12.1981 E-713   PK-GKH, PK-MGI
11184  29.04.1982 -  23.11.1982 E-750   PH-ZCE
11195  08.02.1983 -  15.04.1983 E-775   (VH-EWA), (VH-FKK), VH-EWA
11201  02.05.1983 -  29.08.1983 E-784   PK-GKQ, PK-MGW(?)
11205  06.09.1983 -  23.11.1983 E-795   (VH-EWB), (VH-FKL), VH-EWB
11210  27.02.1984 -  28.03.1984 E-814   PK-GKU
                                        Afgeschreven Semarang, 30.11.1994.
 
PH-EXP  F27
10677  15.10.1984 -  16.10.1985 E-842   N504AW, (N731FE), N729FE, OO-FEK, N724FE
20108  13.11.1986 -  23.11.1987 E-906   VH-FNC, SE-LEH
20143  31.10.1988 -  07.01.1989 E-958   PH-FZI
20156  24.01.1989 -  03.10.1989 E-982   9M-MGB 

                                        Eind 2011 buiten gebruik gesteld Kuala Lumpur.

20193  09.05.1990 -  06.09.1990 E-1049  PH-ZDE
20245  08.07.1991 -  03.03.1992 E-1135  9M-PER   

 

PH-EXP  F28
11070  14.06.1973 -  11.07.1973 E-308   TC-JAS, F-GEXU, C-FONG, P2-ANY, F-GIAJ
11084  17.07.1974 -  25.02.1977 E-413   VH-ATG, C-FTAY
11104  20.01.1976               E-544   Abuis. PH-EXU
11122  03.03.1977 -  22.04.1977 E-590   SE-DGI
11125  31.05.1977 -  07.09.1978 E-598   PH-ZBP
11141  06.11.1978 -  26.03.1979 E-644   PH-CHI
11149  17.08.1979 -  31.07.1980 E-664   N106UR, N489US, F-OHCN
11168  19.03.1981 -  19.05.1981 E-706   PH-ZCC
11185  27.05.1982 -  27.01.1983 E-753   PH-ZCF
11198  27.04.1983 -  27.05.1983 E-782   PK-GKO, PK-MGV(?)
11203  06.09.1983 -  28.06.1984 E-794   PH-RRC
 
PH-EXR  F27
10507  17.02.1975 -  10.03.1975 E-418   PH-FRE
10526  23.02.1976 -  18.03.1976 E-538   PH-FRC
10678  14.11.1984 -  11.06.1985 E-845   N242MA, N515AW, VT-NEE
20109  13.11.1986 -  23.03.1990 E-907   (VH-FND), (PH-WDL)
20203  25.09.1990 -  11.12.1990 E-1079  (5Y-BHI), 5Y-BHK
20248  08.07.1991 -  30.03.1992 E-1136  9M-MGK
20305  06.10.1994 -  15.12.1994 E-1363  716
 
PH-EXR  F28
11044* 24.05.1973                       Opslag.                        
                                        Ex N288FH
11071  10.07.1973 -  06.08.1973 E-309   TC-JAT
11044  13.05.1975 -  05.09.1975 E-515   PK-GVO, PH-EXV
11113  30.11.1976 -  27.07.1977 E-579   PK-GFR
11128  01.08.1977               E-605   Abuis. PH-EXV
11135  13.06.1978 -  22.05.1979 E-628   PH-ZBT
11152  17.08.1979 -  23.07.1980 E-665   N504, N490US
11164  18.12.1980 -  01.05.1981 E-700   PH-ZCA
11171  23.06.1981 -  24.07.1981 E-715   PK-GKG, PK-MGH
11177  13.01.1982 -  19.08.1982 E-740   PH-ZCD
11193  16.12.1982 -  31.03.1983 E-771   PK-GKK, (PK-MGT), N6004U
11204  23.08.1983 -  13.08.1984 E-791   SE-DGR
 
PH-EXS  F27
10543  00.11.1976                       PH-FRU
                                        Met dit kenmerk op 27 november waargenomen.
10527  23.02.1976 -  12.04.1976 E-539   PH-FRD
10533  13.05.1976 -  28.06.1976 E-550   VH-FCD, CC-CIT, OB-1443
                                        Afgeschreven Bellavista, 10.9.1992.
10555  09.03.1977 -  10.06.1977 E-574   PH-FRX
10672  06.08.1984 -  27.08.1984 E-836   VH-EWZ, G-JEAI, G-ECAT
10687  10.06.1985 -  20.06.1986 E-872   9Q-CBD, TR-LCW, N8005L, VT-NEK
20144  13.11.1986 -  21.11.1986 E-959   OE-LFD, SE-LEM
20170  26.06.1989 -  09.02.1990 E-989   9M-MGG
20194  09.05.1990 -  26.09.1990 E-1050  PH-ZDF
20220  01.05.1991 -  06.06.1991 E-1107  PH-RRF
  
PH-EXS  F28     
11072  07.08.1973 -  22.04.1975 E-312   TN-ACP
                                        Afgeschreven Brazzaville, 7.10.1997.
11097  03.07.1975 -  15.10.1975 E-528   PH-ZBN
11129  29.07.1977 -  31.03.1978 E-606   PK-GFT
11137  13.06.1978 -  28.11.1978 E-626   PH-ZBS
11144  22.01.1979 -  19.07.1979 E-651   5N-ANV, F-GDUZ, (EP-PBI), F-GDUZ
11161  12.06.1980 -  08.10.1980 E-688   N509, N493US, ZS-JAV, XY-AGH
11181  18.02.1982 -  08.04.1982 E-744   N109UR, N498US
11186  29.06.1982 -  08.12.1982 E-756   VH-FKJ, VH-EWH, VH-FKJ
11197  18.03.1983 -  28.10.1983 E-779   5A-DLU
11165  29.11.1983 -  09.05.1984 E-697   PH-ZCG. Ex PH-EXV   

 

PH-EXT  F27
10529  15.04.1976 -  08.06.1976 E-540   PH-FRK
10556  09.03.1977 -  30.06.1977 E-575   PH-FRY
10423  17.08.1977 -  22.08.1977 E-614   PH-FOX
10421  22.08.1977 -  26.08.1977 E-613   PH-FOV
10676  15.11.1984 -  07.04.1987 E-849   PH-RTN
20110  13.11.1986 -  21.11.1986 E-908   Abuis. PH-EXL
20145  31.10.1988 -  09.02.1989 E-960   PH-VLN
20250  08.07.1991 -  24.04.1992 E-1137  TF-FIT
20307  01.09.1995 -  08.09.1995 E-1423  PH-JCN
 
PH-EXT  F28
11073  10.09.1973 -  09.11.1973 E-313   PK-PJV, (F-GGKC), F-GJLC, F-ODZB, F-GNZB, N941TD, 3C-LLF
11085  16.09.1974 -  07.01.1975 E-419   LV-LOA, HK-3126X
11091  14.02.1975 -  02.07.1975 E-508   5N-ANH, F-GDUT
11127  05.12.1977 -  02.03.1978 E-617   PH-BBV
11138  06.11.1978 -  08.12.1978 E-641   PH-CHB
11148  17.08.1979 -  30.01.1980 E-666   PK-PJW
11159  12.06.1980 -  06.11.1980 E-686   PH-ZBX
11169  06.04.1981 -  08.05.1981 E-710   PH-ZBY
11175  12.11.1981 -  29.04.1983 E-733   (N521), PK-GKL, PK-MGJ
11202  02.05.1983 -  31.10.1983 E-785   PK-GKR, PK-MGN(?)
11208  03.01.1984 -  31.10.1984 E-801   (VH-EWD), (VH-FKQ), VH-EWD
  
PH-EXU  F27
10516  30.07.1975 -  25.08.1975 E-320   5A-DBQ
                                        Wrak te Tripoli oktober 2007.
10670  29.05.1984 -  22.08.1984 E-828   PH-FSY
20148  31.10.1988 -  24.02.1989 E-961   OY-MMS, YL-BAW, SE-MFC
20221  01.05.1991 -  18.06.1991 E-1108  LX-LGB
20251  08.07.1991 -  08.05.1992 E-1138  TF-FIU
 
PH-EXU  F28
11074  22.03.1974               E-314   Abuis.  PH-EXG
11077  13.03.1974 -  29.05.1974 E-317   9G-ACA
                                        Afgeschreven Accra, 11.3.1981.
11086  16.09.1974 -  07.01.1975 E-420   LV-LOB
                                        Afgeschreven Concordia, 15.11.1975.
11104  20.01.1976 -  11.05.1976 E-544   TR-LTR, F-GIAK, EP-PAZ
                                        Ex (PH-EXP)
11114  30.11.1976 -  30.06.1977 E-580   XY-ADW
                                        Afgeschreven Yangon, 29.4.1993.
11130  05.12.1977 -  10.02.1978 E-618   PH-JPV
11139  06.11.1978 -  23.01.1979 E-642   PH-CHD
11151  29.06.1979 -  09.08.1979 E-660   OY-BRN, VH-EWG, (VH-FKP), VH-EWG, V5-KEA, ZS-JAL

                                        Gesloopt Lanseria, januari 2010.

11162  12.06.1980 -  08.04.1981 E-689   PH-EXY
11170  08.04.1981 -  26.06.1981 E-708   PK-GKF, PK-MGG
11176  07.12.1981 -  13.07.1982 E-736   PH-CHN
11190  14.10.1982 -  23.11.1982 E-763   SE-DGO
11196  23.02.1983 -  29.09.1983 E-776   PK-GKN, PK-MGU(?)
11206  05.10.1983 -  30.01.1984 E-796   PK-GKS, PK-MGX, PK-GKS
11211  13.02.1984 -  17.04.1984 E-811   PK-GKV, PK-MGY(?)
 
PH-EXV  F27
10517  30.07.1975 -  29.10.1975 E-521   5A-DBR
                                        Afgeschreven Tchad(TT), augustus 1981.
10679  14.11.1984 -  18.12.1985 E-846   PH-RTG
20111  13.11.1986 -  05.01.1988 E-909   VH-FNF, (VT-RAB), VH-FNF, SE-LED
20149  31.10.1988 -  07.03.1989 E-962   PH-LVL
20222  01.05.1991 -  19.06.1991 E-1109  PH-LNZ
 
PH-EXV  F28
11075  17.10.1973 -  09.11.1973 E-315   PK-GJQ, PK-GVJ, PH-EXM
11087  16.09.1974 -  07.01.1975 E-421   (PK-GJO), PK-GVL, PH-EZF
11105  11.03.1976 -  18.06.1976 E-548   PK-GVV, PH-EZJ
11116  30.11.1976 -  28.02.1977 E-581   SE-DGG, HS-PBD
11126  31.03.1976 -  31.08.1977 E-604   SE-DGL
11128  29.07.1977 -  25.11.1977 E-605   SE-DGM, ZS-XGV, PK-TWW, ZS-XGV, TN-BEH
11145  06.11.1978 -  06.04.1979 E-646   5-T-20, LV-RRA, YU-AOH
11153  30.11.1979 -  27.08.1980 E-675   PH-ZBV
11165  19.11.1980 -  08.04.1983 E-697   PH-EXS
11200  08.04.1983 -  28.10.1983 E-780   5A-DLV
11044  02.11.1983 -  24.07.1984 E-808   N286N, N460AU, C-FCRC
                                        Ex PH-EXR
 
PH-EXW  F27
10497  07.09.1973 -  17.10.1973 E-311   (5-215), 5-214, 5-8813, EP-SHO, 5-8813
10518  00.08.1975 -  28.08.1975 E-523   PH-FRH
10534  12.07.1976 -  09.09.1976 E-551   VH-EWP
10680  14.11.1984 -  19.12.1985 E-847   PH-RFG
20112  13.11.1986 -  20.01.1988 E-910   VH-FNG, OE-LFX, VH-FNG, SE-LEC
20172  11.08.1989 -  19.12.1989 E-1002  LN-RNH
20257  00.05.1992 Vervallen     E-1188  PH-KXY
20293  00.00.1994 Vervallen     E-1358  PH-JCG
 
PH-EXW  F28
11018  02.04.1975 -  16.07.1975 E-511   PH-ZAN
11117  07.01.1977 -  07.07.1977 E-582   PK-GFQ
11131  05.12.1977 -  21.04.1978 E-619   PK-GFU
11147  06.11.1978 -  06.06.1979 E-647   5-T-10
11154  31.11.1979 -  23.04.1980 E-676   (PK-GHA), PK-GKA, PK-MGA
11163  12.06.1980 -  12.01.1981 E-690   PH-ZBJ
11178  08.09.1981 -  12.10.1981 E-726   PK-PJM
11187  27.07.1982 -  19.08.1982 E-758   9G-ADA, N102EW, G-BXRE, 5A-DTI
11192  07.12.1982 -  25.04.1983 E-769   (N112UR), PK-PJK
11032  27.06.1983 -  00.00.1984 E-809   PH-ZAV
11032  02.04.1984 -  20.04.1984 E-809   N282N, N461AU
 
PH-EXX  F27
10498  07.11.1973 -  23.11.1973 E-310   5-215, EP-IAJ, 5-8814
10520  23.10.1975 -  14.11.1975 E-525   PH-FRI
10535  08.09.1976 -  20.10.1976 E-552   G-524
                                        Afgeschreven Accra, 5.6.2000.
10409  23.03.1983 -  06.06.1983 E-611   PH-FOH
10683  10.06.1985 -  23.10.1985 E-869   N508AW, N726FE, (OO-FEN), N726FE
20173  11.08.1989 -  22.12.1989 E-1003  LN-RNB
20223  01.05.1991 -  03.07.1991 E-1110  D-AFKN
20259  13.05.1992 -  17.08.1992 E-1189  (JA8894), JA8889, OY-PAA, SE-LJY
 
PH-EXX  F28
11020  02.04.1975 -  06.05.1975 E-512   PH-ZAP
11119  07.01.1977 -  07.09.1977 E-583   PK-GFS
11132  05.12.1977 -  30.05.1978 E-620   PK-GFV
                                        Afgeschreven Tanjungkarung, 2.6.1983.
11150  22.01.1979 -  01.08.1979 E-652   5-T-21
11155  31.01.1980 -  27.05.1980 E-677   (PK-GHB), PK-GKB, PK-MGC
11172  15.07.1981 -  23.09.1981 E-717   S2-ACH
11179  27.01.1982 -  23.04.1982 E-742   PH-LEX
11189  14.10.1982 -  25.02.1983 E-762   (VH-FKL), PK-GKJ, PK-MGL
11207  25.10.1983 -  20.09.1984 E-799   (VH-EWC), (VH-FKN). VH-EWC
 
PH-EXY  F27
10539  19.08.1976 -  01.10.1976 E-556   PH-JBO
10673  05.09.1984 -  03.04.1986 E-837   LN-AKB, 5N-BAU, VT-SSB, D-ASKY
20113  20.01.1988 -  10.02.1988 E-928   VH-FNH, (VT-RAC), VH-FNH
20176  11.08.1989 -  20.02.1990 E-1004  LN-RNC, 9Q-CCI
20224* 00.06.1991 -  00.06.1991 E-1126  PH-JXA
20227  08.07.1991 -  23.08.1991 E-1128  PH-DMC
20294  24.08.1993 -  28.09.1993 E-1306  PH-MXU
20308  06.10.1994 -  31.03.1995 E-1364  717
 
PH-EXY  F28
11076  12.11.1973 -  13.01.1975 E-316   TC-51
                                        Afgeschreven Barilocke, 16.8.1989.
11094  03.07.1975 -  05.08.1975 E-518   PK-GVP
                                        Afgeschreven Mount Bromo, 6.3.1979.
11100  24.11.1975 -  30.03.1976 E-534   FA390/OB-1396
                                        Ex (PH-EXG)
11120  07.01.1977 -  25.02.1977 E-584   SE-DGH, HS-PBC
11124  31.05.1977 -  17.04.1978 E-599   PH-VGR
11142  06.11.1978 -  22.05.1979 E-645   5N-ANU, F-GDUY, PK-VFA, PK-NAI
11156  31.01.1980 -  04.08.1980 E-678   N505, N491US, ZS-GAV, 3C-LGP, 3C-GWA
11166  10.02.1981 -  20.05.1981 E-702   PH-ZCB
11162  16.06.1981 -  08.04.1983 E-714   PH-EZL. Ex PH-EXU
11036  05.08.1983 -  00.00.1984 E-810   Opslag.
                                        Zie (PH-OOO)
11036  14.06.1984 -  26.06.1984 E-810   Zie (PH-OOO)
11340* 10.06.1991 -  10.06.1991 E-1105  Abuis. PH-EZY*
                                        Ex PH-EZY
 
PH-EXZ  F27
20114  20.01.1988 -  24.02.1988 E-929   VH-FNI
20178  11.08.1989 -  09.03.1990 E-1005  LN-RND, HP-1605PST
20225* 00.06.1991                       PH-JXB
20295  24.08.1993 -  28.09.1993 E-1307  PH-MXV
                                        Niet aangebracht geweest.
20311  Niet gemeld-  07.07.1995 E-1400  718
 
PH-EXZ  F28
11078  03.12.1973 -  01.02.1974 E-318   PK-GJP, PK-GVK
                                        Afgeschreven 19.3.1982.
11024  02.04.1975 -  03.10.1975 E-513   (PH-ZAW)
11102  20.01.1976 -  25.05.1976 E-545   TR-LTS, F-GEXX, EP-PAX
11111  13.08.1976 -  13.12.1976 E-563   SE-DGD, PH-EZA
11123  03.03.1977 -  24.06.1977 E-591   SE-DGK, HS-PBA
11134  05.12.1977 -  29.06.1978 E-621   PK-GFW
11143  22.01.1979 -  10.04.1979 E-650   OY-BRM, VH-EWF, (VH-FKM), VH-EWF, (V5-KEX)
11157  31.01.1980 -  29.08.1980 E-679   PH-ZBW
11180  30.09.1981 -  25.11.1981 E-728   (S2-ACI), S2-ACJ
                                        Afgeschreven Sylhet/Osmani, 22.12.1997
11183  06.04.1982 -  13.07.1982 E-748   (PK-PJK), VH-FKI, VH-AHT, ZS-JAV, PK-TWM
11191  08.11.1982 -  16.12.1982 E-765   SE-DGP, ZS-GAV
11194  12.01.1983 -  14.02.1984 E-772   (N113UR), 5A-DLW
11212  26.03.1984 -  10.06.1985 E-817   VH-LAR, VH-FKO    

PH-EZA  F28
11213  03.05.1984 -  25.05.1984 E-822   PK-GKW, PK-MGP
11037  08.02.1985 -  20.06.1985 E-860   PH-ZBF
11236  08.07.1985 -  04.04.1986 E-880   SE-DGS
11245  15.05.1987 -  21.09.1987 E-911   (PH-CDI), PH-EZA
11245  25.09.1987 -  05.10.1987 E-911   PH-CDI
11257  11.07.1989 -  18.05.1990 E-990   PH-LMF
11321  28.08.1990 -  15.02.1991 E-1065  (PH-RRC), (PH-RRI), SE-DUA
11111  15.05.1991 -  28.06.1991 E-1112  (PH-RRE)
11353  10.07.1991 -  29.08.1991 E-1141  N1402K
11364  04.09.1991 -  02.12.1991 E-1123  (F-GIOH), F-GIOG, HP-1764PST
11434  21.09.1992 -  28.01.1993 E-1234  N1439A
11456  07.04.1993 -  17.05.1993 E-1265  PH-ZFK
11478  05.08.1993 -  08.10.1993 E-1300  N1458H
11484  24.12.1993 -  04.11.1994 E-1325  N108ML
11539* 02.04.1995 -  04.04.1995 E-1396  Abuis. PH-EZZ
11569  24.01.1996 -  07.03.1996 E-1448  HA-LMC, YR-KMC, VH-QQW
 
PH-EZB  F28
11214  29.05.1984 -  28.06.1984 E-826   PK-GKX, PK-MGQ
11043  21.06.1984 -  21.06.1984 E-829   Abuis. PH-EZY
                                        Ex PH-EXM
11226  18.12.1984 -  24.09.1985 E-853   (N283MP), N119UR, N477AU
11244  03.06.1987 -  26.02.1988 E-912   HB-IVA, F-WQHE, I-ALPK, G-CGSK, N281AP
11246  15.07.1988 -  14.04.1989 E-949   PH-OFA
11274  23.05.1989 -  25.08.1989 E-983   PH-ZCK
11297  17.01.1990 -  20.03.1990 E-1028  N861US
11318  27.03.1990 -  15.02.1991 E-1043  PH-RRH
11330  26.02.1991 -  26.06.1991 E-1097  (G-FIOA), (PH-LNY), PH-CFH
11349  10.07.1991 -  27.08.1991 E-1139  N887US
11369  09.10.1991 -  17.12.1991 E-1150  N1411G, YR-FKB
11391  20.03.1992 -  07.05.1992 E-1175  PH-CXR
11411  06.07.1992 -  11.09.1992 E-1198  N1426A, PR-OAT
11435  21.09.1992 -  28.01.1993 E-1235  N1440A
11457  07.04.1993 -  25.05.1993 E-1266  PH-AQC
11479  05.08.1993 - Niet gemeld E-1301  PH-ZFZ
11485  24.12.1993 -  10.01.1995 E-1326  PH-HSP
11540* 02.04.1995 -  04.04.1995 E-1397  Abuis. PH-EZS
11575  24.01.1996 -  11.03.1996 E-1447  PH-WXB
 
PH-EZC  F28
11215  03.07.1984 -  31.07.1984 E-834   PK-GKY, PK-MGR
11227  08.07.1985 -  18.12.1985 E-877   N204P, N478US
11250  03.06.1987 -  21.04.1988 E-913   HB-IVB, F-WQHG, I-ALPL, G-CGSL, N282AP   
11247  15.07.1988 -  12.05.1989 E-950   C-FICW, N602TR, G-UKFB
11300  17.01.1990 -  11.04.1990 E-1029  PH-CXE
11323  28.08.1990 -  25.06.1991 E-1066  (G-FIOT), (PH-LNP), PH-CFA
11354  10.07.1991 -  13.09.1991 E-1142  N1403M
11365  09.10.1991 -  29.11.1991 E-1127  N890US
11395  20.03.1992 -  22.05.1992 E-1178  N1416A, C-GKZD, F-WQVS, ER-FZA, YR-FZA
                                        Ex (PH-ECX)
11412  06.07.1992 -  24.09.1992 E-1199  N1427A
11436  21.09.1992 -  04.02.1993 E-1236  N1441A
11458  07.04.1993 -  04.06.1993 E-1267  PH-AQD
11480  05.08.1993 -  15.11.1993 E-1302  PH-JCA
11486  24.12.1993 -  08.06.1995 E-1327  PH-ZFA
11568  24.01.1996 -  03.04.1996 E-1457  OE-LFQ
 
PH-EZD  F28
11216  01.08.1984 -  07.09.1984 E-835   PK-GKZ
11231  22.01.1985 -  11.12.1985 E-857   (N283MP), N120UR, N482US
11251  03.06.1987 -  31.05.1988 E-914   HB-IVC, F-WQFL, I-ALPM
11248  15.07.1988 -  16.12.1988 E-951   PH-INC, PH-OFJ
11258  11.07.1989 -  19.12.1989 E-991   PH-FZD
11303  17.01.1990 -  08.05.1990 E-1030  PH-CXF
11334  26.02.1991 -  17.04.1991 E-1100  PH-CXO
11344  06.06.1991 -  09.07.1991 E-1113  F-GIOE, D-ADFD, F-GNLJ
11370  09.10.1991 -  24.12.1991 E-1151  N1412A
11392  20.03.1992 -  07.05.1992 E-1176  N897US
11404  09.06.1992 -  23.07.1992 E-1191  PH-ZFR
11425  21.09.1992 -  13.11.1992 E-1221  N1435D
11459  07.04.1993 -  09.06.1993 E-1268  N1450A
11481  05.08.1993 -  15.11.1993 E-1303  PH-JCB
11488  24.12.1993 - Niet gemeld E-1328  G-BVJB
11572  24.01.1996 -  25.04.1996 E-1456  OE-LFR
 
PH-EZE  F28
11096  03.07.1984 -  24.10.1984 E-832   N296N, N469US, C-FPCR
                                        Ex PH-EXH
11217  14.09.1984               E-838   Abuis. PH-EZZ
11063  08.02.1985 -  28.06.1985 E-861   N290N, N464US, C-FOCR
                                        Ex PH-EXE
11237  08.07.1985 -  22.05.1986 E-881   (N119UR), N121UR, N486US
11252  03.06.1987 -  13.07.1988 E-915   HB-IVD, F-WQBP, I-ALPZ
11249  15.07.1988 -  16.12.1988 E-952   PH-INA, PH-OFK
11262  11.07.1989 -  21.06.1990 E-993   (N203BN), CS-TPB
11311  28.08.1990 -  08.03.1991 E-1062  F-GIOC, D-ADFB, F-GNLH
11345  06.06.1991 -  26.07.1991 E-1114  N885US
11372  09.10.1991 -  24.12.1991 E-1152  N892US
11396  20.03.1992 -  26.05.1992 E-1179  PH-ZFP
11408  09.07.1992 -  27.08.1992 E-1197  N1425A
11426  21.09.1992 -  20.11.1992 E-1222  N1436A
                                        Enig t­ijd voorzien geweest van 'kenmerk' PH-EZEL
11460  07.04.1993 -  16.06.1993 E-1269  PH-ZFS
11482  05.08.1993 -  15.11.1993 E-1304  PH-JCC, PH-ZFW
11489  24.12.1993 -  22.04.1994 E-1329  G-BVJA
11571  19.03.1996 -             E-1455  PH-RVE
 
PH-EZF   F28
11087  03.07.1984 -  28.08.1984 E-831   N287N, N467US, C-FCRK
                                        Ex PH-EXV
11017  21.07.1986 -  05.09.1986 E-896   PH-ZAM
11253  03.06.1987 -  11.08.1988 E-916   PH-FYA
11276  05.12.1988 -  09.03.1989 E-963   PH-ZCI
11263  11.07.1989 -  07.11.1989 E-994   PH-OFC
11306  17.01.1990 -  20.06.1990 E-1031  PH-CXG
11315  28.08.1990 -  15.03.1991 E-1063  PH-DIM
11454  07.04.1993 -  00.00.1993 E-1263  (F-GIOK), F-GIOJ
11483  05.08.1993 -  15.11.1993 E-1305  PH-JCD, PH-ZFI
11506  22.02.1994 -  30.03.1994 E-1340  PH-ZFV
11509  10.11.1994 -  23.03.1995 E-1370  F-GLIR, EP-OPI
11576* 00.00.1996 -  00.00.1996         PH-KZE
 
PH-EZG  F28
11054  03.07.1984 -  30.01.1985 E-830   N288N, N462AU, C-FZCR
                                        Ex PK-GVD, PK-GJW
11232  08.07.1985 -  21.03.1986 E-879   XY-AGA
11254  03.06.1987 -  16.09.1988 E-917   HB-IVF, F-WQHK, I-ALPS, G-CGSS, N284AP, ZS-GAV
11278  05.12.1988 -  04.08.1989 E-964   PH-CXB
11289  16.11.1989 -  21.12.1989 E-1006  N857US
11292  17.01.1990 -  25.06.1990 E-1036  PH-LMG
11324  28.08.1990 -  25.06.1991 E-1067  (G-FIOU), (PH-LNR), PH-CFB
11359  04.09.1991 -  09.10.1991 E-1118  PH-ZFM
11380  12.12.1991 -  27.03.1992 E-1158  N895US, VH-FKL
11405  09.06.1992 -  23.07.1992 E-1192  N1422J
11427  21.09.1992 -  11.12.1992 E-1223  N1437B, PR-OAU
11455  07.04.1993 -  00.00.1993 E-1264  (F-GIOL), F-GIOK
                                        In gebruik voor onderdelen, 2007.
11507  22.02.1994 -  01.04.1994 E-1341  N1471G
11522  10.11.1994 -  22.12.1994 E-1371  HL7216
11577* 00.00.1996 -  00.00.1996         PH-KZF
 
PH-EZH  F28
11101  13.03.1984 -  26.09.1984 E-815   N294N, N450US, C-GKCR
                                        Ex PH-EXG
11064  08.02.1985 -  24.07.1985 E-862   N289N, N465AU, C-FXTA
                                        Ex PH-EXD
11255  03.06.1987 -  20.10.1988 E-918   PH-FYB
11280  05.12.1988 -  29.09.1989 E-965   PH-CXC
11291  03.01.1990 -  23.01.1990 E-1022  PH-MJN
11314  05.03.1990 -  07.11.1990 E-1038  PH-CXL
11332  26.02.1991 -  28.10.1993 E-1098  PH-FZK
11512  22.02.1994 -  09.12.1994 E-1342  PK-MJE, F-WQGY, PT-MQD
11523  10.11.1994               E-1373  Abuis. PH-EZM
11536  02.02.1995 -  17.03.1995 E-1390  PH-KZL
11545  16.05.1995 -  24.07.1995 E-1406  N324K , HP-1732PST, VH-JFE
11508* 00.03.1996 -  00.00.1996         (PT-MRX)
                                        Sinds juli 2000 romp te Breda in gebruik als cantine.
 
PH-EZI  F28
11103  14.11.1984 -  14.12.1984 E-844   N298N, N451US
                                        Ex PH-EXH
11233  19.07.1985 -  29.05.1986 E-884   N208P, N483US, TU-TIW, 3C-GWD
11256  03.06.1987 -  23.11.1988 E-919   HB-IVH, F-WQFP, I-ALPQ, G-CGTO, N285AP, ZS-ERI
11281  05.12.1988 -  19.10.1989 E-966   PH-CXD
11308  17.01.1990 -  09.07.1990 E-1032  PH-CXH
11325  28.08.1990 -  25.06.1991 E-1068  (G-FIOV), (PH-LNT), PH-CFC  

11355  10.07.1991 -  24.09.1991 E-1143  N1404D
11367  09.10.1991 -  26.11.1991 E-1148  PH-ZFO
11397  20.03.1992 -  05.06.1992 E-1180  N1418A
11413  06.07.1992 -  25.09.1992 E-1200  N1428D
11437  21.09.1992 -  05.02.1993 E-1237  N1442E
11464  14.05.1993 -  01.07.1993 E-1276  PH-ZFY
11513  22.02.1994 -  22.04.1994 E-1343  HL7214
11578* 00.00.1996 -  00.00.1996         PH-KZG
 
PH-EZJ  F28
11105  08.02.1985 -  04.03.1985 E-865   N271N, N452US, C-GLCR
                                        Ex PH-EXV
11234  19.07.1985 -  11.07.1986 E-885   N209P, N484US
11259  15.07.1988 -  24.02.1989 E-953   PH-OFD
11310  17.01.1990 -  26.07.1990 E-1033  PH-CXI
11326  28.08.1990 -  25.06.1991 E-1069  (G-FIOW), (PH-LNU), PH-CFD
11356  10.07.1991 -  01.10.1991 E-1144  N1405J
11368  09.10.1991 -  10.12.1991 E-1149  N1410E
11398  20.03.1992 -  12.06.1992 E-1181  N898US, VH-NHF

                                        Gesloopt eind 2011.

11414  06.07.1992 -  28.09.1992 E-1201  N1429G
11432  21.09.1992 -  11.01.1993 E-1233  HL7209
11465  14.05.1993 -  08.07.1993 E-1277  N1453D
11497  24.12.1993 -  02.12.1994 E-1332  PH-AFO
11510* 00.03.1996 -  00.00.1996         (PT-MRY)
 
PH-EZK  F28
11095  27.09.1984 -  24.04.1985 E-840   N272N, N468US, C-FFCR
                                        Ex PH-EXO
11240  24.01.1986 -  23.10.1986 E-894   N215P, N488US, HC-CDG, 3C-GWB
11260  15.07.1988 -  17.03.1989 E-954   PH-OFE
11261  11.07.1989 -  02.04.1990 E-992   (PH-PWA), F-GIOA
                                        In gebruik voor onderdelen, 2007.
11466  14.05.1993 -  22.07.1993 E-1278  N1454D
11492  02.02.1995 -  31.03.1995 E-1388  F-GPXB
11498  24.12.1993 -  10.02.1994 E-1333  N1466A
11519  27.07.1994 - Niet gemeld E-1354  HL7215
11551  22.06.1995 -  01.09.1995 E-1411  PH-KZR
11579* 00.00.1996 -  00.00.1996         PH-KZI
 
PH-EZL  F28
11098  03.07.1984 -  27.11.1984 E-833   N297N, N470US, C-FTAS
                                        Ex PH-EXI
11162  03.01.1985 -  07.02.1985 E-714   FAC1141. Ex PH-EXY
11239  24.01.1986 -  15.08.1986 E-893   SE-DGT, 5Y-LLL, ZS-DRF
11264  11.07.1989 -  18.06.1990 E-995   PH-THY
11327  28.08.1990 -  25.06.1991 E-1070  PH-CFE
11334  05.03.1991               E-1100  Abuis. PH-EZD
11335  26.02.1991               E-1101  Abuis. PH-EZR
11357  10.07.1991 -  08.10.1991 E-1145  (N888US), N888AU
11373  17.12.1991 -  21.01.1992 E-1154  N893US, (OM-AAC), OO-TUF, VH-FNU
11399  20.03.1992 -  19.06.1992 E-1182  PH-CXS
11415  06.07.1992 -  02.10.1992 E-1202  N1430D
11438  21.09.1992 -  00.00.1992 E-1238  HL7210
11467  14.05.1993 -  27.07.1993 E-1279  PR-OAQ
11499  24.12.1993 -  17.02.1994 E-1334  PH-ZFH
11529  10.11.1994 -  09.03.1995 E-1372  PH-WXF
11580  01.08.1996 -  24.01.1997 E-1473  VN-A502
 
PH-EZM  F28
11106  08.02.1985 -  28.08.1985 E-863   N273N, N453US
                                        Ex PH-EXD
11265  11.07.1989 -  25.07.1990 E-996   PH-SEM
11328  28.08.1990 -  25.06.1991 E-1071  PH-CFF
11358  10.07.1991 -  14.10.1991 E-1146  N889US
11379  12.12.1991 -  19.03.1992 E-1157  N894US
11402  20.03.1992 -  29.06.1996 E-1183  N1419D
11419  06.08.1992 -  15.10.1992 E-1210  PH-AQE
11439  21.09.1992 -  00.00.1992 E-1239  HL7211
11468  14.05.1993 -  09.08.1993 E-1280  PH-ZFL
11501  24.12.1993 -  02.03.1994 E-1335  N1468A
11523  10.11.1994 -  24.01.1995 E-1373  HL7217
                                        Ex (PH-EZH)
11543  05.04.1995 Vervallen     E-1404  PH-RRU
11581* 00.00.1996 -  00.00.1996         PH-KZK
11585  01.08.1996 -  27.01.1997 E-1474  VN-A504
 
PH-EZN  F28
11107  08.02.1985 -  25.09.1985 E-864   N274N, N454US, C-FCRB
                                        Ex PH-EXE
11266  23.11.1989 -  15.08.1990 E-1007 (N405PA), PK-JGD, XA-TKP, N108MN
11288* 02.10.1990 -  11.12.1990 E-1085  PH-LMU
11446  29.01.1993 -  23.03.1993 E-1249  PH-ZFF
11469  14.05.1993 -  16.08.1993 E-1281  PH-ZFX
11502  24.12.1993 -  08.03.1994 E-1336  PH-ZFE
11527  27.07.1994 -  03.12.1994 E-1355  PH-MJL
11541  10.03.1995 Vervallen     E-1398  PH-RRT
11554  22.06.1995 -  11.08.1995 E-1412  OE-LFH
11500  01.09.1995 -  09.11.1995 E-1422  PH-JCO, PH-MJR
11524* 00.03.1996 -  00.00.1996         (PT-MRZ)
 
PH-EZO  F28
11228  08.07.1985 -  23.12.1985 E-878   N205P, N479AU
11267  23.11.1989 -  25.07.1990 E-1008  PH-LMH
11305  28.08.1990 -  22.04.1991 E-1060  PH-LMY
11337  15.04.1991 -  13.05.1991 E-1102  PH-CXP
11346  12.06.1991 -  30.07.1991 E-1115  N886US
11360  04.09.1991 -  25.10.1991 E-1119  N1407D
11376  12.12.1991 -  03.02.1992 E-1155  N1413A
11403  20.03.1992 -  08.07.1992 E-1184  N1420D
11418  06.08.1992 -  15.10.1992 E-1209  N1433B
11447  29.01.1993 -  25.03.1993 E-1250  N1444N
11471  05.08.1993 -  13.10.1993 E-1295  PH-MXW
11494  05.04.1995 -  06.07.1995 E-1402  PH-ABX
11503  24.12.1993 -  15.12.1994 E-1337  PH-AFQ
 
PH-EZP  F28
11218  27.09.1984 -  12.11.1984 E-841   (PH-FSZ)
11229  19.07.1985 -  28.02.1986 E-882   N206P, N480AU, N480US, N480AU
11282  11.07.1989 -  28.11.1989 E-997   N854US, XY-AGF
11290  17.01.1990 -  09.05.1990 E-1026  PH-TAB
11366  09.10.1991 -  07.12.1991 E-1147  N891US
11406  09.06.1992 -  10.08.1992 E-1193  N1423A
11428  21.09.1992 -  11.12.1992 E-1224  N1438H, C-GKZG, JU-8428, N994JM
11448  29.01.1993 -  01.04.1993 E-1251  N1445B
11504  24.12.1993 -  07.04.1994 E-1338  HL7213
11495  05.04.1995 -  20.06.1995 E-1403  F-GPXE
11555  17.07.1995 -  30.08.1995 E-1415  OE-LFK
 
PH-EZR  F28
11219  14.11.1984 -  14.06.1985 E-848   PH-RRA
11238  24.01.1986 -  11.07.1986 E-892   (N120UR), N122UR, N487US, TU-TIY, 3C-GWC
11283  11.07.1989 -  12.12.1989 E-998   N855US
11313  17.01.1990 -  17.09.1990 E-1035  PH-CXK
11335  26.02.1991 -  10.12.1993 E-1101  3D-ALM
                                        Ex (PH-EZL)
11470  05.09.1994 -  10.11.1994 E-1359  PH-MJK
11532  02.02.1995 -  17.03.1995 E-1389  PH-WXG
11561  12.09.1995 -  01.11.1995 E-1426  PH-KZM
11564  24.11.1995 - Niet gemeld E-1435  HA-LMA, YR-KMA, VH-QQR
 
PH-EZS  F28
11220  22.10.1984 -  11.01.1985 E-843   PH-ZCH
11220  29.11.1985 -  02.12.1985 E-843   Geweigerd door autoriteiten
11284  11.07.1989 -  11.07.1990 E-999   PH-LMI
11309  28.08.1990 -  22.04.1991 E-1061  PH-LMZ
11338  10.04.1991 -  31.05.1991 E-1103  PH-CXQ
11361  04.09.1991 -  28.10.1991 E-1120  PH-ZFN
11377  12.12.1991 -  20.02.1992 E-1156  N1414D
11407  09.06.1992 -  12.08.1992 E-1194  N1424M
11449  29.01.1993 -  08.04.1993 E-1252  PH-AQA
11528  05.09.1994 -  09.12.1994 E-1360  PH-JCH
11540  10.03.1995 -  07.04.1995 E-1397  PH-RRS, PH-KZS 

                                        Ex (PH-EZB)
 
PH-EZT  F28
11221  07.12.1984 -  26.06.1985 E-852   N281MP, HL7285
11241  24.01.1986 -  07.08.1987 E-895   SE-DGU
11285  11.07.1989 -  11.07.1990 E-1000  PH-LMK
11331  28.08.1990 -  21.03.1991 E-1073  PH-CXM
11362  04.09.1991 -  02.12.1991 E-1121  (F-GIOF), F-GMPG
11451  10.03.1993 -  17.06.1993 E-1257  PH-ZDJ
11461  08.06.1995 -  07.08.1995 E-1408  PT-MRR, F-GLLM, F-OLLA, B-12297, VH-FNT
11563  23.10.1995 -  01.12.1995 E-1428  PH-WXD
 
PH-EZU  F28
11222  18.12.1984 -  05.03.1985 E-855   N117UR, N475AU, HC-CDT
                                        Afgeschreven Quito, 22.9.2008.
11235  19.07.1985 -  20.08.1986 E-886   N214P, N485US
                                        Afgeschreven New York, 22.3.1992.
11286  11.07.1989 -  18.12.1989 E-1001  N856US, G-FMAH, SE-DUU, 5N-SIK
11312  17.01.1990 -  31.07.1990 E-1034  PH-CXJ
11317  28.08.1990 -  22.04.1991 E-1064  (EP-IDK), (PH-RRB), PH-LNA, CS-TPD
11339  11.04.1991 -  22.05.1991 E-1104  PH-LNG
11452  10.03.1993 -  02.07.1993 E-1258  PH-RRN
11472  11.01.1995 -  10.02.1995 E-1381  PT-MRP
11473  05.04.1995 -  28.04.1995 E-1401  PT-MRQ
11490  24.12.1993 -  16.02.1994 E-1330  PH-ZFB
 
PH-EZV  F28
11223  18.12.1984 -  28.06.1985 E-854   PH-RRB
11296  23.05.1990 -  09.05.1990 E-1027  PH-TAC
11275  23.05.1989 -  25.08.1989 E-984   PH-ZCL, PH-OFG
11329  28.08.1990 -  27.06.1991 E-1072  PH-CFG
11363  04.09.1991 -  02.12.1991 E-1122  (F-GIOG), F-GIOF, D-ADFE, F-GNLG
11463  14.05.1993 -  01.10.1993 E-1275  PK-MJC
11491  24.12.1993 -  24.02.1994 E-1331  PH-FSQ
11520  29.04.1994 -  09.06.1994 E-1349  PH-ZFJ
11537  11.01.1995 -  28.06.1995 E-1380  PH-JCT
11559  17.07.1995 -  29.09.1995 E-1416  PH-ZFT
 
PH-EZW  F28
11224  15.01.1985 -  24.04.1985 E-856   N118UR, N476US
11277  23.05.1989 -  25.08.1989 E-985   PH-ZCM, PH-OFH
11316  05.03.1990 -  15.02.1991 E-1039  PH-RRG
11333  26.02.1991 -  27.03.1991 E-1099  PH-CXN
11474  05.08.1993 -  00.00.1994 E-1296  PK-MJD
11487  30.01.1995 -  28.02.1995 E-1387  F-GPXA
11549  05.04.1995 -  31.05.1995 E-1405  OE-LFG, VH-NKH
11560  17.07.1995 -  18.10.1995 E-1417  OE-LFP
11573  24.11.1995 - Niet gemeld E-1437  PH-WXE
 
PH-EZX  F28
11225  12.03.1985 -  02.09.1987 E-866   (VH-EWE), SE-DGX, ZS-JAS, TJ-ALE, 5H-ZAS, ZS-MAD
11279  23.05.1989 -  25.08.1989 E-986   PH-ZCN, PH-OFI
11307  27.03.1990 -  18.12.1990 E-1042  PH-CMM
11475  05.08.1993 -  23.12.1993 E-1297  PH-WOL, PH-OFM
11517  03.05.1994 -  14.07.1994 E-1346  PH-ONS, PH-RJS
11538  02.02.1995 -  14.04.1995 E-1391  PH-KZO
11462  17.07.1995 -  25.08.1995 E-1414  PT-MRS
11565  24.11.1995 -  06.02.1996 E-1436  HA-LMB, YR-KMB, VH-QQV
 
PH-EZY  F28
11043  22.06.1984 -  25.03.1985 E-829   N291N, N459US, C-FCRI
                                        Ex (PH-EZB)
11293  03.01.1990 -  16.02.1990 E-1023  PH-MJO
11301  28.08.1990 -  11.12.1990 E-1059  PH-LMV
11340  10.04.1991 -  06.06.1991 E-1105  PH-LNI, PH-EXY*
11340* 21.06.1991 -  11.07.1991 E-1105  N1400H
11381  23.01.1992 -  28.01.1992 E-1168  PH-JXY
                                        Abusievelijk aangebracht.
11385  12.12.1991 -  30.03.1992 E-1159  N1415K
11416  06.08.1992 -  08.10.1992 E-1207  N1431B
11476  05.08.1993 -  30.09.1993 E-1298  F-WQJK, F-GNAO, SX-BGM, F-GPXH, EP-ATF
11493  10.03.1995 -  12.04.1995 E-1395  PH-ABW
11515  05.04.1994 -  18.05.1994 E-1345  PH-ZFG
11574  24.11.1995 - Niet gemeld E-1438  PH-WXC
 
PH-EZZ  F28
11217  07.09.1984 -  29.09.1984 E-838   PK-GQA, PK-MGZ
                                        Ex PH-EZE
11230  19.07.1985 -  29.04.1986 E-883   N207P, N481US
11295  03.01.1990 -  20.03.1990 E-1024  N860US
11352  10.07.1991 -  27.08.1991 E-1140  N1401G, C-GKZB, JU-8452, N985JM
11417  06.08.1992 -  08.10.1992 E-1208  N1432A
11477  05.08.1993 -  13.01.1994 E-1299  PH-EUS, PH-OFN
11514  05.04.1994 -  04.05.1994 E-1344  PH-ZFU
11539  10.03.1995 - Niet gemeld E-1396  PH-KZP
                                        Ex (PH-EZA)
11553  25.07.1995 -  21.09.1995 E-1419  PH-MXN, PH-KZN
11570  24.01.1996 -  14.02.1996 E-1446  PH-WXA


 

De Bewijzen van Luchtwaardigheid voor Export

                                                                                                                                                                                                                                        TOP

Op de pagina "Over het BvI" leg ik uit waarom ik in de weergave van het N.L.R. 

geen aandacht besteed aan de Bewijzen van Luchtwaardigheid en enige andere documenten

die door de autoriteiten uitgereikt worden.

De voornaamste reden daarvooor is, dat ze in het algemeen niet met de historie van het

luchtvaartuig te maken hebben.

Op betreffende pagina staat de volgende tekst: 

"In het N.L.R. op deze site schenk ik geen aandacht aan het BvL en het al dan niet geldig 

zijn en/of verlengingen ervan. Behalve het BvI worden er meerdere documenten uitgereikt (BvL, 

Geluid, Radiostation, Teboekstelling, etc.) waar ik niet of nauwelijks aandacht aan besteed 

  aangezien ze in het algemeen niets te maken hebben met de geschiedenis van het vliegtuig.

Alleen wanneer de situatie rond het BvL aanleiding is tot een mutatie wordt het BvL ter 

sprake gebracht. Zo is bijvoorbeeld "BvL langer dan een jaar verlopen" nogal eens de reden 

voor "Inschrijving doorgehaald". 

En natuurlijk de reden voor enig onderzoek van mijn kant naar de oorzaak van dat verlopen."

Hierop heb ik echter één uitzondering gemaakt. In de periode dat Fokker nieuwgebouwde toestellen

exporteerde en voorzag van de hierboven genoemde exportkenmerken, heb ik de administratie 

daarvan wèl nauwkeurig bijgehouden. Natuurlijk met de bedoeling om de administratie van de 

exportkenmerken vast te leggen. Het resultaat daarvan staat hierboven in het eerste deel van deze 

pagina.

In de loop der tijd werden, zoals u hieronder kunt zien, ook E-BvL's uitgereikt voor toestellen 

die van een 'gewoon' kenmerk in het Derde Register waren voorzien.

Reden om de gehele administratie hieronder te presenteren.

Uiteraard eindigt deze administratie op het moment dat er a.g.v. de beëindiging van de 

Fokker-productie ook geen exportkenmerken werden uitgereikt.

Wèl worden er heden ten dage natuurlijk nog steeds E-BvL's uitgereikt maar de noodzaak om dat 

bij te houden is voor mij dus vervallen. Ik heb dan ook geen poging gedaan deze lijst up to date 

te houden, en ook heb ik na publikatie destijds in het boekje over de Exportkenmerken geen moeite 

gedaan de verdere geschiedenis van de genoemde vliegtuigen volledig weer te geven.

Tot slot nog een opmerking over de Exportnummers.
Let wel, een E-BvL heeft een fundamenteel andere status dan een BvL. Het is niet meer dan een
(administratieve) verklaring dat het luchtvaartuig
voor zover waarneembaar aan de luchtwaardigheid-
seisen van het ontvangende
land voldoet.
Het is dus per se niet vergelijkbaar met een Bewijs van Luchtwaardigheid, dat pas na
(o.a.) fysieke
inspecties e.d. wordt uitgereikt.

Indien een gewoon ingeschreven vliegtuig geëxporteerd wordt krijgt het dus geen apart E-BvL mee.
Alleen nieuw-geproduceerde Fokker toestellen kregen dat vanaf 1970. Zie inleiding.
Soms werd hiertoe echter van het gewone BvL een 'Export-versie' vervaardigd, mèt een E-nummer! 
Zo kregen b­ijvoorbeeld de PH-SIX en de PH-ZBL de E-BvL's resp. E-3168 en E-3170 mee.
En in het recente verleden kregen de vier Boeing 767's van Martinair die eind 2011 naar de USA werden
geëxporteerd ook een E-BvL.


E-BvL Type   C/n.  DATUM      DATUM   Bestemming, indien vermeld.
No.                        aanvraag       aanmaak

                    EX/EZ  aan-            ver-        Op­merkingen
                           brengen         wijderen    Nieuw kenmerk

                   Kenmerk inschrij-      door-
                            ving           haling       Nieuw kenmerk

*     F28 Mark 1000 11025    13.03.1970  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekomstig kenmerk PH-ZAY

E-001                       20.03.1970  - 16.10.1970                              Ex (PH-ZAY)
                    PH-EXF  11.09.1970  - 16.10.1970  VH-FKC
 
*     F28 Mark 1000 11026
    13.03.1970  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekomstig ken­merk PH-ZAZ
E-002                       20.03.1970  - 09.11.1970                              Ex (PH-ZAZ)
                    PH-EXA  06.10.1970  - 10.11.1970  VH-FKD
 
*     F27 Mark 600  10440
    26.05.1970  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekom­stig kenmerk PH-FPP
E-003                       28.05.1970  - 29.07.1970  Australië                   Ex (PH-FPP)
                    PH-EXB  10.07.1970  - 29.07.1970  VH-TQR, C-FBDY, F-ZBFG/72
 
*     F27 Mark 600  10441
    26.05.1970  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekom­stig kenmerk PH-FPR
E-004                       28.05.1970  - 12.08.1970  Australië                   Ex (PH-FPR)
                    PH-EXB  31.07.1970  - 12.08.1970  VH-TQS
 
*     F27 Mark 600  10458
    26.05.1970  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekom­stig kenmerk PH-FRI
E-005                       28.05.1970  - 28.04.1971  Australië                   Ex (PH-FRI)
                    PH-EXB  00.04.1971  - 00.04.1971  VH-TQT
 
*     F28 Mark 1000 11992
    28.05.1970  BvL/L aanvragen, deze vermeldden als toekomstig kenmerk PH-ZAU,
                                     
  en dat is ook aangebracht geweest
E-006                       02.06.1970  - 15.01.1971                              Ex (PH-ZAU)
                    PH-EXA  26.06.1970  - 17.07.1970  Opgeslagen
                    PH-EXF  21.12.1970  - 05.01.1971  FAC0001
 
*     F28 Mark 1000 11993
    02.06.1970  BvI/L aanvragen, deze vermeldden als toekom­stig kenmerk PH-ZAX
E-007                       02.06.1970  - 25.01.1971                              Ex (PH-ZAX)     
                    PH-EXE  27.08.1970  - 17.09.1970  Opgeslagen                  Zie verder E-241
 
E-008 F27 Mark 600  10442   02.06.1970  Niet uit­gereikt
                        
     Op de aanvraag stond als toekomstig kenmerk vermeld PH-FPS
                    PH-EXA  02.09.1970  - 17.09.1970  Opgeslagen                  Ex (PH-FPS)
                    PH-EXA  19.11.1970  - 04.12.1970  Opgeslagen                  Zie verder E-322
 
*     F27 Mark 600  10443
    03.06.1970  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekom­stig kenmerk PH-FPT
E-009                       03.06.1970  - 05.11.1970                              Ex (PH-FPT)
                    PH-EXD  27.08.1970  - 17.09.1970  Opgeslagen
                    PH-EXD  19.10.1970  - 05.11.1970  OY-APE, OB-R-1072, OY-APE, F-BYAI, A40-FA, F-WDFT, F-GDFT, OY-APE
                                                     Af­geschreven 26.5.1988
 
*     F28 Mark 1000 11013
                             Ex VH-MMJ, (LN-SUO), PH-ZAH
E-010                       13.06.1970  Niet uitgereikt
                    PH-EXA  18.06.1970  - 19.06.1970  Opgeslagen                  Zie verder E-014
 
E-011 Boeing 707    19416   12.06.1970  - 01.07.1970  Engeland
                    PH-TRW  01.04.1970  - 26.06.1970  G-ATZC, N737AL, G-ATZC, C-CFLG, PT-TCP
 
*     F28 Mark 1000 11020
   13.08.1969  BvL aanvraag
E-012                                   - 06.07.1970  Verenigde Staten
                    PH-ZAP  13.03.1970  - 09.06.1970  N283FH                      Zie ook E-512
 
E-013 F27 Mark 400  10334   09.07.1970  - 04.08.1970                              Ex F-BOOD, PH-FLE
                    PH-EXC  24.07.1970  - 04.08.1970  VH-FNU, G-BNAL
 
E-014 F28 Mark 1000 11013   10.07.1970  - 31.07.1970  LN-SUO, C-CQBS, F-GIAI
      Ex E-010
 
*     F28 Mark 1000 11023
   13.08.1969  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekom­stig kenmerk PH-ZAV,
                                     
  en dat is ook aangebracht geweest
E-015                               
   - 12.08.1970  Spanje                       Ex (PH-ZAV)
                    PH-EXA
 22.07.1970  - 12.08.1970  EC-BVC                   
                                            
          Afgeschreven 28.12.1972
 
*     F28 Mark 1000 11024   13.08.1969  BvL aanvraag, deze vermeldde als toekom­stig kenmerk PH-ZAW,
                                        en dat is ook aangebracht geweest
E-016                                   - 20.10.1970  Verenigde Staten            Ex (PH-ZAW)

                    PH-EXC  10.08.1970  - 20.10.1970  N284FH                      Zie ook E-513
 
E-017 F27 Mark 200  10444   15.10.1970  - 19.03.1971  Nieuw Zeeland
                    PH-EXE  28.10.1970  - 11.11.1970  ZK-DCA, 44/AR-NZ
 
E-018 F27 Mark 200  10445   15.10.1970  - 19.03.1971  ZK-DCB, AR-NZV/45          
                 
   Wordt genoemd als PH-EXF
 
E-019 F27 Mark 600  10446   15.10.1970  - 24.12.1970  TN-ABZ
                                                      Gesloopt Woensdrecht, 1998.
 
E-020 F27 Mark 500  10447   13.10.1970  - 27.11.1970  F-BSUM                   
                                                      Afgeschreven 11.8.1973, herbouwd als c/n 10506
 
E-021 F27 Mark 500  10448   13.11.1970  - 14.01.1971  F-BSUN, (PH-JLN), HB-ITY, D-AAAC, (PH-ITY), PH-FNQ, A6-FCZ, 5Y-JUU
 
E-022 F27 Mark 500  10449   13.11.1970  - 11.02.1971  F-BSUO, HB-ITY, D-AAAC, A6-FCZ
 
E-023 F28 Mark 1000 11994   20.10.1970                Niet uitgereikt             Ex (PH-ZBA)
                    PH-EXB  19.10.1970  - 19.11.1970  Opgeslagen
                    I-VAFE  09.02.1971  - 22.03.1971  PH-FPT                      Zie verder E-240
 
E-024 F27 Mark 600  10450   11.11.1970  - 23.11.1970  TU-VAJ, TU-TIA      
         Zie ook E-659
 
E-025 F28 Mark 1000 11028   13.11.1970  - 28.12.1970 
                    PH-EXA  00.11.1970  - 28.12.1970  T-01, T-02, T-01, T-04
 
E-026 F28 Mark 1000 11027   20.11.1970  - 23.02.1971 
                                                      D-AHLA                      Zie ook E-624
 
E-027 F28 Mark 1000 11034   20.11.1970  - 22.06.1971  Duitsland
                                                      (D-AHLB), D-AHLC       
     Zie ook E-527
 
E-028 F28 Mark 1000 11030   20.11.1970  - 15.03.1971 
                                                      D-ABAM, PK-PJS
 
E-029 F28 Mark 1000 11029   20.11.1970  - 18.02.1971 
                                                      D-ABAN, (D-APJU), PK-PJU
 
E-030 F28 Mark 1000 11031   20.11.1970  - 01.04.1971 
                                                      (D-ABAS), D-AHLB            Zie ook E-422
 
E-031 Geen informatie over gevonden
E-032   ,,
E-033   ,,
Eén van deze drie zal vermoedelijk PH-246 zijn.
 
E-034 PA-22-150     22-4377 14.01.1971  - 01.02.1971  Export
                
    PH-RMS  28.05.1964  - 16.02.1971  D-EIMA                   
                                               
        Afgeschreven 23.1.1977
 
E-101 F27 Mark 600  10452 
  22.01.1971  - 19.02.1971  Birma
                                                      XY-ADQ                   
                                                      Afgeschreven 16.6.1988
 
E-102 F27 Mark 600  10453   20.01.1971                Pakistan                    Niet uitgereikt
                    AP-AWM  16.02.1971  Aangebracht geweest                       Opgeslagen
                    PH-FPU  11.06.1971  - 24.08.1972                           
   Zie verder E-242
                       
      11.06.1971  Gewoon BvL 1859-I uitgereikt
 
E-103 F27 Mark 600  10438   28.01.1971  - 25.03.1971  Pakistan
                    AP-AWN  Aangebracht geweest                   
                Opgeslagen
                    PH-FPN  05.06.1970  - 25.03.1971                              Zie verder E-243
 
E-104 F28 Mark 1000 11032   02.02.1971  - 02.06.1971  (Verenigde Staten), Italië
                       
     00.04.1971  Bestemming gewijzigd
                                                      (N285FH), (I-VAGA) aangebracht op 21.4.1971
                    PH-EXB  Niet bevestigd
                    PH-ZAV  09.07.1971  - 29.12.1972  LN-SUM                
     Zie ook E-423
                    Maart 1972 ging verkoop als D-AHLD (wèl aangebracht) niet door
 
E-105 PA-22         22-8643 10.02.1971  - 18.02.1971
                    PH-RRL  22.08.1962  - 01.03.1971  OE-ARL
 
E-106 R/C F172F     0127    10.02.1971  - 18.02.1971
                    PH-SKY  05.03.1965  - 01.03.1971  D-EBWS
 
E-107 F27 Mark 600  10454   24.02.1971  - 20.12.1971  (Maleisië), Export
                    PH-EXB  05.04.1971  - 02.06.1971                             Opgeslagen
                    PH-EXB  15.09.1971  - 20.09.1971
                    PH-EXB  00.11.1971  - 00.12.1971  T-44
                    PH-EXB niet bevestigd!
 
E-108 F27 Mark 600  10451   24.02.1971  - 20.12.1971  Export
                    PH-EXA  05.04.1971  - 02.06.1971                             Opgeslagen
                    PH-EXA  08.09.1971  - 10.09.1971  T-43
 
E-109 F27 Mark 500  10455   12.03.1971  - 31.03.1971  Maleisië
                                                      9V-BCS, 9M-ARI, 9M-MCA, N717FE
 
E-110 F27 Mark 500  10456   12.03.1971  - 15.04.1971  Maleisië
                    PH-FPS  29.03.1971  - 15.04.1971  9M-APU, 9M-MCB, ZK-NFC
                                                      Afgeschreven 17.2.1979
 
E-111 F27 Mark 500  10460   12.03.1971  - 11.06.1971  Maleisië
               
    NB. Op de aanvraag stond kenmerk PH-FPW, dat werd echter niet opgenomen
                                                      9V-BCT, 9M-ARJ, 9M-MCC, N721FE
 
E-112 F27 Mark 500  10461   12.03.1971  - 25.06.1971  Maleisië
                                                      9M-APV, 9M-MCD, N714FE
 
E-113 F27 Mark 500  10463   12.03.1971  - 28.07.1971  Maleisië
                                                      9V-BCU                   
                                                      Afgeschreven 23.11.1971
 
E-114 F27 Mark 500  10464   12.03.1971  - 17.08.1971  Maleisië
                                                      9M-APW, 9M-MCE, N720FE
 
E-115 F27 Mark 500  10467   12.03.1971  - 22.09.1971  Maleisië
                                                      9V-BCV, 9M-ARK, 9M-MCF, N719FE
 
E-116 F27 Mark 500  10468   12.03.1971  - 06.10.1971  Maleisië
                                                      9M-APX, 9M-MCG, N715FE
 
E-117 F27 Mark 500  10470   12.03.1971  - 04.11.1971  Maleisië
                                                      9V-BCW, 9M-ARL, 9M-MCH, N718FE
 
E-118 NV Vliegtuigbouw Sagitta II

                    002     19.04.1971               Verenigde Staten             Niet uitgereikt
                    PH-280  05.07.1961  - 21.07.1971
                    Heeft hoogstwaarschijnlijk geen Amerikaans kenmerk gekregen, de Sagitta II was daar
                    niet gecertifi­ceerd in tegenstelling tot de Sagitta 013       Zie ook E-119
 
E-119 NV Vliegtuigbouw Sagitta 013
                    008      19.04.1971                Verenigde Staten             Niet uitgereikt
                    PH-310
  28.06.1963  - 15.04.1971  N6446
                    Bij de keuring voor het Export-BvL werd een aantal zaken opgemerkt die gerepareerd
                    dienden te worden vóór tot afgifte kon worden overgegaan. Maar het toestel werd geëxporteerd
                    zonder dat het voor een herkeuring was aangeboden, en het E-BvL is dus niet uitgereikt.
                    Blijkbaar vormde dat voor de FAA geen beletsel het toestel als N6446 in te schrijven.
 
E-120 F27 Mark 500  10459   14.05.1971  - 01.11.1971  Denemarken
                    TN-ABZ  12.05.1971  - 13.05.1971
                    Volgens opgave van Fokker is dit kenmerk aangebracht geweest.
                    Het is in ieder geval een vergis­sing, maar het is niet duidelijk of het een administratieve of
                    een schilderfout betreft(TN-ABZ was c/n 10446, vertrok­ken op 22.12.1970!)
                    PH-EXD  13.05.1971  - 18.05.1971  OY-APF,F-BYAH,VH-EWR        Zie ook E-900
 
E-121 F27 Mark 600  10465   25.05.1971             
   Indonesië                   Vervallen
                    PH-EXD  10.08.1971  - 31.08.1971  Opgeslagen
                    PK-GFQ              Aangebracht geweest
                    Af­gebouwd als con­struc­tienum­mer 10484                        Zie verder E-128, E-219
 
E-122 F27 Mark 600  10462   25.05.1971  - 08.07.1971  Indonesië
                                                      PK-GFP                   
                                                      Afgeschreven 26.9.1972
 
E-123 F27 Mark 600  10466   25.05.1971  Vervallen
                    PH-EXA  30.08.1971  - 02.09.1971                             Opgeslagen
                    PK-GFR              Aangebracht geweest
                    Afgebouwd als constructienummer 10486                        Zie verder E-129, E-221
 
E-124 F28 Mark 1000 11033   04.06.1971  - 14.07.1971  Verenigde Staten
                                                     (N286FH), N285FH            Zie ook E-244

E-125 F28 Mark 1000 11035   15.06.1971  - 26.08.1971
                    PH-EXF  24.06.1971  - 03.08.1971  (OB-R-231), PK-GJZ, PK-GVA Zie ook E-807
 
E-126 F28 Mark 1000 11036   15.06.1971  - 04.10.1971  (OB-R-232), PK-GJY, PK-GVB Zie ook E-810
 
E-127 F27 Mark 600  10462   15.06.1971    Niet uitgereikt, dubbele aanvraag      Zie E-122
E-128 F27 Mark 600  10465   15.06.1971    Niet uitgereikt, dubbele aanvraag      Zie E-121
E-129 F27 Mark 600  10466   15.06.1971    Niet uitgereikt, dubbele aanvraag      Zie E-123
 
E-130 F28 Mark 1000 11037   04.08.1971  "Nog geen bestemming"
                       
      14.05.1973  - 03.10.1973  "Bestemming is nu Indonesië" Nieuwe aanvraag
                    PH-EXE  09.08.1971  - 05.10.1971  (I-TIDO)                   Opgeslagen
                    PH-EXH  14.02.1973  - 19.04.1973
                    PH-ZBF  04.05.1973  - 03.10.1973  PK-GJR, PK-GVI             Zie ook E-860
 
E-131 F28 Mark 1000 11040   30.08.1971  - 20.09.1971  Australië
                                                      VH-FKE, C-GFKE
 
E-132 F28 Mark 1000 11041   06.09.1971  - 18.01.1972  Nauru
                    PH-EXF  21.09.1971  - 28.09.1971  C2-RN1, P2-ANU
 
E-133 F28 Mark 1000 11039   06.09.1971  - 26.11.1971  Indonesië
                                                      (OB-R-233), PK-GJX, PK-GVC

                                                      Afgeschreven 24.9.1975
 
E-134 F27 Mark 400M 10469   01.10.1971  - 28.10.1971  Ivoorkust
                                                      TU-VAK, F-GBDE, 5A-DJN, HB-AAP, PH-SFC, VR-BLY
 
E-135 F28 Mark 1000 11038   13.10.1971  - 22.11.1971  Verenigde Staten
                                                      (N287FH), N286FH           Zie ook E-245
 
E-136 F28 Mark 1000 11042   05.11.1971  - 13.12.1971  Indonesië
                                                      (PK-PJX), PK-PJT, A-2801
 
E-137 F27 Mark 500  10471   05.11.1971  - 05.09.1972  Export
                    PH-EXF  02.11.1971  - 15.11.1971  9M-ARE, 9M-MCI, N716FE
 
E-138 F27 Mark 500  10472   22.11.1971  - 14.06.1973  Export
                    PH-EXA  19.11.1971  - 06.12.1971  Opgeslagen
                    PH-SINT 05.12.1971            
     Aangebracht geweest
                    PH-EXF  28.05.1973  - 14.06.1973  9M-ASF, 9M-MCJ, N722FE
 
E-139 Over dit Export-BvL tot nu toe geen enkele informatie gevonden
 
E-140 F28 Mark 1000 11044   02.12.1971  - 03.02.1972  Verenigde Staten
                                                     (N289FH), N288FH             Zie ook E-515
 
E-141 F28 Mark 1000 11043   02.12.1971  - 03.02.1972  Verenigde Staten
                 
   PH-EXA  20.12.1971  - 20.12.1971  (N288FH), N287FH            Zie ook E-514
                
    PH-EXA niet bevestigd
 

E-201 F27 Mark 600  10474   10.01.1972  - 27.01.1972  Iran
                                                      5-201, 5-8801, EP-SHL
 
E-202 F27 Mark 600  10473   18.01.1972  - 31.01.1972  Nigeria
                                                   
  (NAF 701),NAF 901,5N-ANL,NAF 901, N4449D, C-GSFS
                                                      Afgeschreven 4.9.1989
                                                      Kenmerk NAF 701 is aangebracht geweest
 
E-203 F28 Mark 1000 11049 
  27.01.1972  - 13.02.1973  Verenigde Staten
                 
   PH-EXD  07.03.1972  - 25.05.1972  (N280FH)                    Opgeslagen
                
    PH-EXG  08.02.1973  - 14.02.1973  5N-AGN, P2-ANB
  

E-204 F28 Mark 1000 11047   27.01.1972                Verenigde Staten            Niet uitgereikt
                                                      (N280FH), (N289FH)          Opgeslagen
                                                                         
         Zie verder E-561
 
E-205 F27 Mark 600  10475   27.01.1972  - 14.02.1972  Iran
                                                      5-202, 5-8802, EP-SHM, 5-8802
 
E-206 F27 Mark 600  10476   01.02.1972  - 15.02.1972  Nigeria
                                                      (NAF 702), NAF 902, 5N-ANM, NAF 902, N4449C
                                                                                 Zie ook E-897
 
E-207 F28 Mark 1000 11046   03.02.1972  - 03.03.1972  Duitsland
                                                      D-AGAB, LV-LRG
 
E-208 F28 Mark 1000 11050   16.02.1972  - 21.04.1972  Duitsland
                                                      D-AGAC, F-GBBS, C-GYCR
 
E-209 F28 Mark 1000 11051   16.02.1972  - 09.05.1972  Duitsland
                                                      D-AGAD, F-GBBR
 
E-210 F28 Mark 1000 11052   16.02.1972  - 29.05.1972  Duitsland
                       
     24.05.1972  Hernieuwde aanvraag
                    PH-ZAW  24.05.1972  - 29.05.1972  D-AGAE, EP-PBA, F-GBBT
                       
      24.05.1972  Gewoon BvL 2084-I uitgereikt voor PH-ZAW
 
E-211 F27 Mark 400M 10478   16.02.1972  - 01.03.1972  Iran
                                                      5-203, 5-8803
 
E-212 F27 Mark 600  10477   16.02.1972  - 30.09.1973  Bangladesh
                            Deze aanvraag vermeldde aanvankelijk c/n 10447
                    PH-EXB  21.02.1972  -            
                    PH-EXC  00.09.1973  - 00.09.1973  Toekenning niet bevestigd
­                                        Aanvraag gewzigd in gewoon BvL 3161-I
                    PH-FRB  18.09.1973  - 06.11.1973  S2-ABO, OY-SLE, D-AELE
 
E-213 F28 Mark 1000 11048   17.02.1972  - 05.05.1972  Verenigde Staten           Ex (D-ABAS)
                    PH-EXF  25.02.1972  - 07.03.1972  N280FH, TG-CAO, PH-ZBM, LV-LZN, T-02
 
E-214 F27 Mark 400M 10479   25.02.1972  - 21.03.1972  Iran
                                                      5-204, 5-8804
 
E-215 F27 Mark 400M 10480   25.02.1972  - 10.04.1972  Iran
                                                      5-205, 5-8805, EP-SHN, 5-8805
 
E-216 F27 Mark 400M 10481   25.02.1972  - 28.04.1972                             Ex (5-206)
                    PH-FPV  19.04.1972  - 27.04.1972  5-206, 5-8806, YAF201, J5-GBC
 
E-217 F27 Mark 400M 10482   25.02.1972  - 19.05.1972  Iran
                                                      5-207, 5-8807
 
E-218 F27 Mark 400M 10483   25.02.1972  - 12.06.1972  Iran
                                                      5-208, 5-8808
 
E-219 F27 Mark 600  10484   25.02.1972  - 12.07.1972  Iran                       Ex (PK-GFQ), PH-EXD
  
    Ex E-121       Ex c/n 10465                      5-209
                                               
       Afgeschreven 25.8.1973
 
E-220 F27 Mark 400M 10485   25.02.1972  - 03.07.1972  Iran
                                                      5-210, 5-209, 5-8809
 
E-221 F27 Mark 600  10486   25.02.1972  - 25.08.1972  Iran                       Ex (PK-GFR)
      Ex E-123      Ex c/n 10466                
      5-211, 5-210, 5-8810
 
 
E-222 F27 Mark 400M 10489   25.02.1972  - 31.08.1972
                    PH-EXA  28.08.1972  - 31.08.1972
                    PH-FPW  31.08.1972  - 22.09.1972  5-212, 5-211
                                                      Afgeschreven 30.9.1974
                    NB Op de BvI-aanvraag d.d 28.8.1972 stond abusievelijk eerst PH-FPV
 
E-223 F27 Mark 400M 10491   25.02.1972  - 09.11.1972
                    PH-EXA  20.10.1972  - 13.11.1972  5-213, 5-212, 5-8811
 
E-224 F27 Mark 400M 10492   25.02.1972  - 15.12.1972
                    PH-EXF  15.11.1972  - 15.12.1972  (5-214)
                    PH-EXF  08.02.1973  - 08.02.1973  5-214, 5-213, 5-8812
                    Het aanbrengen van PH-EXF werd per abuis gemeld en nog dezelfde dag gecor­rigeerd,
                    was op 15.12.1972 overgedragen en op 3.1.1973 vertrok­ken
 
E-225 Over dit Export-BvL tot nu toe geen enkele informatie gevonden
 
E-226 F27 Mark 100  10176   09.02.1972  - 27.03.1972  Ex VH-TFH, PH-FCP, LN-SUG, PH-FCP
                
    PH-FCP  13.03.1972  - 23.03.1972  D-BEKU, TF-FIP, TF-FLP, N146PM, VH-JCC
 
E-227 F27 Mark 400M 10487   24.03.1972  - 02.08.1972  NAF 903, 5N-ANT, NAF 903, S9-TAC
 
E-228 F27 Mark 400M 10488   24.03.1972  - 23.08.1972 
                            Zou op 23.08.1972 overgedragen worden als NAF-9­04
                                                
       Ging niet door              Opge­slagen
                    PH-EXE  02.02.1973  - 05.02.1973  NAF 904, PH-FRD, NAF 904
                                               
        Afgeschreven 26.5.1980
 
E-229 F27 Mark 400M 10490   24.03.1972  - 11.02.1973
                    PH-EXC  25.09.1972  - 29.09.1972                              Opgeslagen
                    PH-EXC  08.02.1973  - 15.02.1973  NAF 905, PH-FUD, NAF 905
 
E-230 F27 Mark 400M 10493   24.03.1972  - 19.02.1973  Nigeria
                    PH-EXA  13.12.1972  - 20.12.1972  Opgeslagen
                    PH-EXA  08.02.1973  - 08.03.1973  NAF 906, 5N-ANS, NAF 906, N4449E, TG-AFA,1470,1770
 
E-231 F28 Mark 2000 11053   18.05.1972                Niet uitgereikt
                    PH-EXF  15.05.1972  - 18.08.1972
                            Gewoon BvL aangevraagd ten behoeve van Farnborough airshow
                    PH-ZAX  22.08.1972  - 05.01.1973  (5N-ZAX), 5N-ANB, F-GDUS

E-232 F28 Mark 1000 11054   20.06.1972  - 28.07.1972  Indonesië
                                                      PK-GJW, PK-GVD             Zie ook E-830
 
E-233 F28 Mark 1000 11055   20.06.1972  - 23.08.1972  Indonesië
                                                      PK-GJV, PK-GVE
                                                      Afgeschreven 11.7.1979

 
E-234 F28 Mark 1000 11061   20.06.1972  - 09.11.1972  Indonesië
                                                      PK-GJU, PK-GVF              Zie ook E-805

E-235 F28 Mark 1000 11056   07.07.1972  - 17.06.1974
                    PH-EXB  03.08.1972  - 14.08.1972  (VH-...)           
        Opgeslagen
                    PH-EXH  08.04.1974  - 17.06.1974  C2-RN2, P2-ANW

E-236 F28 Mark 1000 11057   07.07.1972  - 23.11.1972
                    PH-ZBA  04.09.1972  - 29.12.1972  TC-JAO
                                                      Afgeschreven 26.1.1974

E-237 F28 Mark 1000 11058   07.07.1972  - 29.12.1972
                    PH-ZBB  22.09.1972  - 29.12.1972  TC-JAP
                                                      Afgeschreven 30.1.1975

E-238 F28 Mark 1000 11059   07.07.1972  - 01.03.1973  Peru
                    PH-ZBD  08.12.1972  - 14.03.1973  OB-R-397, OB-R-1020
                                                      Afgeschreven 25.10.1988

E-239 F28 Mark 1000 11060   07.07.1972  - 19.01.1973
                    PH-ZBC  03.11.1972  - 22.01.1973  TC-JAR, F-GEXT,C-FONF
                                                      Afgeschreven 10.3.1989

E-240 F28 Mark 1000 11994   24.07.1972  - 26.07.1972  Nigeria
   
   Ex E-023      PH-FPT  02.04.1971  - 11.10.1972  Afgeschreven 19.9.1972
                    Verhuurd aan Iran Air, Linair, Martinair en Nigeria Airways als PH-FPT
                    Linair vloog ermee voor libyan Arab Airlines
                    In 1971 ging verhuur als I-VAGB aan Turavia niet door

E-241 F28 Mark 1000 11993   24.07.1972  - 26.07.1972  Nigeria
 
    Ex E-007       PH-ZAU  20.10.1970  - 29.08.1972  5N-ANA
                                                      Afgeschreven 2.3.1978

E-242 F27 Mark 600  10453   24.08.1972  - 15.09.1972
 
    Ex E-102       PH-EXD  21.08.1972  - 25.08.1972
                    PH-FPU  07.09.1972  - 19.09.1972  S2-ABJ
                                                      Afgeschreven 5.8.1984
 
E-243 F27 Mark 600  10438
   24.08.1972  - 04.09.1972
 
    Ex E-103       PH-EXB  21.08.1972  - 25.08.1972
               
    PH-FPN  15.09.1972  - 26.09.1972  S2-ABH, OY-SLG, D-AELC

E-244 F28 Mark 1000 11033   11.09.1972  - 29.09.1972  Canada
      Ex E-124                                      
   CF-TAV, C-FTAV, P2-ANE
                 
  Aangevraagd door Fokker namens eigenaar Fairchild Industries

E-245 F28 Mark 1000 11038
   11.09.1972  - 04.04.1973  Canada
      Ex E-135      PH-EXM  07.03.1973  - 04.04.1973  CF-TAY, C-FTAY, P2-ANF
               
    Aangevraagd door Fokker namens eigenaar Fairchild Industries

E-246 F28 Mark 2000 11062   01.11.1972  - 29.07.1974  "Nog geen bestemming"
                    PH-ZBE  22.12.1972  - 30.07.1974  (9G-ACB), 9G-ABZ

E-247 F28 Mark 1000 11063   01.11.1972  - 26.02.1973  Indonesië
                    PH-EXE  08.02.1973  - 26.02.1973  PK-GJT, PK-GVG             Zie ook E-861

E-248 F28 Mark 1000 11064   01.11.1972  - 16.03.1973  Indonesië
                    PH-EXD  08.02.1973  - 19.03.1973  PK-GJS, PK-GVH             Zie ook E-862

E-249 F27 Mark 400M 10494   04.12.1972  - 23.03.1973  Algerij­e
                    PH-EXB  08.02.1973  - 21.03.1973
                    PH-FPX  23.03.1973  - 19.04.1973  7T-WAI, 7T-VRU

E-250 F27 Mark 400M 10495   04.12.1972  - 06.06.1973  Algerij­e
                    PH-FPZ  12.04.1973  - 18.06.1973  7T-WAK, 7T-VRL

E-251 F27 Mark 400M 10496   04.12.1972  - 17.07.1973  Algerij­e
                    PH-FRA  19.06.1973  - 31.07.1973  7T-WAL, 7T-VRM
                                                      Afgeschreven 25.7.1991

E-252 F27 Mark 200  10293   13.12.1972  - 13.12.1972  Engeland                   Ex 9M-AOJ, PH-FIL
                    PH-FIL  28.04.1972  - 14.12.1972  G-BAKL

E-253 F27 Mark 100  10142   11.01.1973  - 12.03.1973  Indonesië                  Ex PH-PBF
                    PH-PBF  20.03.1972  - 20.03.1973  PK-KFR
                                                      Afgeschreven 4.11.1976
 
E-301 F28 Mark 1000 11067   15.01.1973  - 18.05.1973  Zweden
                    PH-EXL  14.02.1973  - 18.05.1973  SE-DGA

E-302 F28 Mark 1000 11068   15.01.1973  - 24.04.1973  Zweden
                    PH-EXI  14.02.1973  - 24.04.1973  SE-DGB

E-303 F28 Mark 1000 11069   15.01.1973  - 04.05.1973  Zweden
                    PH-EXK  14.02.1973  - 04.05.1973  SE-DGC

E-304 F28 Mark 1000 11066   15.01.1973  - 27.06.1973  (Export), Peru
                    PH-EXO  19.04.1973  - 28.06.1973  Overdracht uitgesteld
                    PH-EXO  29.06.1973  - 02.07.1973  OB-R-399, OB-R-1019, OB-1019

E-305 F28 Mark 1000 11065   15.01.1973  - 30.05.1973  Export
                    PH-EXN  19.04.1973  - 01.06.1973  OB-R-398, OB-R-1018, OB-1018
 
E-306 F27 Mark 200  10225   29.01.1973  - 04.04.1973  Engeland                   Ex 9V-BAP, 9M-AMI, (VR-RCZ), PH-FEP
                    PH-FEP  27.03.1973  - 04.04.1973  G-BAUR
 
E-307 F27 Mark 200  10232   19.04.1973  - 19.04.1973                             Ex 9M-AMM, PH-FEX
                    PH-EXC  10.05.1971  - 20.09.1971  Niet officieel toegekend
                    PH-FEX  20.09.1971  - 15.05.1973  S2-ABK, G-BDVS
                    ­NB. PH-EXC werd indertijd gemeld maar niet officieel toegekend
 
E-308 F28 Mark 1000 11070   19.06.1973  - 09.07.1973  Turkij­e
                    PH-EXP  14.06.1973  - 11.07.1973  TC-JAS, F-GEXU, C-FONG, P2-ANY, F-GIAJ, EP-PAV
                                                      Afgeschreven 13.10.1994

E-309 F28 Mark 1000 11071   19.06.1973  - 03.08.1973  Turkij­e
                    PH-EXR  10.07.1973  - 06.08.1973  TC-JAT
                                                      Afgeschreven 23.12.1979

E-310 F27 Mark 600  10498   16.07.1973  - 20.11.1973  Iran
                    PH-EXX  07.11.1973  - 23.11.1973  5-215, EP-IAJ, 5-8814

E-311 F27 Mark 400M 10497   16.07.1973  - 17.10.1973  Iran
                    PH-EXW  07.09.1973  - 17.10.1973  (5-215), 5-214, 5-8813, EP-SHO
                    NB. Kenmerk 5-215 is aangebracht geweest

 
E-312 F28 Mark 1000 11072   16.07.1973  - 22.04.1975  (Export), Congo-Brazaville
                    PH-EXS  07.08.1973  - 22.04.1975  TN-ACP

E-313 F28 Mark 1000 11073   16.07.1973  - 09.11.1973  Indonesië
                    PH-EXT  10.09.1973  - 09.11.1973  PK-PJV, (G-GGKC), F-GJLC, F-ODZB

E-314 F28 Mark 1000 11074   16.07.1973  - 29.01.1975  (Export), Argentiniė
                    PH-EXU              Stond op aanvraagformulier
                    PH-EXG  22.03.1974  - 31.01.1975  TC-52, LV-RCS, TC-52

E-315 F28 Mark 1000 11075   16.07.1973  - 09.11.1973  Indonesië
                    PH-EXV  17.10.1973  - 09.11.1973  PK-GJQ, PK-GVJ             Zie ook E-806

E-316 F28 Mark 1000 11076   30.10.1973  - 10.01.1975  Export
                    PH-EXY  12.11.1973  - 13.01.1975  TC-51
                                                      Afgeschreven 16.8.1989

E-317 F28 Mark 2000 11077   30.10.1973  - 29.05.1974  Export
                    PH-EXU  13.03.1974  - 29.05.1974  9G-ACA
                                                      Afgeschreven 11.3.1981

E-318 F28 Mark 1000 11078   30.10.1973  - 01.02.1974  Indonesië
                    PH-EXZ  03.12.1973  - 01.02.1974  PK-GJP, PK-GVK
                                                      Afgeschreven 20.3.1982

E-319 F27 Mark 400M 10499   30.10.1973  - 07.03.1974  Iran
                    PH-EXA  08.01.1974  - 08.03.1974  5-216, 5-8815
                                                      Afgeschreven 26.4.1992

E-320 F27 Mark 400M 10500   30.10.1973  - 07.05.1974  Iran
                    PH-EXE  22.03.1974  - 08.05.1974  5-217, 5-8816

E-321 F27 Mark 400M 10502   30.10.1973  - 11.09.1974  Iran
                    PH-EXI  21.06.1974  - 11.09.1974  5-218, 5-8817
­­­                     Voor c/n 10502 werd op 26.6.1974 abusievelijk nogmaals een Export-BvL aangevraagd
                    onder nummer E-417. Zie daar.
                    Op 28.8.1974 tijdelijk BvL L-E321 uitgereikt t.b.v. Farnborough Air Show, geldig tot 16.9.1974

E-322 F27 Mark 600  10442   13.09.1973  - 20.11.1973  Bangladesh
      Ex E-008      PH-FPR
  26.03.1971  - 30.11.1973  S2-ABP, OY-SLF, D-AELD
             
      NB. Medio 1971 werd kenmerk I-VANA gereserveerd, dit ging echter niet door.
               
    De volgorde der kenmerken was derhalve: (PH-FPS), PH-EXA, PH-FPR, (I-VANA), PH-FPR, S2-ABP, OY-SLF, D-AELD

E-323 F28 Mark 1000 11079   08.02.1974  - 23.04.1975  (Export), Togo
                    PH-EXB  05.02.1974  - 12.04.1974  "Zal niet geëxporteerd worden, maar wordt PH-ZBK"
                    PH-ZBK  11.04.1974  - 28.04.1975  "Gaat toch wèl naar Togo"
                                                      5V-TAB, 5V-MAB, 5V-TAI

E-324 F28 Mark 2000 11080   08.02.1974  - 15.07.1974  (Zweden), Gabon
                    PH-EXC  05.02.1974  - 18.07.1974  TR-LST

E-325 F28 Mark 2000 11081   08.02.1974  - 18.07.1974  (Zweden), Gabon
                    PH-EXD  05.02.1974  - 19.07.1974  TR-LSU

 
E-401, E-402, E-403 Over deze Export-BvL's tot nu toe geen enkele informatie gevonden

E-404 F27 Mark 600  10501   04.03.1974  - 27.05.1974
                    PH-EXF  19.04.1974  - 28.05.1974  XY-ADS
                                                      Afgeschreven 12.10.1985

E-405 F27 Mark 200  10201   29.04.1974  - 29.04.1974  Engeland                   Ex JA8615, (LV-PTP), (LV-PMR), PH-FDP
                    PH-OGA  15.06.1973  - 26.04.1974  G-BCDN

E-406 F27 Mark 200  10234   29.04.1974  - 20.06.1974  Engeland                   Ex JA8621, PH-FEZ
                    PH-OGB  09.08.1973  - 26.04.1974  G-BCDO
                                                      Afgeschreven 19.7.1990

E-407 Fokker S.11.1 6208    20.02.1974  - 03.07.1974  OO-MCH                     Ex (PH-HOE)
E-408 Fokker S.11.1 6199    20.02.1977  - 03.07.1974  OO-PCH                     Ex (PH-HOA)
E-409 Fokker S.11.1 6278    20.02.1974  - 03.07.1974  OO-LMS                     Ex (PH-HOD)

E-410 F27 Mark 500C 10503   29.05.1974  - 27.08.1974  Verenigde Staten
                    PH-EXK  31.07.1974  - 27.08.1974  N703A

E-411 F27 Mark 600  10504   29.05.1974  - 11.09.1974  Iran
                    PH-EXL  16.08.1974  - 11.09.1974  5-219, EP-IAK, 5-8818

E-412 F28 Mark 1000 11082   31.05.1974  - 02.12.1976  (Export), Australië
                    PH-EXN  17.07.1974  - 10.12.1976  VH-ATE, C-GTAH

E-413 F28 Mark 1000 11084   31.05.1974  - 25.02.1977  (Export), Australië
                    PH-EXP  17.07.1974  - 25.02.1977  VH-ATG

E-414 F28 Mark 1000 11083   31.05.1974  - 14.02.1975  (Export), Argentinië
                    PH-EXO  17.07.1974  - 14.02.1975  LV-LOC

E-415 S.11.1        6216    20.02.1974  - 03.07.1974  OO-LMC                     Ex (PH-HOB)
E-416 S.11.1        6269    20.02.1972  - 03.07.1974  OO-MSH                     Ex (PH-HOC)
 
(E-417)F27 Mark 400 10502   26.06.1974  Per abuis aangev­raagd
                                     
   Er liep al een aanvraag onder nummer E-321 voor dit toestel

E-417 F27 Mark 600  10505   01.08.1974  - 13.03.1975  Export
                    PH-EXM  13.12.1974  - 13.03.1975
                    PH-FRF  13.03.1975  - 19.03.1975  G-520/A

E-418 F27 Mark 400M 10507   01.08.1974  - 13.03.1975  Export
                    PH-EXR  17.02.1975  - 10.03.1975
                    PH-FRE  13.03.1975  - 19.03.1975  G-521/B, PH-FRE, G-521/B, PH-FRE, G-521/B

E-419 F28 Mark 1000 11085   04.09.1974  - 24.12.1974  Export
                    PH-EXT  16.09.1974  - 07.01.1975  LV-LOA, HK-3126X, LV-LOA

E-420 F28 Mark 1000 11086   04.09.1974  - 24.12.1974  Export
                    PH-EXU  16.09.1974  - 07.01.1975  LV-LOB
                                                      Afgeschreven 15.11.1975

E-421 F28 Mark 1000 11087   04.09.1974  - 20.11.1974  Indonesië
                    PH-EXV  16.09.1974  - 07.01.1975  PK-GVL                     Zie ook E-831

E-422 F28 Mark 1000 11031   29.10.1974  - 12.12.1974  Export
      Ex E-030      PH-ZBH
  12.12.1973  - 14.12.1974  F-BUTE, VH-FKG, N803FH

E-423 F28 Mark 1000 11032   04.12.1974  - 11.12.1974  Indonesië
      Ex E-104      PH-ZAV 
 10.08.1973  - 11.12.1974  PK-GVM                    Zie ook E-809
 
E-501 F27 Mark 600  10508   16.01.1975  - 29.04.1975  Peru
                    PH-EXA  21.04.1975  - 02.05.1975  OB-R-1042, N61AN, OY-SRZ

E-502 F27 Mark 400M 10509   16.01.1975  - 04.04.1975  Iran
                    PH-EXB  05.03.1975  - 14.04.1975  (5-2604), 5-2601

E-503 F27 Mark 400M 10510   16.01.1975  - 01.05.1975  Iran
                    PH-EXC  05.03.1975  - 02.05.1975  5-2602

E-504 F27 Mark 600  10511   16.01.1975  - 02.06.1975  Iran
                    PH-EXD  25.04.1975  - 15.07.1975  5-2603

E-505 F27 Mark 600  10512   16.01.1975  - 04.09.1975  Iran
                    PH-EXE  25.04.1975  - 28.07.1975
                    PH-FRG  25.07.1975  - 30.07.1975  Ten behoeve van een vlucht naar Brussel op 29.7.1975
                    PH-EXE  30.07.1975  - 04.09.1975  (5-2601), 5-2604

E-506 F27 Mark 600  10514   16.01.1975  - 18.07.1975  Peru
                    PH-EXF  03.07.1975  - 21.07.1975  OB-R-1082, N60AN, D-AELI
 
E-507 F28 Mark 2000 11090   22.01.1975  - 28.02.1975  Nigeria
                    PH-EXH  20.01.1975  - 03.03.1975  5N-ANF
                                                      Afgeschreven 28.11.1983

E-508 F28 Mark 2000 11091   25.02.1975  - 02.07.1975  Nigeria
                    PH-EXT  14.02.1975  - 02.07.1975  5N-ANH, F-GDUT

E-509 F28 Mark 1000 11088   25.02.1975  - 14.03.1975  Maleisië
                    PH-EXI  14.02.1975  - 14.03.1975  FM-2101, M28-01

E-510 F28 Mark 1000 11089   25.02.1975  - 01.05.1975  Maleisië
                    PH-EXL  14.02.1975  - 01.05.1975  FM-2102, M28-02, P2-ANC

E-511 F28 Mark 1000C 11018  08.04.1975  - 16.07.1975  Argentinië                 Ex N282FH, PH-ZAN
                    PH-EXW  02.04.1975  - 16.07.1975  TC-54, LV-VCS

E-512 F28 Mark 1000C 11020  08.04.1975  - 06.05.1975  Argentinië
      Ex E-012      PH-EXX
  02.04.1975  - 06.05.1975  TC-53

E-513 F28 Mark 1000C 11024   08.04.1975  - 03.10.1975  Argentinië
      Ex E-016      PH-EXZ
  02.04.1975  - 03.10.1975  TC-55

E-514 F28 Mark 1000 11043   15.05.1975  - 10.06.1975  Indonesië
      Ex E-141      PH-EXM
  13.05.1975  - 10.06.1975  PK-GVN                    Zie ook E-829

E-515 F28 Mark 1000 11044   15.05.1975  - 05.09.1975  Indonesië
      Ex E-140      PH-EXR
  13.05.1975  - 05.09.1975  PK-GVO                    Zie ook E-808

E-516 F27 Mark 600  10513   15.05.1975  - 30.06.1975  Export
                    PH-EXG  04.06.1975  - 01.07.1975  5A-DBO
 
E-517 F27 Mark 600  10515   15.05.1975  - 29.07.1975  Export
                    PH-EXK  07.07.1975  - 29.07.1975  5A-DBP
                                                      Afgeschreven(?) 15.4.1986

E-518 F28 Mark 1000 11094   02.07.1975  - 06.08.1975  Indonesië
                    PH-EXY  03.07.1975  - 05.08.1975  PK-GVP
                                                      Afgeschreven 6.3.1979

E-519 F28 Mark 1000 11096   02.07.1975  - 09.10.1975  Indonesië
                    PH-EXH  03.07.1975  - 09.10.1975  PK-GVQ                    Zie ook E-832

E-520 F27 Mark 400  10516   04.07.1975  - 22.08.1975  Libië
                    PH-EXU  30.07.1975  - 25.08.1975  5A-DBQ

E-521 F27 Mark 400  10517   04.07.1975  - 29.10.1975  Export
                    PH-EXV  30.07.1975  - 29.10.1975  5A-DBR
                                                      Afgeschreven 26.3.1981

E-522 F28 Mark 1000 11095   22.07.1975  - 03.10.1975  Indonesië
                    PH-EXO  03.07.1975  - 03.10.1975  (PK-PJW)                  Zie verder E-536

E-523 F27 Mark 400M 10518   28.07.1975  - 15.10.1975  Ghana
                    PH-EXW  00.08.1975  - 28.08.1975   
                    PH-FRH  15.09.1975  - 10.12.1975  G-522/C                    PH-FRH voor demo-tour
                       
    16.10.1975  Tijdelijk BvL L-2315 uitgereikt t.b.v. testvluchten
 
E-524 F27 Mark 600  10519   28.07.1975  - 21.11.1975  Export
                    PH-EXA  09.10.1975  - 21.11.1975
                    5A-DBS              Aangebracht geweest
                    PH-EXA  26.11.1975  - 05.12.1975  5A-DBS

E-525 F27 Mark 400  10520   28.07.1975  - 28.11.1975  Export
                    Op de aanvraag voor de keuring van de radio-installa­tie komt behalve G-523 en (PH-EXX) ook
                    nog PH-FRH voor, hetgeen een misverstand moet zijn           Vergelijk E-523­
                    PH-EXX  23.10.1975  - 14.11.1975    
                    PH-FRI  15.09.1975  - 10.12.1975  G-523/D

E-526 F27 Mark 600  10521   28.07.1975  - 12.12.1975  Libië
                    PH-EXB  20.11.1975  - 12.12.1975  5A-DBT

E-527 F28 Mark 1000 11034   30.07.1975  - 06.08.1975  Export
      Ex E-027      PH-ZBI
  13.12.1973  - 21.08.1975  F-BUTI, P2-ANZ, F-BUTI
 
E-528 F28 Mark 1000 11097   11.09.1975  - 15.10.1975  Ivoorkust
                    PH-EXS  03.07.1975  - 15.10.1975
                    PH-ZBN  14.10.1975  - 03.11.1975  TU-VAA, TU-TIM             Zie ook E-851

E-529 F28 Mark 1000 11098   11.09.1975  - 17.11.1975  Indonesië
                    PH-EXI  08.10.1975  - 18.11.1975  PK-GVR                     Zie ook E-833

E-530 F27 Mark 600  10523   29.10.1975  - 31.12.1975  Export
                    PH-EXE  12.12.1975  - 31.12.1975  XY-ADT

E-531 F27 Mark 500F 10522   06.11.1975  - 10.12.1975  Export
                    PH-EXC  20.11.1975  - 10.12.1975  VH-FCA, N280MA

E-532 F27 Mark 500F 10524   06.11.1975  - 22.01.1976  Export
                    PH-EXD  12.12.1975  - 23.01.1976  VH-FCB, CC-CIS, OB-1446

E-533 F28 Mark 1000 11099   10.11.1975  - 25.05.1976  Ivoorkust
                    PH-EXL  08.10.1975  - 25.05.1976  TU-VAB, TU-TIN, TU-VAB, (PH-RRH), PH-VAB(res.)
                                                                                 Zie ook E-1376

E-534 F28 Mark 1000 11100   01.12.1975  - 30.03.1976  Peru                       Vergelij­k E-535
               
    Op aanvraagformulier stond eerst PH-EXG, dit werd gewij­zigd in PH-EXY
                                                 PH-EXY   24.11.1975  - 30.03.1976  FAP390, OB-1396/FAP390
 
E-535 F28 Mark 1000 11101   01.12.1975  - 13.02.1976  Export
                    PH-EXG  24.11.1975  - 13.02.1976  PK-GVS                     Zie ook E-815

E-536 F28 Mark 1000 11095   19.12.1975  - 29.01.1976  Indonesië
      Ex E-522      PH-EXO
  19.12.1975  - 01.02.1976  PK-GVT                    Zie ook E-840

E-537 F27 Mark 500RFC 10525 23.12.1975  - 20.02.1976  Export
                    PH-EXF  22.01.1976  - 20.02.1976  N702A

E-538 F27 Mark 400M 10526   23.12.1975  - 17.03.1976  Export
                    PH-EXR  23.02.1976  - 18.03.1976
                    PH-FRC  17.03.1976  - 23.03.1976  7T-WAO, 7T-VRQ

E-539 F27 Mark 600  10527   23.12.1975  - 12.04.1976  Export
                    PH-EXS  23.02.1976  - 12.04.1976
                    PH-FRD  12.04.1976  - 20.04.1976  (7T-WAN), 7T-VRN

E-540 F27 Mark 400M 10529   23.12.1975  - 10.06.1976  Export
                    PH-EXT  15.04.1976  - 08.06.1976
                    PH-FRK  02.06.1976  - 11.06.1976  7T-WAM

E-541 F27 Mark 500RFC 10530 23.12.1975  - 24.05.1976  Export
                    PH-EXK  15.04.1976  - 25.05.1976  N737A

E-542 F27 Mark 500RFC 10531 23.12.1975  - 01.07.1976  Export
                    PH-EXM  13.05.1976  - 01.07.1976  N739A

E-543 F28 Mark 1000 11019   14.01.1976  - 26.03.1976  Birma                      Ex EC-BVB, PH-ZAO
                    PH-ZAO  21.05.1975  - 30.03.1976  XY-ADU

E-544 F28 Mark 1000 11104   20.01.1976  - 11.05.1976  Gabon
                    Op het aanvraagformulier stond abusievelij­k eerst PH-EXP
                    PH-EXU  20.01.1976  - 11.05.1976  TR-LTR, F-GIAK, EP-PAZ

E-545 F28 Mark 1000C 11102  20.01.1976  - 25.05.1976  Gabon
                    PH-EXZ  20.01.1976  - 25.05.1976  TR-LTS, F-GEXX, EP-PAX

E-546 F28 Mark 1000 11017   12.03.1976  - 19.07.1976  Birma                      Ex EC-BVA, PH-ZAM
                    PH-ZAM  21.05.1975  - 19.07.1976  XY-ADV                     Zie ook E-896

E-547 F28 Mark 1000 11103   15.03.1976  - 10.05.1976  Indonesië
                    PH-EXH  11.03.1976  - 10.05.1976  PK-GVU                     Zie ook E-844

E-548 F28 Mark 1000 11105   15.03.1976  - 18.06.1976  Indonesië
                    PH-EXV  11.03.1976  - 18.06.1976  PK-GVV                     Zie ook E-865

E-549 F27 Mark 500F 10532   29.04.1976  - 17.06.1976  Export
                    PH-EXO  13.05.1976  - 17.06.1976  VH-FCC, N282MA

E-550 F27 Mark 500F 10533   29.04.1976  - 28.06.1976  Export
                    PH-EXS  13.05.1976  - 28.06.1976  VH-FCD, CC-CIT, OB-1443
                                                      Afgeschreven 10.9.1992

E-551 F27 Mark 500F 10534   29.04.1976  - 09.09.1976  Export
                    PH-EXW  12.07.1976  - 09.09.1976  VH-EWP

E-552 F27 Mark 600  10535   29.04.1976  - 19.10.1976  Ghana
                    PH-EXX  08.09.1976  - 20.10.1976  G-524/E

E-553 F27 Mark 400M 10536   29.04.1976  - 18.08.1976  Export
                    PH-EXA  19.07.1976  - 19.08.1976
                    PH-FRL  18.08.1976  - 13.10.1976  T-2701, A-2701

E-554 F27 Mark 400M 10537   29.04.1976  - 07.09.1976  Export
                    PH-EXB  19.07.1976  - 07.09.1976
                    PH-FRM  07.09.1976  - 23.09.1976  T-2702
                                                      Afgeschreven 14.8.1986

E-555 F27 Mark 400M 10538   29.04.1976  - 22.09.1976  Export
                    PH-EXC  19.08.1976  - 22.09.1976
                    PH-FRN  22.09.1976  - 13.10.1976  T-2703, PK-VFE, T-2703, A-2703

E-556 F27 Mark 500F 10539   29.04.1976 -
  30.09.1976  Australië
                    PH-EXY
  19.08.1976 -  01.10.1976  VH-EWQ                     Zie ook E-898

E-557 F28 Mark 1000 11106   29.04.1976 - 12.07.1976  Indonesië
                    PH-EXD  21.04.1976 - 12.07.1976  PK-GVW                      Zie ook E-863

E-558 F28 Mark 1000 11107   29.04.1976 - 14.09.1976  Indonesië
                    PH-EXE  21.04.1976 - 15.09.1976  PK-GVX                      Zie ook E-864

E-559 F28 Mark 2000 11108   25.06.1976 - 03.08.1976  Nigeria
                    PH-EXF  23.06.1976 - 03.08.1976  5N-ANI, F-GDUU

E-560 F28 Mark 2000 11109   25.06.1976 - 01.10.1976  Nigeria
                    PH-EXG  23.06.1976 - 01.10.1976  5N-ANJ, F-GDUV

E-561 F28 Mark 1000 11047   25.06.1976 - 06.05.1977  Australië
      Ex E-204      PH-EXI  23.06.1976 - 10.05.1977  VH-ATD

E-562 F28 Mark 2000 11110   25.06.1976 - 01.11.1976  Nigeria
                    PH-EXL  23.06.1976 - 01.11.1976
                    PH-ZBO  01.11.1976 - 10.11.1976  5N-ANK, F-GDUX, HB-AAS

E-563 F28 Mark 4000 11111   17.08.1976 - 13.12.1976  Zweden
                    PH-EXZ  13.08.1976 - 13.12.1976  SE-DGD                      Zie ook E-1112

E-564 F28 Mark 4000 11112   17.08.1976 - 13.12.1976  Zweden
                    PH-EXK  13.08.1976 - 13.12.1976  SE-DGE

E-565 F28 Mark 4000 11115   17.08.1976 - 17.12.1976  Zweden
                    PH-EXM  13.08.1976 - 17.12.1976  SE-DGF

E-566 F27 Mark 400M 10540   29.09.1976 - 15.10.1976  Export
                    PH-EXD  16.09.1976 - 15.10.1976
                    PH-FRO  13.10.1976 - 28.10.1976  T-2704, A-2704

E-567 F27 Mark 400M 10541   29.09.1976 - 26.10.1976
                    PH-EXE  16.09.1976 - 26.10.1976
                    PH-FRP  22.10.1976 - 19.11.1976  T-2705, A-2705
 
E-568 F27 Mark 400M 10542   29.09.1976 - 08.11.1976  Export

                    PH-EXF  16.09.1976 - 08.11.1976
                    PH-FRR  04.11.1976 - 26.11.1976  T-2706, A-2706

E-569 F27 Mark 400M 10544   29.09.1976 - 24.11.1976  Export
                    ­                    Op de aanvraag stond abusievelijk het kenmerk PH-EXG
                    PH-EXB  05.11.1976 - 25.11.1976
                    PH-FRS  23.11.1976 - 08.12.1976  T-2707, PK-VFF, T-2707, A-2707

E-570 F27 Mark 400M 10546   29.09.1976 - 03.02.1977  Indonesië
                    PH-EXH  09.11.1976 - 04.02.1977
                    PH-FRT  02.02.1977 - 25.02.1977  T-2708, A-2708

E-571 F27 Mark 400M 10543   27.10.1976 - 06.12.1976  Export
                    PH-EXA  09.11.1976 - 06.12.1976
                    PH-EXS  Op 27.11.1976 en 29.11.1976 (1e vlucht) waargenomen met dit kenmerk!
                    PH-FRU  01.12.1976 - 17.12.1976  7T-WAQ, 7T-VRV

E-572 F27 Mark 400M 10547   27.10.1976 - 02.03.1977
                    PH-EXG  09.11.1976 - 01.03.1977
                    PH-FRV  01.03.1977 - 08.03.1977  7T-WAS, 7T-VRJ

E-573 F27 Mark 400M 10553   27.10.1976 - 27.04.1977
                    PH-EXO  09.03.1977 - 27.04.1977
                    PH-FRW  26.04.1977 - 03.05.1977  7T-WAT, 7T-VRK

E-574 F27 Mark 400M 10555   27.10.1976 - 13.06.1977
                    PH-EXS  09.03.1977 - 10.06.1977
                    PH-FRX  13.06.1977 - 13.06.1977  7T-WAU, 7T-VRR
                    ­­­­NB. Op de melding van het aanbrengen van de exportkenmerk werden voor 10553, 10555 en 10556
                    abusievelijk de kenmerken resp. PH-EXI, PH-EXT en PH-EXS gemeld.
                    Uit de andere documenten, zoals Export-BvL aanvraag, melding van verwijdering, blijkt dat 10555
                    en 10556 resp. PH-EXS en PH-EXT zijn geweest

E-575 F27 Mark 400M 10556   27.10.1976 - 30.06.1977
                    PH-EXT  09.03.1977 - 30.06.1977
                    PH-FRY  23.06.1977 - 04.07.1977  7T-WAV, 7T-VRW              Zie opmerking bij E-574

E-576 F27 Mark 200  10545   12.11.1976 - 12.01.1977  IJsland
                    PH-EXC  09.11.1976 - 12.01.1977  (TP-SYN), TF-SYN

E-577 F27 Mark 400M 10548   08.12.1976 - 14.09.1977
                    PH-EXD  06.12.1976 - 16.09.1977  AE-560
                                                     Afgeschreven 8.12.1987
 
E-578 F27 Mark 400M 10549   08.12.1976 - 06.02.1978
                    PH-EXE  06.12.1976 - 08.11.1977  (HP-MPA)schilderfout, PH-MPA voor demo-tour
                    PH-MPA  08.11.1977 - 23.02.1978  AE-561
                                                     Afgeschreven 29.4.1986
 
E-579 F28 Mark 3000R 11113  03.01.1977 - 27.07.1977  Export
                    PH-EXR  30.11.1976 - 27.07.1977  PK-GFR

E-580 F28 Mark 4000 11114   03.01.1977 - 30.06.1977  Export
                    PH-EXU  30.11.1976 - 30.06.1977  XY-ADW
                                                     Afgeschreven 29.4.1993

E-581 F28 Mark 4000 11116   03.01.1977 - 28.02.1977  Zweden
                    PH-EXV  30.11.1976 - 28.02.1977  SE-DGG

E-582 F28 Mark 3000R 11117  17.01.1977 - 07.07.1977  Indonesië
                    PH-EXW  07.01.1977 - 07.07.1977  PK-GFQ

E-583 F28 Mark 3000R 11119  17.01.1977 - 07.09.1977  Indonesië
                    PH-EXX  07.01.1977 - 07.09.1977  PK-GFS

E-584 F28 Mark 4000 11120   17.01.1977 - 25.02.1977  Zweden
                    PH-EXY  07.01.1977 - 25.02.1977  SE-DGH

E-585 F27 Mark 500RCF 10550 17.01.1977 - 22.02.1977
                    PH-EXF  15.12.1976 - 22.02.1977  N743A

E-586 F27 Mark 500F 10551   04.02.1977 - 29.03.1977  Nieuw Zeeland
                    PH-EXA  26.01.1977 - 29.03.1977  ZK-NFA, PK-MFF

E-587 F27 Mark 500F 10552   04.02.1977 - 21.04.1977  Nieuw Zeeland
                    PH-EXB  26.01.1977 - 21.04.1977  ZK-NFB, PK-MFG

E-588 F27 Mark 600  10554   04.02.1977 - 09.05.1977  Iran
                    PH-EXK  28.01.1977 - 04.05.1977
                    PH-FRZ  05.05.1977 - 11.05.1977  EP-ANA
                                                     Afgeschreven 4.10.1990

E-589 F28 Mark 4000 11118   28.03.1977 - 02.12.1977  Ivoorkust
                    PH-EXN  03.03.1977 - 02.12.1977  TU-VAH, TU-TIJ              Zie ook E-1211

E-590 F28 Mark 4000 11122   28.03.1977 - 22.04.1977  Zweden
                    PH-EXP  03.03.1977 - 22.04.1977  SE-DGI

E-591 F28 Mark 4000 11123   28.03.1977 - 24.06.1977  Zweden
                    PH-EXZ  03.03.1977 - 24.06.1977  SE-DGK

E-592 F27 Mark 600RF 10557  21.04.1977 - 15.06.1977  Somalië
                    PH-EXC  05.04.1977 - 15.06.1977
                    PH-FTA  15.06.1977 - 23.06.1977  6O-SAY
                                                     Afgeschreven 20.7.1981

E-593 F27 Mark 500F 10558   21.04.1977 - 29.06.1977
                    PH-EXH  06.04.1977 - 29.06.1977  VH-FCE, G-BNCY

E-594 F27 Mark 600RF 10559  21.04.1977 - 29.07.1977  Somalië
                    PH-EXG  05.04.1977 - 03.08.1977
                    PH-FTB  29.07.1977 - 05.08.1977  6O-SAZ
                                                     Afgeschreven 28.6.1989

E-595 F27 Mark 500F 10560   21.04.1977 - 26.08.1977
                    PH-EXL  06.04.1977 - 26.08.1977  VH-FCF, N284MA

E-596 F27 Mark 400M 10561   10.06.1977 - 10.01.1980  Angola
                    PH-EXI  31.05.1977 - 05.12.1979
                    PH-FTT  05.12.1979 - 28.01.1980  Voor demonstratievluchten in Grieken­land
                    PH-EXI             - 14.01.1980  D2-EFA, T-101, D2-TFS

 
E-597 F28 Mark 4000 11121   10.06.1977 - 17.03.1978  (Iran), Ivoorkust
                    PH-EXO  31.05.1977 - 17.03.1978  TU-VAN, TU-TIK
                                                     Afgeschreven 30.12.1989

E-598 F28 Mark 3000 11125   10.06.1977 - 06.09.1978  Ghana
                    PH-EXP  31.05.1977 - 07.09.1978
                    PH-ZBP  11.09.1978 - 26.09.1978  G-530

E-599 F28 Mark 4000 11124   10.06.1977 - 17.04.1978  Ivoorkust
                    PH-EXY  31.05.1977 - 17.04.1978  (TU-VAZ), TU-VAJ, TU-TIR, (PH-RRI), (PH-TIR) Zie ook E-1256

E-600 F27 Mark 400M 10564   08.07.1977 - 24.11.1977  Senegal
                    PH-EXA  06.07.1977 - 25.11.1977  6W-STA
                                                     Afgeschreven juni 1986

E-601 F27 Mark 400M 10565   08.07.1977 - 03.01.1978  Senegal
                    PH-EXB  06.07.1977 - 04.01.1978  6W-STB

E-602 F27 Mark 600  10562   08.07.1977 Niet uitgereikt
                    PH-EXK  06.07.1977 - 05.04.1978
                    PH-YEM  04.04.1978 - 03.03.1980  Voor demo-tour Yemen        Zie verder E-684

E-603 F27 Mark 600  10563   08.07.1977 - 03.07.1978  Niger
                    PH-EXM  06.07.1977 - 05.12.1977                              Opgeslagen
                    PH-EXM  19.01.1978 - 03.03.1978
                    PH-FTH  02.03.1978 - 02.07.1978  5U-BAH                      Zie ook E-759
                    ­­NB. In de luchtvaartpers is ook kenmerk 5U-BHH genoemd, daarvoor heb ik in officiële
                    documenten geen aanwijzing gevonden
 
E-604 F28 Mark 4000 11126   01.08.1977 - 30.08.1977  Zweden
                    PH-EXV  31.03.1977 - 31.08.1977  SE-DGL

E-605 F28 Mark 4000 11128   01.08.1977 - 25.11.1977  Zweden
                            Op het aanvraagformulier stond PH-EXR
                    PH-EXV  29.07.1977 - 25.11.1977  SE-DGM

E-606 F28 Mark 3000R 11129  01.08.1977 - 31.03.1978  Indonesië
                    PH-EXS  29.07.1977 - 31.03.1978  PK-GFT

E-607 F27 Mark 600RF 10566  16.08.1977 - 18.11.1977  Tanzania
                    PH-EXC  15.08.1977 - 18.11.1977
                    PH-FTD  15.11.1977 - 18.11.1977  5H-MPT

E-608 F27 Mark 600  10567   16.08.1977 - 29.12.1977  Iran
                    PH-EXF  15.08.1977 - 02.01.1978  5-4041, 5-3031

E-609 F27 Mark 400M 10568   16.08.1977 - 03.01.1978  Iran
                    PH-EXG  15.08.1977 - 05.01.1978  5-4042, 5-3032

E-610 F27 Mark 600RF 10569  16.08.1977 - 28.12.1977  Tanzania
                    PH-EXH  15.08.1977 - 28.12.1977
                    PH-FTE  21.12.1977 - 02.01.1978  5H-MPU

E-611 F27 Mark 600  10409   02.11.1977 - 31.03.1978  Benin                       Ex PK-GFE, PH-FOH
                    PH-FOH  28.03.1978 - 14.06.1978  (TY-ATM), TY-BBI
                    PH-EXX  23.03.1983 - 06.06.1983  F-SEBG

E-612 F27 Mark 600  10413   02.11.1977 - 13.10.1978  Benin                       Ex PK-GFG, PH-FOM
                    PH-FOM  11.09.1978 - 26.10.1978  (TY-AAG), TY-BBJ, F-GBGI, PK-JFG

E-613 F27 Mark 600  10421   02.11.1977 - 13.01.1978  Spanje                      Ex PK-GFI, PH-FOV
                    PH-EXT  22.08.1977 - 26.08.1977  Dit was vóór de BvL-aanvraag, voor een ferry-vlucht van Ypenburg
                                                     naar Woensdrecht            Opgeslagen
                    PH-EXE  08.12.1977 - 16.01.1978  EC-DBM

E-614 F27 Mark 600  10423   02.11.1977 - 24.02.1978  Spanje                      Ex PK-GFK, PH-FOX
                    PH-EXT  17.08.1977 - 22.08.1977  Dit was vóór de BvL-aanvraag, voor een ferry-vlucht van Ypenburg
                                                     naar Woensdrecht            Opgeslagen
                    PH-EXL  26.10.1977 - 16.02.1978  (PH-FTF)
                    PH-FOX  14.02.1978 - 06.04.1978  D2-TAE, D2-TFQ              Naar Angola dus!

E-615 F27 Mark 600  10424   02.11.1977 - 17.01.1978  Angola                      Ex PK-GFL, PH-FOY
                    PH-EXM  05.12.1977 - 12.01.1978
                    PH-FTG  19.01.1978 - 24.01.1978  D2-TAF, D2-TFP

E-616 F27 Mark 600  10429   02.11.1977 - 24.02.1978  Spanje                      Ex PK-GFM, PH-FPD
                    PH-EXD  26.10.1977 - 14.02.1978  EC-DBN

E-617 F28 Mark 4000 11127   08.12.1977               Iran                        Niet uitgereikt
                    PH-EXT  05.12.1977 - 02.03.1978  PH-BBV                      Zie verder E-669

E-618 F28 Mark 4000 11130   08.12.1977 - 13.04.1978  Export
                    PH-EXU  05.12.1977 - 10.02.1978  (SE-DGN)
                    PH-JPV  10.02.1978 - 13.04.1978  SE-DGN

                            PH-JPV voor demo-tour

E-619 F28 Mark 3000R 11131  08.12.1977 - 21.04.1978  Indonesië
                    PH-EXW  05.12.1977 - 21.04.1978  PK-GFU
                                                     Afgeschreven 1.7.1993

E-620 F28 Mark 3000RC 11132 08.12.1977 - 30.05.1978  Indonesië
                    PH-EXX  05.12.1977 - 30.05.1978  PK-GFV

E-621 F28 Mark 3000RC 11134 08.12.1977 - 29.06.1978  Indonesië
                    PH-EXZ  05.12.1977 - 29.06.1978  PK-GFW

E-622 F27 Mark 500  10570   09.12.1977 - 01.02.1978  Frankrij­k
                    PH-EXA  05.12.1977 - 01.02.1978  F-BYAH
                                                     Afgeschreven 27.1.1979

E-623 F27 Mark 600  10572   22.03.1978 - 17.05.1978  Birma
                    PH-EXC  23.02.1978 - 20.05.1978  XY-ADY
                                                     Afgeschreven 3.10.1978

E-624 F28 Mark 1000 11027   11.08.1977 - 23.03.1978  Export
      Ex E-026      PH-ZBG  26.07.1977 - 28.03.1978  F-GBBX
                    In deze periode werd geweigerd een exportvergunning te verstrekken
                    voor uitvoer naar Zuid-Afrika

 
E-625 F27 Mark 600  10571   03.05.1978 - 08.05.1978
                    PH-EXB  16.01.1978 - 05.05.1978
                    PH-FTF  05.05.1978 - 15.05.1978  (SU-AZN), 5X-UAO, 5X-UWX

E-626 F28 Mark 3000 11137   16.06.1978 - 28.11.1978  Export
                    PH-EXS  13.06.1978 - 28.11.1978
                    PH-ZBS  24.11.1978 - 01.12.1978  5H-CCM

E-627 F28 Mark 3000 11136   16.06.1978 - 19.07.1978  Swaziland
                    PH-EXN  13.06.1978 - 19.07.1978
                    PH-ZBR  19.07.1978 - 24.07.1978  3D-ALN

E-628 F28 Mark 4000 11135   16.06.1978 - 31.05.1979  Export
                    PH-EXR  13.06.1978 - 22.05.1979
                    PH-ZBT  19.05.1979 - 02.06.1979  G-JCWW, F-GDFD

E-629 F28 Mark 4000 11133   16.06.1978 - 10.10.1979  Export
                    PH-EXO  13.06.1978 - 06.09.1979
                    PH-ZBU  10.09.1979 - 10.10.1979  G-WWJC, F-GDFC

E-630 F27 Mark 600  10573   07.09.1978 - 15.02.1979  Ivoorkust
                    PH-EXE  13.03.1978 - 15.02.1979  TU-TIF
                                                     Afgeschreven 25.7.1986

E-631 F27 Mark 600  10574   07.09.1978 - 19.10.1978  Birma
                    PH-EXF  31.03.1978 - 19.10.1978  (XY-ADY), XY-ADZ

E-632 F27 Mark 200MAR 10581 07.09.1978 - 04.04.1979  Spanje
                    PH-EXA  19.06.1978 - 12.12.1978
                    PH-FTK  11.12.1978 - 05.04.1979  D.2-01/802-10
                            PH-FTK voor crew-training
 
E-633 F27 Mark 400M 10583   07.09.1978 - 27.10.1978  Senegal
                    PH-EXC  28.08.1978 - 27.10.1978  6W-STD

E-634 F27 Mark 400M 10582   07.09.1978 - 27.10.1978  Senegal
                    PH-EXB  28.08.1978 - 27.10.1978  6W-STC

E-635 F27 Mark 600  10576   15.09.1978 - 15.01.1980  (Egypte), Uganda
                    PH-EXH  19.04.1978 - 28.11.1978
                    PH-FTI  25.09.1978 - 17.01.1980  (SU-AZZ), 5X-UAP, OY-SRC

E-636 F27 Mark 400M 10575   20.09.1978 - 01.02.1979  Argentinië
                    PH-EXG  19.04.1978 - 05.02.1979  TC-79

E-637 F27 Mark 400M 10577   20.09.1978 - 09.05.1979  Ivoorkust
                    PH-EXK  19.06.1978 - 09.05.1979  TU-VAD, TU-TIP
                                                     Afgeschreven Abidjan, 26.6.1994

E-638 F27 Mark 400M 10578   20.09.1978 - 26.04.1979
                    PH-EXL  19.06.1978 - 26.04.1979
                    PH-FTN  26.04.1979 - 08.05.1979  TAM-90

E-639 F27 Mark 400M 10580   20.09.1978 - 21.05.1979
                    PH-EXM  19.09.1978 - 22.05.1979
                    PH-FTO  15.05.1979 - 29.05.1979  TAM-91

E-640 F27 Mark 200MAR 10585 20.09.1978 - 28.02.1979  Spanje
                    PH-EXD  19.09.1978 - 28.02.1979  D.2-02/802-11

E-641 F28 Mark 4000 11138   04.10.1978 Vervallen
                    PH-EXT  06.11.1978 - 08.12.1978  PH-CHB

E-642 F28 Mark 4000 11139   04.10.1978 Vervallen
                    PH-EXU  06.11.1978 - 23.01.1979  PH-CHD                     Zie ook E-1485

E-643 F28 Mark 4000 11140   04.10.1978 Vervallen
                    PH-EXN  06.11.1978 - 07.03.1979  PH-CHF                     Zie ook E-1484

E-644 F28 Mark 4000 11141   04.10.1978 Vervallen
                    PH-EXP  06.11.1978 - 26.03.1979  PH-CHI
                                                     Afgeschreven 6.10.1981

E-645 F28 Mark 4000 11142   04.10.1978 - 22.05.1979  Nigeria
                    PH-EXY  06.11.1978 - 22.05.1979  5N-ANU, F-GDUY

E-646 F28 Mark 3000C 11145  04.10.1978 - 04.04.1979  Argentinië
                    PH-EXV  06.11.1978 - 06.04.1979  5-T-20/0741

E-647 F28 Mark 3000 11147   04.10.1978 - 01.06.1979  Argentinië
                    PH-EXW  06.11.1978 - 06.06.1979  5-T-10/0740

E-648 F27 Mark 200MAR 10587 24.11.1978 - 10.07.1979  Spanje
                    PH-EXB  13.11.1978 - 24.04.1979
­                    PH-FTL  24.04.1979 - 10.07.1979  D.2-03/802-12              
                            PH-FTL in verband met een demotour in het Verre Oosten en de Parijse Salon

E-649 F27 Mark 600  10579   24.11.1978 - 15.02.1979  Ivoorkust
                    PH-EXF  19.12.1978 - 15.02.1979  (TU-TIK), TU-TIH

E-650 F28 Mark 3000 11143   25.01.1979 - 10.04.1979  Denemarken
                    PH-EXZ  22.01.1979 - 10.04.1979  OY-BRM, VH-EWF, (VH-FKM), VH-EWF, (V5-KCX)

E-651 F28 Mark 4000 11144   25.01.1979 - 19.07.1979  Nigeria
                    PH-EXS  22.01.1979 - 19.07.1979  5N-ANV, F-GDUZ

E-652 F28 Mark 3000C 11150  25.01.1979 - 01.08.1979  Argentinië
                    PH-EXX  22.01.1979 - 01.08.1979  5-T-21/0742

E-653 F27 Mark 400M 10584   09.02.1979 - 11.04.1979  Bolivia
                    PH-EXH  07.02.1979 - 11.04.1979          
                    PH-FTM  10.04.1979 - 24.04.1979  TAM-92

E-654 F27 Mark 600  10586   09.02.1979 - 30.08.1979
                    PH-EXA  07.02.1979 - 15.09.1979  5A-DDU

E-655 F27 Mark 600  10588   09.02.1979 - 22.10.1979  Libië
                    PH-EXC  07.02.1979 - 22.10.1979  5A-DDV
                                                     Afgeschreven 6.6.1989

E-656 F27 Mark 600RF 10589  11.04.1979 - 22.05.1979  Tanzania
                    PH-EXD  05.04.1979 - 23.05.1979
                    PH-FTP  15.05.1979 - 08.06.1979  5H-MRM

E-657 F27 Mark 400M 10590   17.05.1979 - 26.09.1979  Senegal

                    PH-EXE  21.05.1979 - 27.09.1979  6W-STE
E-658 F27 Mark 400  10591   17.05.1979 - 26.09.1979  Senegal
                    PH-EXF  21.05.1979 - 23.07.1979          
                    PH-FTS  19.07.1979 - 25.09.1979  6W-STF

E-659 F27 Mark 600  10450   21.06.1979 - 21.06.1979  Italië                      Ex TU-TIA, TU-VAJ
      Ex E-024      PH-FTR  15.05.1979 - 08.06.1979  I-ALML, (10450)             Zie ook E-695

E-660 F28 Mark 3000 11151   29.06.1979 - 09.08.1979  Denemarken
                    PH-EXU  29.06.1979 - 09.08.1979  OY-BRN, VH-EWG, (VH-FKP), VH-EWG

E-661 F27 Mark 600  10592   26.07.1979 - 14.01.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXG  26.07.1979 - 14.01.1980  N421SA                      Zie ook E-920
                            20.11.1979 Tijdelijk BvL L-E661 uitgereikt t.b.v. testvluchten, geldig t/m 27.11.1979
 
E-662 F28 Mark 1000 11003   17.08.1979 - 22.08.1979  Iran                        Ex LN-SUM, PH-MOL, LN-SUM, PH-MOL, LN-SUM, PH-MOL
                    PH-MOL  17.03.1971 - 22.08.1979  EP-PBF                      Zie ook E-888
                    NB. Ook ZS-KAW is een -al dan niet opgenomen- voorgaand kenmerk; waar die in de opsomming thuis hoort
                        is mij helaas niet duidelij­k
 
E-663 F28 Mark 4000 11146   27.08.1979 - 20.03.1980  Indonesië
                    PH-EXN  17.08.1979 - 24.03.1980  PK-PJY
                            28.02.1980 Tijdelijk BvL L-E663 uitgereikt voor trainingsvluchten, geldig t/m 15.3.1980

E-664 F28 Mark 4000 11149   27.08.1979 - 31.07.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXP  17.08.1979 - 31.07.1980  N106UR, N489US, F-OHCN
                            26.06.1980 Tijdelijk BvL L-E664 uitgereikt voor demovluchten, geldig t/m 11.7.1980
                            15.07.1980 BvL L-E664 nogmaals uitgereikt, geldig t/m 1.8.1980

E-665 F28 Mark 4000 11152   27.08.1979 - 23.07.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXR  17.08.1979 - 23.07.1980  N504, N490US
                            23.06.1980 Tijdelijk BvL L-E665 uitgereikt voor demo- en trainingsvluchten, geldig t/m 31.7.1980

E-666 F28 Mark 4000 11148   27.08.1979 - 28.01.1980  Indonesië
                    PH-EXT  17.08.1979 - 30.01.1980  PK-PJW
 
E-667 F27 Mark 600  10593   11.09.1979 - 14.01.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXH  12.09.1979 - 14.01.1980  N422SA                      Zie ook E-939

E-668 F27 Mark 600  10594   11.09.1979 - 06.02.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXK  12.09.1979 - 06.02.1980  N423SA                      Zie ook E-927

E-669 F28 Mark 4000 11127   03.12.1979 - 03.12.1979  Argentinië
      Ex E-617      PH-BBV  28.02.1978 - 05.12.1979  LV-MZD
                                                     Afgeschreven 5.1.1990

E-670 F27 Mark 200MAR 10595 10.12.1979 - 14.11.1980  Angola
                    PH-EXL  20.12.1979 - 17.04.1980
                    PH-FTU  17.04.1980 - 04.12.1980  D2-MEF, R-301, D2-MEF, (PT-xxx); D2-TFM
                    NB. PH-FTU was voor demovluch­ten
 
E-671 F27 Mark 500  10596   10.12.1979 - 11.11.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXM  20.12.1979 - 05.11.1980  (PH-FTR)
                            20.10.1980 Tijdelijk BvL L-E671 uitgereikt voor testvluchten, geldig t/m 31.12.1980
                    PH-FTX  05.11.1980 - 22.12.1980  N334MV, N272SA, PH-FTX, CN-CDC, PH-FTX, TR-LCQ, (F-GKEM), F-SEBJ
 
E-672 F27 Mark 500  10597   10.12.1979 - 12.03.1980  Nieuw Zeeland
                    PH-EXA  20.12.1979 - 11.03.1980  ZK-NFD, PK-MFI
                                                     Afgeschreven 18.6.1994

E-673 F27 Mark 500  10598   10.12.1979 - 14.04.1980  Nieuw Zeeland
                    PH-EXB  20.12.1979 - 14.04.1980  ZK-NFE, PK-MFJ

E-674 F27 Mark 600  10177   13.12.1979 - 14.01.1980  Brazilië                    Ex PK-PFW, JA8601, (JA8301), PH-FCR
                    PH-FCR  13.10.1979 - 17.01.1980  PT-LAF

E-675 F28 Mark 3000 11153   07.01.1980 - 26.08.1980  Philipp­nen
                    PH-EXV  30.11.1979 - 27.08.1980
                    PH-ZBV  26.08.1980 - 04.09.1980  RP-C1177, RP-1250

E-676 F28 Mark 4000 11154   07.01.1980 - 24.04.1980  Indonesië
                    PH-EXW  30.11.1979 - 23.04.1980  (PK-GHA), PK-GKA

E-677 F28 Mark 4000 11155   07.02.1980 - 27.05.1980  Indonesië
                    PH-EXX  31.01.1980 - 27.05.1980  (PK-GHB), PK-GKB
 
E-678 F28 Mark 4000 11156   07.02.1980 - 04.08.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXY  31.01.1980 - 04.08.1980  N505, N491US

E-679 F28 Mark 4000 11157   07.02.1980 - 19.08.1980  Indonesië
                    PH-EXZ  31.01.1980 - 29.08.1980
                    PH-ZBW  28.08.1980 - 19.09.1980  (PK-GHC), PK-GKC

E-680 F27 Mark 400M 10599   19.02.1980 - 19.05.1980  Bolivia
                    PH-EXC  15.02.1980 - 14.05.1980  TAM-93

E-681 F27 Mark 400M 10600   19.02.1980 - 03.02.1981  Bolivia
                    PH-EXD  15.02.1980 - 14.08.1980
                            23.06.1980 Tijdelijk BvL L-E681 uitgereikt voor testvluchten, geldig t/m 31.7.1980
                    PH-FTV  14.08.1980 - 16.02.1981  TAM-94

E-682 F27 Mark 400  10601   19.02.1980 - 03.02.1981  Bolivia
                    PH-EXE  15.02.1980 - 14.08.1980
                            08.07.1980 Tijdelijk BvL L-E682 uitgereikt voor lesvluchten, geldig t/m 1.8.1980

                    PH-FTW  14.08.1980 - 16.02.1981  TAM-95

E-683 F27 Mark 600  10197   22.02.1980 - 15.04.1980                              Ex PK-PFT, JA8607, PH-FDM
                    PH-FDM  04.02.1980 - 15.04.1980  PT-LAG

E-684 F27 Mark 600  10562   22.02.1980 - 03.03.1980  Oostenrij­k
      Ex E-602      PH-YEM  04.04.1978 - 03.03.1980  OE-ILB, EC-DSS, OE-ILB, D-AELB
                                                     Afgeschreven 24.2.1990
          
E-685 F28 Mark 4000 11158   17.06.1980 - 18.07.1980  Indonesië
                    PH-EXN  12.06.1980 - 24.07.1980  (PK-GHD), PK-GKD

E-686 F28 Mark 4000 11159   17.06.1980 - 10.11.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXT  12.06.1980 - 06.11.1980
                    PH-ZBX  05.11.1980 - 17.11.1980  N107UR, N492US, F-OHCO

E-687 F28 Mark 4000 11160   17.06.1980 - 09.09.1980  Indonesië
                    PH-EXO  12.06.1980 - 09.09.1980  (PK-GHE), PK-GKE
 
E-688 F28 Mark 4000 11161   17.06.1980 - 08.10.1980  Verenigde Staten
                    PH-EXS  12.06.1980 - 08.10.1980  N509, N493US
                            ­­19.09.1980 Tijdelijk BvL L-688 uitgereikt, geldig t/m 26.9.1980
 
E-689 F28 Mark 3000 11162   17.06.1980               Verenigde Staten            Niet uitgereikt
                    PH-EXU  12.06.1980 - 08.04.1981                              Zie verder E-714
                            16.06.1981 Werd de aanvraag ongeldig verklaard

E-690 F28 Mark 3000 11163   17.06.1980               (Verenigde Staten), (Ivoorkust), (Op­per Vol­ta), Ivoorkust
                    PH-EXW  12.06.1980 - 12.01.1981  (XT-FZP), PH-ZBJ
                    19.01.1984         Nieuwe aanvraag
                                       - 20.01.1984  Verenigde Staten
                    PH-ZBJ  12.01.1981 - 27.01.1984  N163PM, OO-DJA

E-691 F27 Mark 600  10178   03.07.1980 - 04.07.1980  Brazilië                    Ex PK-PFX, JA8602, (JA8302), PH-FCS
                    PH-FCS  07.04.1980 - 05.07.1980  PT-LAH

E-692 F27 Mark 200MAR 10602 29.08.1980 - 30.01.1981  Philippij­nen
                    PH-EXF  15.08.1980 - 29.01.1981  10602
                                                     Afgeschreven 19.12.1988
 
E-693 F27 Mark 500  10604   15.09.1980               (Verenigde Staten)          Niet uitgereikt
                    PH-EXG  08.09.1980 - 19.05.1981  (N337MV)                    Zie verder E-724
                            ­­04.12.1980 Tijdelijk BvL L-E693 uitgereikt voor demovluchten, geldig tot 1.3.1981

E-694 F27 Mark 500  10607   29.09.1980 - 27.02.1981  Nieuw Zeeland
                    PH-EXH  25.09.1980 - 27.02.1981  ZK-NFF, PK-MFK

E-695 F27 Mark 600  10450   25.09.1980 - 21.10.1980  Maleisië
      Ex E-659      PH-FTR  27.09.1980 - 21.11.1980  9M-MCY, EC-DSH, OY-CCL, D-AARS, OY-CCL

E-696 F27 Mark 500  10609   07.11.1980 - 25.03.1981  Nieuw Zeeland
                    PH-EXI  10.11.1980 - 00.11.1980  (ZK-NFG)                    Aangebracht geweest
                    PH-EXI  01.12.1980 - 31.03.1981  ZK-NFH, PK-MFL

E-697 F28 Mark 3000 11165   27.11.1980 - 10.05.1984  (Verenigde Staten), Columbia
                    PH-EXV  19.11.1980 - 08.04.1983                              Opgeslagen
                            ­29.11.1983 Bestemming gewzigd in Columbia
                    PH-EXS  29.11.1983 - 09.05.1984
                    PH-ZCG  15.05.1984 - 18.05.1984  FAC1140
                                                     Afgeschreven 28.3.1985

E-698 F27 Mark 500  10610   11.12.1980 - 08.04.1981  Angola
                    PH-EXJ  01.12.1980 - 30.03.1981
                    PH-FTY  30.03.1981 - 05.06.1981  D2-ESN

E-699 F27 Mark 500  10611   24.04.1981               Verenigde Staten            Niet uitgereikt
                    PH-EXL  16.12.1980 - 25.09.1981  (N338MV)                    Zie verder E-725
                            ­­03.09.1981 Tijdelijk BvL L-E699 uitgereikt t.b.v. demovluchten, geldig t/m 25.9.1981
 
E-700 F28 Mark 4000 11164   29.12.1980 - 29.04.1981  Iran
                    PH-EXR  18.12.1980 - 01.05.1981                              Ex (PH-AIR)
                    PH-ZCA  01.05.1981 - 11.05.1981  EP-PAT

E-701 F27 Mark 500  10608   21.01.1981 - 12.04.1983  (Verenigde Staten), Angola
                            ­09.12.1981 Bestemming gewzigd in Angola
                    PH-EXK  07.01.1981 - 08.03.1982  (9M-MCK), (N424SA)
                    PH-FSK  10.03.1982 - 13.04.1983  (D2-ESM), D2-TFW

E-702 F28 Mark 4000 11166   16.02.1981 - 26.05.1981  Iran
                    PH-EXY  10.02.1981 - 20.05.1981
                    PH-ZCB  26.05.1981 - 09.06.1981  EP-PAU

E-703 F27 Mark 500  10613   26.02.1981 - 12.06.1981  Maleisië
                    PH-EXM  24.02.1981 - 12.06.1981  9M-MCK, N712FE
­                    PH-EXC  30.03.1981 - 31.03.1981 
                            PH-EXC was een vergissing, had 10612 (E-709) moeten zijn, op 3.4.1981 werd PH-EXM weer aan­gebracht
 
E-704 F28 Mark 4000 11167   05.03.1981 - 28.04.1981  Verenigde Staten
                    PH-EXO  06.03.1981 - 28.04.1981
                    PH-ZBZ  28.04.1981 - 01.05.1981  N510, N494US

E-705 F27 Mark 500F 10614   19.03.1981 - 07.07.1981  Nieuw Zeeland
                    PH-EXB  17.03.1981 - 07.07.1981  ZK-NFI, PK-MFM

E-706 F28 Mark 4000 11168   26.03.1981 - 11.05.1981  Verenigde Staten
                    PH-EXP  19.03.1981 - 19.05.1981
                    PH-ZCC  19.05.1981 - 21.05.1981  N512, N495US                Zie verder E-1489

E-707 F27 Mark 500F 10615   08.04.1981 - 29.07.1981  Maleisië
                    PH-EXD  14.04.1981 - 31.07.1981  9M-MCL, N713FE

E-708 F28 Mark 4000 11170   13.04.1981 - 25.06.1981  Indonesië
                    PH-EXU  08.04.1981 - 26.06.1981  PK-GKF

E-709 F27 Mark 200MAR 10612 08.09.1981 - 30.09.1981  Nederlandse Antillen

                    PH-EXC  09.04.1981 - 30.09.1981  M-1
                            ­­10.09.1981 Tijdelijk BvL L-E709S uitgereikt voor demovluchten, geldig t/m 30.9.1981
 
E-710 F28 Mark 4000 11169   13.04.1981 - 16.06.1981  Verenigde Staten
                    PH-EXT  06.04.1981 - 08.05.1981
                    PH-ZBY  08.05.1981 - 29.06.1981  N513, N496US

E-711 F27 Mark 500  10617   27.05.1981 - 27.11.1981 (Verenigde Staten), Birma
                    PH-EXE  02.06.1981 - 27.11.1981 (N425SA), XY-AEJ, 0002
                            ­18.11.1981 Bestemming gewzigd in Birma
                            ­­05.10.1981 Tijdelijk BvL L-E711S uitgereikt voor demo-vluchten, geldig t/m 5.11.1981

E-712 F27 Mark 200MAR 10616 04.06.1981 - 15.10.1981  Philippij­nen
                    PH-EXF  04.06.1981 - 16.10.1981  10616    
                                                     Afgeschreven   .3.1989

E-713 F28 Mark 4000 11174   11.06.1981 - 30.11.1981  Indonesië
                    PH-EXO  10.06.1981 - 01.12.1981  PK-GKH
                            ­­16.11.1981 Tijdelijk BvL L-E713S aangevraagd

E-714 F28 Mark 3000C 11162  19.06.1981 - 07.02.1985
Ex E-689            PH-EXY  16.06.1981 - 08.04.1983                              Opgeslagen
                    PH-EZL  03.01.1985 - 05.02.1985  FAC1141
                    ­NB. Zou in november 1984 op Woensdrecht waargenomen zijn als PH-EZT/FAC1141

E-715 F28 Mark 4000 11171   29.06.1981 - 22.07.1981  Indonesië
                    PH-EXR  23.06.1981 - 24.07.1981  PK-GKG

E-716 F27 Mark 500F 10618   08.07.1981 - 28.09.1981  Nieuw Zeeland
                    PH-EXG  02.07.1981 - 28.09.1981  ZK-NFJ, PK-MFN
 
E-717 F28 Mark 4000 11172   17.07.1981 - 23.09.1981  Bangladesh
                    PH-EXX  15.07.1981 - 23.09.1981  (PK-GKH), S2-ACH
 
E-718 F27 Mark 400M 10619   20.07.1981 - 05.11.1981  Argentinië
                    PH-EXH  20.07.1981 - 04.11.1981  TC-72

E-719 F27 Mark 200  10326   21.07.1981 - 20.08.1981  Brazilië                    Ex D2-TIJ, D2-LIJ, CR-LIJ, PH-FKW
                    PH-FKW  06.11.1980 - 01.10.1981  PT-LAI, PH-FKW

E-720 F28 Mark 4000 11173   20.08.1981 - 30.10.1981  Verenigde Staten
                    PH-EXN  14.08.1981 - 21.10.1981  (VH-EWA), (N108UR), N1346U, N108UR, N497US

E-721 F27 Mark 200MAR 10620 19.08.1981 - 11.02.1982  Philipp­nen
                    PH-EXI  19.08.1981 - 10.02.1982  10620

E-722 F27 Mark 400M 10621   20.08.1981 - 03.12.1981  Argentinië
                    PH-EXM  19.08.1981 - 02.12.1981  TC-75

E-723 F27 Mark 200  10207   25.08.1981 - 27.08.1981  Pakistan                   Ex D2-TEO, D2-LEO, CR-LEO, PH-FDW
                    PH-FDW  28.11.1980 - 27.08.1981  AP-BBF
                                                     Afgeschreven 25.8.1989

E-724 F27 Mark 500  10604   01.09.1981 - 10.09.1981  Libië
      Ex E-693      PH-FTZ  21.05.1981 - 10.09.1981  5A-DJE

E-725 F27 Mark 500  10611   01.09.1981 - 25.09.1981  Libië
      Ex E-699      PH-EXL  16.12.1980 - 25.09.1981  5A-DJF

E-726 F28 Mark 4000 11178   11.09.1981 - 13.10.1981  Indonesië
                    PH-EXW  08.09.1981 - 12.10.1981  PK-PJM

E-727 F27 Mark 500RF 10623  21.09.1981 - 20.01.1982  Indonesië
                    PH-EXB  21.09.1981 - 18.01.1982  PK-GRF, (PK-MFG), PK-GRF, PK-MFQ

E-728 F28 Mark 4000 11180   05.10.1981 - 25.11.1981  Bangladesh
                    PH-EXZ  30.09.1981 - 25.11.1981  (S2-ACI), S2-ACJ
                    ­NB. Zie opmerking bij E-742

E-729 F27 Mark 500RF 10624  07.10.1981 - 26.01.1982  Indonesië
                    PH-EXC  08.10.1981 - 25.01.1982  PK-GRG, (PK-MFI), PK-GRG, PK-MFU

E-730 F27 Mark 200MAR 10622 21.10.1981 - 25.02.1982  Nederlandse Antillen
                    PH-EXD  22.10.1981 - 25.01.1982
                    PH-FSI  21.01.1982 - 25.02.1982  M-2

E-731 F27 Mark 500RF 10625  21.10.1981 - 09.02.1982  Indonesië
                    PH-EXJ  22.10.1981 - 09.02.1982  PK-GRH, (PK-MFJ), PK-GRH, PK-MFV

E-732 F27 Mark 500RF 10626  30.10.1981 - 23.02.1982  Indonesië
                    PH-EXF  05.11.1981 - 22.02.1982  PK-GRI, (PK-MFK), PK-GRI, PK-MFW

E-733 F28 Mark 4000 11175   16.11.1981 - 29.04.1983  (Verenigde Staten), Indonesië
                    PH-EXT  12.11.1981 - 29.04.1983  (N521), PK-GKL
                            ­28.04.1983 Bestemming gewzigd in Indonesië

E-734 F27 Mark 500  10627   18.11.1981 - 22.09.1983  (Zaire), Australië
                    PH-EXL  18.11.1981 - 21.09.1983  VH-EWU, G-JEAD

E-735 F27 Mark 500RF 10628  03.12.1981 - 23.03.1982  Indonesië
                    PH-EXG  03.12.1981 - 24.03.1982  PK-GRJ, (PK-MFL), PK-GRJ, PK-MFX

E-736 F28 Mark 4000 11176   18.01.1982               (Verenigde Staten)          Vervallen
                    PH-EXU  07.12.1981 - 13.07.1982  (S2-ACH), (N522), PH-CHN

E-737 F27 Mark 500RF 10629  14.12.1981 - 06.04.1982  Indonesië
                    PH-EXE  10.12.1981 - 05.04.1982  (PK-GRJ), PK-GRK, (PK-MFM), PK-GRK, PK-MFY

E-738 F27 Mark 500  10630   14.01.1982 - 27.05.1982  Oman
                    PH-EXH  13.01.1982 - 27.05.1982  A40-FB
                            ­­26.05.1982 Speciaal BvL L-E738S uitgereikt voor test-, de­mo -en
                                       trainingsvluchten, geldig t/m 26.6.1982
 
E-739 F27 Mark 500  10631   14.01.1982 - 16.06.1982  Oman
                    PH-EXM  13.01.1982 - 17.06.1982  (PK-GRK), A40-FC
 
E-740 F28 Mark 4000 11177   14.01.1982 - 29.06.1983  (Verenigde Staten), Indonesië

                    PH-EXR  13.01.1982 - 19.08.1982  (N523)
                    PH-ZCD  31.08.1982 - 30.06.1983  PK-GKM
                            ­17.06.1983 Bestemming gewzigd in Indonesië

E-741 F27 Mark 500  10632   28.01.1982 - 07.01.1983  (Verenigde Staten), Brazilië
                    PH-EXB  26.01.1982 - 15.02.1982  (N426SA)
                    PH-FSJ  18.03.1982 - 06.01.1983  PT-LAJ
                    PH-FSJ Werd toegekend i.v.m. testvluchten in Spanje

E-742 F28 Mark 4000 11179   28.01.1982 - 22.04.1982  Frankrij­k
                    PH-EXX  27.01.1982 - 23.04.1982  (S2-ACI), (S2-ACJ), (PH-LEXX)
                            03.04.1985 - 28.04.1985  Nieuwe aanvraag
                    PH-LEX  22.04.1982 - 24.04.1985  F-GDSK
                    ­NB. Vloog vanaf april '84 als PH-LEX bij Air Alsace en Touraine Air Transport
­­                        Dit toestel was oorspronkelijk benoemd als Bangladesh Biman 2, naar zijn
                        plaats werd ingenomen door c/n 11180 (E-728)

E-743 F27 Mark 500  10633   11.02.1982 - 26.08.1983  (Zaïre), Australië
                    PH-EXC  11.02.1982 - 26.08.1983
                    PH-FSO  30.08.1983 - 07.09.1983  VH-EWV, G-JEAE

E-744 F28 Mark 4000 11181   19.02.1982 - 08.04.1982  Verenigde Staten
                    PH-EXS  18.02.1982 - 08.04.1982  (VH-EWB), N109UR, N498US
 
E-745 F27 Mark 500  10634   26.02.1982 - 07.01.1983  (Verenigde Staten), Brazilië
                    PH-EXJ  25.02.1982 - 07.07.1982  (N426SA)
                            08.06.1982 Gewoon BvL F205L aangevraagd
                    PH-FSL  07.07.1982 - 06.01.1983   PT-LAK

E-746 F28 Mark 4000 11182   16.03.1982 - 23.04.1982  Verenigde Staten
                    PH-EXN  15.03.1982 - 22.04.1982  (N111UR), N110UR, N499US

E-747 F27 Mark 600  10635   17.03.1982 - 29.07.1982  Libië
                    PH-EXD  16.03.1982 - 28.07.1982  5A-DLK

E-748 F28 Mark 4000 11183   06.04.1982 - 14.07.1982  Australië
                    PH-EXZ  06.04.1982 - 13.07.1982  (PK-PJK), VH-FKI

E-749 F27 Mark 600  10636   08.04.1982 - 14.09.1982  Libië
                    PH-EXB  08.04.1982 - 14.09.1982  5A-DLM

E-750 F28 Mark 4000 11184   03.05.1982 - 23.11.1982  (Verenigde Staten), Benin
                    PH-EXO  29.04.1982 - 23.11.1982  (N524)
                            ­23.11.1982 Bestemming gewzigd in Benin
                    PH-ZCE  23.11.1982 - 11.04.1984  TY-BBN, OO-DJB

E-751 F27 Mark 500  10637   04.05.1982 - 30.09.1983  (Zaïre), Australië
                    PH-EXE  03.05.1982 - 29.09.1983  VH-EWW, G-JEAF, OY-SRD

E-752 F27 Mark 600  10638   25.05.1982 - 27.07.1983  Libië
                    PH-EXF  25.05.1982 - 03.08.1983  5A-DKD
                            ­­15.07.1983 Tijdelijk BvL L-E752S uitgereikt, geldig t/m 8.8.1983

E-753 F28 Mark 4000 11185   27.05.1982 - 27.01.1983  (Verenigde Staten), Opper Volta
                    PH-EXP  27.05.1982 - 27.01.1983  (N110UR)
                    PH-ZCF  27.01.1983 - 31.01.1983   XT-FZP

E-754 F27 Mark 500  10639   08.06.1982 - 19.10.1983  (Zaïre), Australië
                    PH-EXG  08.06.1982 - 21.10.1983   VH-EWX, G-JEAG, D-ADAP

E-755 F27 Mark 600  10640   18.06.1982 - 01.11.1982  Libië
                    PH-EXH  17.06.1982 - 01.11.1982  5A-DLN
E-756 F28 Mark 4000 11186   01.07.1982 - 08.12.1982  Australië
                    PH-EXS  29.06.1982 - 08.12.1982  VH-FKJ, VH-EWH, VH-FKJ

E-757 F27 Mark 500  10641   06.07.1982 - 14.01.1983  Oman
                    PH-EXI  05.07.1982 - 14.01.1983  A40-FE

E-758 F28 Mark 4000 11187   29.07.1982 - 19.08.1982  Ghana
                    PH-EXW  27.07.1982 - 19.08.1982  9G-ADA

E-759 F27 Mark 600  10563   25.08.1982 - 01.09.1982  Zwitserland
      Ex E-603      PH-FTH  01.03.1982 - 02.09.1982  HB-AAT, EC-DSP, HB-AAT, 7P-LAJ

E-760 F28 Mark 4000 11188   13.01.1983 - 28.01.1983  Indonesië
                    PH-EXN  07.09.1982 - 28.01.1983  (VH-FKK), PK-GKI

E-761 F27 Mark 500  10642   24.09.1982 - 26.11.1982  Oman
                    PH-EXJ  20.09.1982 - 23.11.1982  A40-FG

E-762 F28 Mark 4000 11189   13.01.1983 - 24.02.1983  Indonesië
                    PH-EXX  14.10.1982 - 25.02.1983  (VH-FKL), PK-GKJ

E-763 F28 Mark 4000 11190   15.10.1982 - 24.11.1982  Zweden
                    PH-EXU  14.10.1982 - 23.11.1982  SE-DGO

E-764 F27 Mark 600  10644   28.10.1982 - 14.01.1983  Libië
                    PH-EXM  26.10.1982 - 14.01.1983  (5A-DLN), 5A-DLO

E-765 F28 Mark 4000 11191   11.11.1982 - 16.12.1982  Zweden
                    PH-EXZ  08.11.1982 - 16.12.1982  SE-DGP

E-766 F27 Mark 600  10645   11.11.1982 - 16.03.1982  Libië
                    PH-EXB  08.11.1982 - 16.03.1982  (5A-DLO), 5A-DLP
                                                     Afgeschreven 15.4.1986

E-767 F27 Mark 600  10647   09.12.1982 - 11.04.1983  Libië
                    PH-EXH  23.11.1982 - 11.04.1983  5A-DLR
                                                     Afgeschreven 22.3.1985
 
E-768 F27 Mark 600  10646   03.12.1982 - 18.05.1983  Libië
                    PH-EXD  30.11.1982 - 18.05.1983  5A-DLQ

E-769 F28 Mark 4000 11192   09.12.1982 - 22.04.1983  Indonesië
                    PH-EXW  07.12.1982 - 25.04.1983  (N112UR), PK-PJK

E-770 F27 Mark 600  10648   20.12.1983 - 13.06.1983  Libië
                    PH-EXA  16.12.1982 - 15.06.1983  (5A-DLP), 5A-DLS, TT-LAA

E-771 F28 Mark 4000 11193   13.01.1983 - 30.03.1983  Indonesië

                    PH-EXR  16.12.1982 - 31.03.1983  PK-GKK
E-772 F28 Mark 4000 11194   13.01.1983 - 14.02.1984  (Verenigde Staten), Libië
                    PH-EXZ  12.01.1983 - 14.02.1984  (VH-EWA), (N113UR), 5A-DLW
                            19.07.1983 Bestemming gewijzigd in Libië
 
E-773 F27 Mark 400M 10649   13.01.1983               Finland                     Niet uitgereikt
                    PH-EXJ  13.01.1983 - 05.05.1983  (5A-DLQ), (FF.3)            Opgeslagen
                                                                                 Zie verder E-889

E-774 F27 Mark 500  10650   26.01.1983               Niet uitgereikt
                    PH-EXI  26.01.1983 - 05.05.1983  Opgeslagen                  Zie verder E-890

E-775 F28 Mark 4000 11195   08.02.1983 - 15.04.1983  Australië
                    PH-EXO  08.02.1983 - 15.04.1983  (VH-EWA), (VH-FKK), VH-EWA
 
E-776 F28 Mark 4000 11196   17.03.1983 - 29.09.1983  Indonesië
                    PH-EXU  23.02.1983 - 29.09.1983  PK-GKN

E-777 F27 Mark 500  10643   00.03.1983               Niet uitgereikt
                    PH-EXK  07.03.1983 - 03.06.1983  Zie verder E-819

E-778 F27 Mark 400M 10652   08.07.1983               Vervallen
                            28.11.1985 - 28.11.1985  Verenigde Staten            Hernieuwde aanvraag
                    PH-EXB  18.03.1983 - 27.11.1985
                    PH-FUA  28.11.1985 - 28.11.1985  85-1607/GK001

E-779 F28 Mark 4000 11197   22.07.1983 - 26.10.1983  Libië
                    PH-EXS  18.03.1983 - 28.10.1983  5A-DLU

E-780 F28 Mark 4000 11200   22.07.1983 - 26.10.1983  Libië
                    PH-EXV  08.04.1983 - 28.10.1983  5A-DLV

E-781 F27 Mark 200MAR 10653 06.05.1983 - 03.06.1986  Nigeria
                    PH-EXH  13.04.1983 - 24.05.1983
                    PH-FSM  24.05.1983 - 03.06.1986  NAF907
                            Inschrijving als PH-FSM was t.b.v. de Parijse Salon

E-782 F28 Mark 4000 11198   17.03.1983 - 27.05.1983  Indonesië
                    PH-EXP  27.04.1983 - 27.05.1983  PK-GKO

E-783 F28 Mark 4000 11199   17.03.1983 - 27.07.1983  Indonesië
                    PH-EXN  02.05.1983 - 27.07.1983  PK-GKP

E-784 F28 Mark 4000 11201   13.06.1983 - 26.08.1983  Indonesië
                    PH-EXO  02.05.1983 - 29.08.1983  PK-GKQ

E-785 F28 Mark 4000 11202   13.06.1983 - 31.10.1983  Indonesië
                    PH-EXT  02.05.1983 - 31.10.1983  PK-GKR

E-786 F27 Mark 400M 10655   23.06.1983 - 25.06.1986
                    PH-EXI  05.05.1983 - 10.10.1983  Opgeslagen
                    PH-FSR  26.10.1983 - 23.06.1986  9Q-CBE                     
                                                     Zwaar beschadigd 10.9.1991
                    NB. PH-FSR uitgereikt i.v.m Farnborough airshow en het Sentinel-projekt

E-787 F27 Mark 500  10654   08.07.1983 - 23.02.1984
                    PH-EXJ  05.05.1983 - 23.02.1984  SU-GAF

E-788 F27 Mark 200MAR 10656 28.07.1983 - 22.10.1986  Nigeria
                    PH-EXD  27.06.1983 - 10.10.1983  PH-FSP voor demo-tour Griekenland Opgeslagen
                    PH-FSP  26.10.1983 - 26.10.1986  NAF908

E-789 F27 Mark 500  10657   30.06.1983 - 11.12.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXK  12.08.1983 - 03.12.1985  (5A-DLR), N501AW, N728FE, OO-FEL, N728FE

E-790 F27 Mark 500  10658   08.09.1983 - 27.02.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXA  19.08.1983 - 26.02.1985  (5A-DLS), N241MA, N514AW, (OO-FEO), N725FE

E-791 F28 Mark 4000 11204   08.09.1983 - 13.08.1984  Zweden
                    PH-EXR  23.08.1983 - 13.08.1984  SE-DGR

E-792 F27 Mark 500  10660   08.09.1983 - 22.12.1983 
                    PH-EXC  06.09.1983 - 20.12.1983  SU-GAE

E-793 F27 Mark 500  10659   08.09.1983 - 02.12.1983  Egypte
                    PH-EXF  06.09.1983 - 02.12.1983  SU-GAD
                                                     Afgeschreven 10.6.1986

E-794 F28 Mark 4000 11203   08.09.1983 - 27.06.1984  Korea
                    PH-EXP  06.09.1983 - 28.06.1984  HL7265
                            18.07.1984 Tijdelijk BvL L-E794S uitgereikt voor trainingsvluchten, geldig t/m 30.7.1984

E-795 F28 Mark 4000 11205   08.09.1983 - 21.11.1983  Australië
                    PH-EXO  06.09.1983 - 23.11.1983  (VH-EWB), (VH-FKL), VH-EWB

E-796 F28 Mark 4000 11206   07.10.1983 - 26.01.1984  Indonesië
                    PH-EXU  05.10.1983 - 30.01.1984  PK-GKS

E-797 F27 Mark 500  10661   14.10.1983 - 30.10.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXE  10.10.1983 - 25.10.1985  N502AW, N727FE, (OO-FEM), N727FE

E-798 F27 Mark 400M 10662   20.10.1983 - 31.01.1984 
                    PH-EXL  19.10.1983 - 27.01.1984  FF-3

E-799 F28 Mark 4000 11207   11.05.1984 - 21.09.1984  Australië
                    PH-EXX  25.10.1983 - 20.09.1984  (VH-EWC), (VH-FKN), VH-EWC

E-800 F27 Mark 500F 10664   06.12.1983 - 27.07.1984  Verenigde Staten
                    PH-EXG  02.12.1983 - 26.07.1984  N239MA, G-JEAA

E-801 F28 Mark 4000 11208   05.01.1984 - 30.10.1984  Export
                    PH-EXT  03.01.1984 - 31.10.1984  (VH-EWD), (VH-FKQ), VH-EWD

E-802 F27 Mark 500  10431   05.01.1984 - 06.01.1984  Verenigde Staten            Ex VH-EWT, F-BYAC, OY-APC, (OY-DKT), PH-FPF
                    PH-EXI  30.11.1983 - 06.01.1984  N4560Z, (N269MA), N4560Z

E-803 F27 Mark 200MAR 10663 06.02.1984 - 26.09.1984  Thailand
                            Vóór roll-out abusievelij­k voorzien van PH-EXG
                    PH-EXH  01.02.1984 - 04.09.1984

                    PH-FSX  04.09.1984 - 04.10.1984  10663, 111
E-804 F28 Mark 4000 11209   16.02.1984 - 28.02.1984  Indonesië
                    PH-EXF  16.01.1984 - 28.02.1984  PK-GKT

E-805 F28 Mark 1000 11061   09.02.1984 - 02.03.1984  Verenigde Staten
      Ex E-234      PH-EXD  27.01.1984 - 02.03.1984  N280N, N463AU

E-806 F28 Mark 1000 11075   09.02.1984 - 26.03.1984  Verenigde Staten
      Ex E-315      PH-EXM  10.02.1984 - 02.04.1984  N281N, N466US

E-807 F28 Mark 1000 11035   09.02.1984 - 30.05.1984  Verenigde Staten
      Ex E-125      PH-EXN  09.09.1983 - 25.05.1984  (N283N)
                    PH-EXN  28.05.1984 - 29.05.1984  N283N, N456US, C-FCRM

E-808 F28 Mark 1000 11044   09.02.1984 - 24.07.1984  Verenigde Staten
      Ex E-515      PH-EXV  02.11.1983 - 24.07.1984  N286N, N460AU
                            08.11.1983 Speciaal BvL I-002-S uitgereikt voor trainingsvluchten, geldig t/m 30.11.1983
 
E-809 F28 Mark 1000 11032   09.02.1984 - 20.04.1984  Verenigde Staten
      Ex E-423      PH-EXW  27.06.1983               Opgeslagen
                    PH-EXW  02.04.1984 - 20.04.1984  N282N, N461AU

E-810 F28 Mark 1000 11036   09.02.1984 - 26.06.1984  Verenigde Staten
      Ex E-126      PH-EXY  05.08.1983 - 26.06.1984  N284N, N457US
                            19.08.1983 Speciaal BvL I-001-S uitgereikt voor trainingsvluchten, geldig t/m 1.10.1983

E-811 F28 Mark 4000 11211   16.02.1984 - 17.04.1984  Indonesië
                    PH-EXU  13.02.1984 - 17.04.1984  PK-GKV

E-812 F27 Mark 200MAR 10665 02.03.1984 - 19.04.1984  Thailand
                    PH-EXL  22.02.1984 - 19.04.1984
                    PH-FSU  18.04.1984 - 02.05.1984  10665
                                                     Afgeschreven 8.1.1985
 
E-813 F27 Mark 200MAR 10666 02.03.1984 - 29.05.1984  Thailand
                    PH-EXC  22.02.1984 - 29.05.1984
                    PH-FSV  23.05.1984 - 08.06.1984  (FF-3), 10666, 112
                            ­­10.05.1984 Tijdelijk BvL L-E813S uitgereikt voor demo-vluchten, geldig tot 12.5.1984
 
E-814 F28 Mark 4000 11210   26.03.1984 - 27.03.1984  Indonesië
                    PH-EXO  27.02.1984 - 28.03.1984  PK-GKU
                                                     Afgeschreven 30.11.1994

E-815 F28 Mark 1000 11101   28.06.1984 - 26.09.1984  Verenigde Staten
      Ex E-535      PH-EZH  13.03.1984 - 26.09.1984  N294N, N450US

E-816 F27 Mark 400M 10651   19.03.1984               Niet uitgereikt
                    PH-EXI  17.02.1983 - 15.03.1984  Opgeslagen                  Zie verder E-891
                    NB. Op de Export-BvL aanvraag d.d. 19.3.1984 stond PH-EXM en het toestel is ook alleen maar met
                        dit exportkenmerk waargenomen. Kenmerk PH-EXI is voor zover bekend nooit aangebracht geweest

E-817 F28 Mark 4000 11212   27.03.1984 - 11.06.1985  Australië
                    PH-EXZ  26.03.1984 - 10.06.1985  VH-LAR, VH-FKO

E-818 F27 Mark 500F 10667   30.03.1984 - 20.08.1984
                    PH-EXI  27.03.1984 - 21.08.1984  (VH-EWV), N240MA, G-JEAB Telex ver­meldde N240N
 
E-819 F27 Mark 500  10643   28.03.1984 - 18.05.1984  Verenigde Staten
      Ex E-777      PH-FSN  25.05.1983 - 15.05.1984  N27SA, N982MA

E-820 F27 Mark 100  10319   05.04.1984 - 05.04.1984  Noorwegen                   Ex VH-EWK, PH-FKO
                    PH-FKO  27.03.1984 - 06.04.1984  LN-NPD

E-821 F27 Mark 400M 10668   11.05.1984               Vervallen
                            28.11.1985 - 28.11.1985  Verenigde Staten            Nieuwe aanvraag
                    PH-EXJ  02.05.1984 - 27.11.1985
                    PH-FUB  28.11.1985 - 28.11.1985  85-1608/GK002

E-822 F28 Mark 4000 11213   11.05.1984 - 28.05.1984  Indonesië
                    PH-EZA  03.05.1984 - 25.05.1984  PK-GKW

E-823 F27 Mark 600  10325   08.05.1984 - 30.05.1984  Birma                       Ex A40-FU, G-AWFU, PH-SAR, PH-FKV
                    PH-SAR  14.04.1983 - 30.05.1984  XY-AEK
                                                     Afgeschreven 3.2.1989

E-824 F27 Mark 500  10434   08.05.1984 - 08.06.1984  Verenigde Staten            Ex VH-EWN, OY-STN, PH-FPI
                    PH-EXF  10.05.1984 - 07.06.1984  N271FA, N981MA

E-825 F27 Mark 500  10341   08.05.1984 - 22.06.1984  Verenigde Staten            Ex VH-EWO, OY-STO, PH-FLM
                    PH-EXM  10.05.1984 - 20.06.1984  N272FA, PT-LAL

E-826 F28 Mark 4000 11214   11.05.1984 - 28.06.1984  Indonesië
                            Aanvraagformulier vermeldde PH-EXB
                    PH-EZB  29.05.1984 - 28.06.1984  PK-GKX

E-827 F27 Mark 500F 10669   08.06.1984 - 26.07.1984  Australië
                    PH-EXL  29.05.1984 - 26.07.1984  VH-EWY, G-JEAH

E-828 F27 Mark 200MAR 10670 13.08.1984 - 11.03.1986  Noorwegen
                    PH-EXU  29.05.1984 - 22.08.1984
                    PH-FSY  23.08.1984 - 11.03.1986  LN-AKA                      Omgebouwd tot Mark 200
                    ­NB. Inschrijving als PH-FSY was t.b.v. Farnborough airshow

E-829 F28 Mark 1000 11043   21.08.1984 - 25.03.1985  Verenigde Staten
      ­Ex E-514      PH-EZB  21.06.1984 - 21.06.1984  Niet toegestaan, vergelijk E-826
                    PH-EZY  22.06.1984 - 25.03.1985  N291N, N459US, C-FCRI

E-830 F28 Mark 1000 11054   28.06.1984 - 29.01.1985  Verenigde Staten
      Ex E-232      PH-EZG  03.07.1984 - 30.01.1985  N288N, N462AU

E-831 F28 Mark 1000 11087   28.06.1984 - 29.08.1984  Verenigde Staten
      Ex E-421      PH-EZF  03.07.1984 - 28.08.1984  N287N, N467US, C-FCRK

E-832 F28 Mark 1000 11096   28.06.1984 - 24.10.1984  Verenigde Staten

               Ex E-519      PH-EZE  03.07.1984 - 24.10.1984  N296N, N469US
E-833 F28 Mark 1000 11098   28.06.1984 - 27.11.1984  Verenigde Staten
      Ex E-529      PH-EZL  03.07.1984 - 27.11.1984  N297N, N470US, C-FTAS

E-834 F28 Mark 4000 11215   20.07.1984 - 30.07.1984  Indonesië
                    PH-EZC  03.07.1984 - 31.07.1984  PK-GKY

E-835 F28 Mark 4000 11216   02.08.1984 - 06.09.1984  Indonesië
                    PH-EZD  01.08.1984 - 07.09.1984  PK-GKZ

E-836 F27 Mark 500F 10672   07.08.1984 - 27.08.1984  Australië
                    PH-EXS  06.08.1984 - 27.08.1984  VH-EWZ, G-JEAI

E-837 F27 Mark 200MAR 10673 06.09.1984 - 03.04.1986  Noorwegen
                    PH-EXY  05.09.1984 - 03.04.1986  LN-AKB, 5N-BAU, LN-AKB       Omgebouwd tot Mark 200

E-838 F28 Mark 4000 11217   28.09.1984 - 28.09.1984  Indonesië
                    PH-EZZ  07.09.1984 - 29.09.1984  PK-GQA
                            ­Vloog op 14.9.1984 abusievelijk als PH-EZE

E-839 F27 Mark 500  10671   21.09.1984 - 11.04.1986  Verenigde Staten
                    PH-EXC  19.09.1984 - 09.04.1986  N503AW, VT-NEA

E-840 F28 Mark 1000 11095   13.02.1985 - 26.04.1985  Verenigde Staten
      Ex E-536      PH-EZK  27.09.1984 - 24.04.1985  N272N, N468US
                            ­­04.10.1984 Tijdelijk BvL L-E840S uitgereikt voor trainingsvluchten, geldig t/m 4.11.1984

E-841 F28 Mark 4000 11218   28.09.1984 - 09.11.1984  Indonesië
                    PH-EZP  27.09.1984 - 12.11.1984  (PH-FSZ), PK-GQB

E-842 F27 Mark 500  10677   11.10.1984 - 16.10.1985  (Algerij­e), Verenigde Staten
                    PH-EXP  15.10.1984 - 16.10.1985  N504AW, (N731FE), N729FE, OO-FEK, N724FE

E-843 F28 Mark 4000 11220   19.10.1984 - 19.12.1985  (Zimbabwe), Ecuador
                    PH-EZS  22.10.1984 - 11.01.1985
                    PH-ZCH  14.01.1985 - 11.02.1986  HC-BMD/FAE220
                            ­18.12.1985 Bestemming gewijzigd in Ecuador
                    PH-EZS  29.11.1985 - 02.12.1985  Niet toegestaan, was nog inge­schreven als PH-ZCH
 
E-844 F28 Mark 1000 11103   28.06.1984 - 12.12.1984  Verenigde Staten
      Ex E-547      PH-EZI  14.11.1984 - 14.12.1984  N298N, N451US, C-FJRI

E-845 F27 Mark 500  10678   02.11.1984 - 11.06.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXR  14.11.1984 - 11.06.1985  N242MA, N515AW

E-846 F27 Mark 500  10679   02.11.1984 - 20.12.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXV  14.11.1984 - 18.12.1985  N243MA, PH-RTG

E-847 F27 Mark 500  10680   02.11.1984 - 20.12.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXW  14.11.1984 - 19.12.1985  N244MA, PH-RFG

E-848 F28 Mark 4000 11219   28.11.1984 - 17.06.1985  Korea
                    PH-EZR  14.11.1984 - 14.06.1985  HL7270
                            01.12.1984 Beschilderd als PH-NCR                    Zie ook E-1212

E-849 F27 Mark 200MAR 10676 15.11.1984 - 07.04.1987  Thailand
                    PH-EXT  15.11.1984 - 07.04.1987
                    PH-RTN  07.04.1987 - 21.04.1987  10676, 113

E-850 F27 Mark 200MAR 10674 15.11.1984 - 17.04.1986  Noorwegen                   Omgebouwd tot Mark 200
                    PH-EXG  16.11.1984 - 17.04.1986  LN-AKC, (SE-KXY), LN-AKC

E-851 F28 Mark 1000 11097   19.11.1984 - 23.11.1984  Verenigde Staten
      Ex E-528      PH-ZBN  23.08.1984 - 21.11.1984  N801PH

E-852 F28 Mark 4000 11221   10.12.1984 - 02.07.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZT  07.12.1984 - 26.06.1985  N281MP, HL7285              Afgeschreven 25.11.1989

E-853 F28 Mark 4000 11226   18.12.1984 - 27.09.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZB  18.12.1984 - 24.09.1985  (N283MP), N119UR, N477AU

E-854 F28 Mark 4000 11223   18.12.1984 - 02.07.1985  Verenigde Staten            Zie ook E-1357
                    PH-EZV  18.12.1984 - 28.06.1985  (N2703Y), N282MP, HL7284, PH-RRB

E-855 F28 Mark 4000 11222   18.12.1984 - 07.03.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZU  18.12.1984 - 05.03.1985  N117UR, N475AU

E-856 F28 Mark 4000 11224   14.01.1985 - 01.05.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZW  15.01.1985 - 24.04.1985  N118UR, N476US

E-857 F28 Mark 4000 11231   26.02.1985 - 18.12.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZD  22.01.1985 - 11.12.1985  (N284MP), N120UR, N482US

E-858 F27 Mark 200MAR 10675 24.01.1985 - 28.04.1986
­                    PH-EXB  29.01.1985 - 30.01.1985  Niet toegestaan, vergelijk E-778
                    PH-EXL  30.01.1985 - 28.04.1986  LN-AKD, (SE-KXZ), LN-AKD    Omgebouwd tot Mark 200

E-859 F27 Mark 500  10681   24.01.1985 - 10.10.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXN  29.01.1985 - 09.10.1985  (N245MA), N505AW, OE-ILW

E-860 F28 Mark 1000 11037   13.02.1985 - 18.06.1985  Verenigde Staten
      Ex E-130      PH-EZA  08.02.1985 - 20.06.1985  N293N, N458US

E-861 F28 Mark 1000 11063   13.02.1985 - 28.06.1985  Verenigde Staten
      Ex E-247      PH-EZE  08.02.1985 - 28.06.1985  N290N, N464US, C-FOCR

E-862 F28 Mark 1000 11064   13.02.1985 - 25.07.1985  Verenigde Staten
      Ex E-248      PH-EZH  08.02.1985 - 24.07.1985  N289N, N465AU, C-FXTA

E-863 F28 Mark 1000 11106   13.02.1985 - 29.08.1985  Verenigde Staten
      Ex E-557      PH-EZM  08.02.1985 - 28.08.1985  N273N, N453US, C-FTAV

E-864 F28 Mark 1000 11107   13.02.1985 - 26.09.1985  Verenigde Staten
      Ex E-558      PH-EZN  08.02.1985 - 25.09.1985  N274N, N454US

E-865 F28 Mark 1000 11105   12.02.1985 - 06.03.1985  Verenigde Staten
      Ex E-548      PH-EZJ  08.02.1985 - 04.03.1985  N271N, N452US

E-866 F28 Mark 4000 11225   26.03.1985 - 02.09.1987

                    PH-EZX  12.03.1985 - 02.09.1987  SE-DGX
E-867 F27 Mark 200  10138   09.04.1985 - 01.08.1985  Bolivia                     Ex VH-TFK, P2-AND, P2-TFK, VH-TFK, PH-FBF
                    PH-FBF  09.04.1985 - 13.08.1985  CP-2013

E-868 F27 Mark 500  10682   13.06.1985 - 07.11.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXA  10.06.1985 - 06.11.1985  (N505AW), N506AW, N730FE, (OO-FEN), OO-FEI, N723FE

E-869 F27 Mark 500  10683   13.06.1985 - 24.10.1985  Verenigde Staten
                    PH-EXX  10.06.1985 - 23.10.1985  N508AW, (OO-FEN), N726FE

E-870 F27 Mark 500  10684   13.06.1985 - 21.03.1986  Verenigde Staten
                    PH-EXM  10.06.1985 - 20.03.1986  N509AW, OE-IGN

E-871 F27 Mark 500  10686   13.06.1985 - 20.02.1986  Verenigde Staten
                    PH-EXF  10.06.1985 - 19.02.1986  N510AW, OE-IPN

E-872 F27 Mark 500  10687   13.06.1985 - 23.06.1986  (VerStaten), Zaļre
                    PH-EXS  10.06.1985 - 20.06.1986  (N506AW), 9Q-CBD, TR-LCW

E-873 F27 Mark 500  10690   13.06.1985 - 16.05.1986  Verenigde Staten
                    PH-EXO  10.06.1985 - 14.05.1986  N511AW, VT-NEB

E-874 F27 Mark 500  10691   13.06.1985 - 30.05.1986  Verenigde Staten
                    PH-EXD  10.06.1985 - 28.05.1986  N512AW, VT-NEC

E-875 F27 Mark 500  10692   13.06.1985 - 27.06.1986  Verenigde Staten
                    PH-EXH  10.06.1985 - 26.06.1986  (PH-END), N513AW, VT-NED

E-876 F27 Mark 600  10689   13.06.1985 - 19.12.1985  Birma
                            Aanvraagformulier vermeldde PH-EXI
­                    PH-EXB  10.06.1985 - 11.06.1985  Niet toegestaan, vergelijk E-778
                    PH-EXI  11.06.1985 - 19.12.1985
                    PH-FUC  19.12.1985 - 23.12.1985  XY-AEL
                                                     Afgeschreven 11.10.1987

E-877 F28 Mark 4000 11227   10.07.1985 - 18.12.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZC  08.07.1985 - 18.12.1985  N204P, (N478AU), N478US

E-878 F28 Mark 4000 11228   10.07.1985 - 20.12.1985  Verenigde Staten
                    PH-EZO  08.07.1985 - 23.12.1985  N205P, N479AU

E-879 F28 Mark 4000 11232   10.07.1985 - 25.03.1986  Birma
                    PH-EZG  08.07.1985 - 21.03.1986  XY-AGA

E-880 F28 Mark 4000 11236   10.07.1985 - 04.04.1986  Zweden
                    PH-EZA  08.07.1985 - 04.04.1986  (N214P), SE-DGS

E-881 F28 Mark 4000 11237   10.07.1985 - 23.05.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZE  08.07.1985 - 22.05.1986  N121UR, N486US

E-882 F28 Mark 4000 11229   23.07.1985 - 04.03.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZP  19.07.1985 - 28.02.1986  N206P, N480AU, N480US, N480AU

E-883 F28 Mark 4000 11230   23.07.1985 - 01.05.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZZ  19.07.1985 - 29.04.1986  N207P, N481AU

E-884 F28 Mark 4000 11233   23.07.1985 - 29.05.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZI  19.07.1985 - 29.05.1986  N208P, N483US

E-885 F28 Mark 4000 11234   23.07.1985 - 09.07.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZJ  19.07.1985 - 11.07.1986  N209P, N484US

E-886 F28 Mark 4000 11235   23.07.1985 - 21.08.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZU  19.07.1985 - 20.08.1986  (SE-DGS), N214P, N485US
                                                     Afgeschreven 22.3.1992

E-887 F27 Mark 200  10284   15.10.1985 - 21.11.1985  Verenigde Staten            Ex VH-TFL, PH-FIB
                    PH-FIB  08.11.1985 - 18.11.1985  N268MA

E-888 F28 Mark 1000 11003   14.10.1985 - 12.11.1985  Frankrij­k
      Ex E-662      PH-MOL  22.04.1981 - 13.11.1985  F-GMOL, P2-ANL, F-GIMG, P2-ANL, F-GIMH

E-889 F27 Mark 400M 10649   11.02.1986 - 25.06.1986  Zaïre
      Ex E-773      PH-EXE  24.01.1986 - 23.06.1986  9Q-CBH
                                                     Afgeschreven 13.12.1992
                    NB. Heeft niet als PH-EXE gevlogen maar vloog als PH-EXJ, het kenmerk van E-773 derhalve

E-890 F27 Mark 400M 10650   11.02.1986 - 23.12.1986  Thailand
      Ex E-774      PH-EXK  24.01.1986 - 23.12.1986
                    PH-TAI  10.12.1986 - 06.01.1987  10650, 221

E-891 F27 Mark 400M 10651   11.02.1986 - 29.01.1987  Thailand
      Ex E-816      PH-EXA  24.01.1986 - 27.01.1987
                    PH-NAV  28.01.1987 - 11.02.1987  10651, 222

E-892 F28 Mark 4000 11238   17.04.1986 - 14.07.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZR  24.01.1986 - 11.07.1986  N122UR, N487US

E-893 F28 Mark 4000 11239   17.04.1986 - 15.08.1986  Zweden
                    PH-EZL  24.01.1986 - 15.08.1986  SE-DGT                      Telex vermeldde SE-OGT

E-894 F28 Mark 4000 11240   17.04.1986 - 23.10.1986  Verenigde Staten
                    PH-EZK  24.01.1986 - 23.10.1986  N215P, N488US

E-895 F28 Mark 4000 11241   17.09.1986 - 06.08.1987
                    PH-EZT  24.01.1986 - 07.08.1987  SE-DGU

E-896 F28 Mark 1000 11017   23.06.1986               Verenigde Staten            Niet uitgereikt
      Ex E-546      PH-ZAM  07.07.1986 - 21.07.1986
                    PH-EZF  21.07.1986 - 05.09.1986                              Zie verder E-899

E-897 F27 Mark 600  10476   06.11.1986 - 17.12.1986  Birma
      Ex E-206      PH-EXB  12.08.1986 - 07.11.1986
                    PH-BAC  05.12.1986 - 17.12.1986  (XY-AEM), XY-AEN

E-898 F27 Mark 500  10539   25.09.1986 - 28.11.1986  Brazilië
      Ex E-556      PH-JBO  31.01.1985 - 28.11.1986  PT-LAM

E-899 F28 Mark 1000 11017   26.09.1986 - 30.09.1986  Verenigde Staten
      Ex E-896      PH-ZAM  05.09.1986 - 30.09.1986  N802PH

 
E-900 F27 Mark 500  10459   15.10.1986 - 02.12.1986  (Brazilië), Zaļre
      Ex E-120      PH-RUA  21.04.1983 - 02.12.1986  9Q-CBI, OY-APF, 9Q-CBI

E-901 F27 Mark 500  10425   15.10.1986 - 02.12.1986  Zaïre                       Ex VH-EWS, F-BYAF, OY-APA, (OY-DKR), PH-FOZ
                    PH-FOZ  03.04.1986 - 02.12.1986  9Q-CBU

E-902 F27 Mk050     10694   03.12.1986 - 10.08.1987  Duitsland
                    PH-EXC  13.11.1986 - 10.08.1987  (PH-DLT), D-AFKA            Zie verder E-1283
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewzigd in 20104  

E-903 F27 Mk050     10695   03.12.1986 - 18.09.1987  Duitsland
                    PH-EXE  13.11.1986 - 18.09.1987  D-AFKB                     Zie verder E-1284
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewzigd in 20105

E-904 F27 Mk050     10696   03.12.1986 - 27.08.1987  Australië
                    PH-EXG  13.11.1986 - 28.08.1987  VH-FNA, (PH-FZA)
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewzigd in 20106

E-905 F27 Mk050     10697   03.12.1986 - 26.10.1987  Australië
­                    PH-EXK  13.11.1986 - 21.11.1986  Niet toegestaan, vergelijk E-890
                    PH-EXF  21.11.1986 - 27.10.1987  VH-FNB
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewzigd in 20107 


E-906 F27 Mk050     10698   03.12.1986 - 20.11.1987  Australië
                    PH-EXP  13.11.1986 - 23.11.1987  VH-FNC
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewzigd in 20108
 
E-907 F27 Mk050     10699   03.12.1986 - 23.03.1990 (Australië), Duitsland
                    PH-EXR  13.11.1986 - 23.03.1990 (VH-FND), (PH-WDL), D-AFKH
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewijzigd in 20109 


E-908 F27 Mk050     10700   03.12.1986 - 14.12.1987  Australië
­                    PH-EXT  13.11.1986 - 21.11.1986  Niet toegestaan, vergelijk E-849
                    PH-EXL  21.11.1986 - 14.12.1987  VH-FNE, (VT-RAA), VH-FNE
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewzigd in 20110

E-909 F27 Mk050     10701   03.12.1986 - 06.01.1988  Australie
                    PH-EXV  13.11.1986 - 05.01.1988  VH-FNF, VT-RAB, VH-FNF
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewijzigd in 20111 


E-910 F27 Mk050     10702   03.12.1986 - 20.01.1988  Australië
                    PH-EXW  13.11.1986 - 20.01.1988  VH-FNG, OE-LFX, VH-FNG
                            ­08.01.1987 Constructienummer gewijzigd in 20112
 
E-911 F28 Mk0100    11245   02.06.1987 - 11.02.1989  Ivoorkust
                    PH-EZA  15.05.1987 - 21.09.1987  (PH-CDI)
                            ­­25.08.1987 Tijdelijk BvL L-E911S uitgereikt voor proefvl­uch­ten in Noorwegen en Engeland
                    PH-EZA  25.09.1987 - 05.10.1987
                    PH-CDI  05.10.1987 - 11.02.1989  TU-VAA                      Uitgereikt als E-961
 
E-912 F28 Mk0100    11244   04.06.1987 - 26.02.1988  Zwitserland
                    PH-EZB  03.06.1987 - 26.02.1988  HB-IVA
                            Op aanvraa­gfor­mulier stond F28 Mk 050

 
E-913 F28 Mk0100    11250   07.09.1987 - 17.04.1988  Zwitserland
                    PH-EZC  03.06.1987 - 21.04.1988  HB-IVB 


E-914 F28 Mk0100    11251   04.06.1987 - 31.05.1988  Zwitserland
                    PH-EZD  03.06.1987 - 31.05.1988  HB-IVC
 
E-915 F28 Mk0100    11252   04.06.1987 - 13.07.1988  Zwitserland
                            23.06.1988
Hernieuwde aanvraag
                    PH-EZE  03.06.1987 - 13.07.1988  HB-IVD 

E-916 F28 Mk0100    11253   04.06.1987 - 12.08.1988  Zwitserland
                            23.06.1988
              Hernieuwde aanvraag
                    PH-EZF  03.06.1987 - 11.08.1988  HB-IVE, V8-RB3
 
E-917 F28 Mk0100    11254   04.06.1987 - 16.09.1988  Zwitserland
                    PH-EZG  03.06.1987 - 16.09.1988  HB-IVF
 
E-918 F28 Mk0100    11255   04.06.1987 - 21.10.1988  Zwitserland
                    PH-EZH  03.06.1987 - 20.10.1988  HB-IVG, V8-RB4 


E-919 F28 Mk0100    11256   04.06.1987 - 23.11.1988  Zwitserland
                    PH-EZI  03.06.1987 - 23.11.1988  HB-IVH 


E-920 F27 Mark 600  10592   16.06.1987 - 11.07.1987  Bolivia
      Ex E-661      PH-GDG  10.07.1987 - 11.07.1987  CP-2165

 
E-921 F27 Mark 600  10261   16.06.1987 - 13.10.1987  Soedan                      Ex TG-AOA, P2-ANF, P2-BNF, JA8636, PH-FGC
                    PH-FGC  16.06.1987 - 13.10.1987  ST-ALF, PH-FGC, F-GHRC

 
E-922 F27 Mark 600  10179   16.06.1987 - 08.07.1987  Soedan                      Ex TG-AEA, P2-ANE, P2-MNE, JA8603, (JA8303), PH-FCT
                    PH-FCT  16.06.1987 - 08.07.1987  ST-ALG, PH-FCT, F-GKJC 


E-923 F27 Mk050     20117   26.01.1988 - 25.03.1988  (Australië), Oostenrij­k
                    PH-EXA  28.10.1987 - 25.03.1988  (VH-FNL), OE-LFZ, PH-DLT    Zie ook E-1051

 
E-924 F27 Mk050     20118   26.01.1988               (Australië)                 Niet uitgereikt
                    PH-EXB  28.10.1987 - 13.04.1988  (VH-FNM), PH-LMA, EI-FKA
                            ­­13.04.1988  Gewoon (tijdelijk) BvL uitgereikt 


E-925 F27 Mk050     20119   26.01.1988               (Australië)                 Niet uitgereikt
                    PH-EXC  28.10.1987 - 22.04.1988  (VH-FNN), PH-LMB, EI-FKB
                            ­­22.04.1988 Gewoon (tijdelijk) BvL uitgereikt 


E-926 F27 Mk050     20120   26.01.1988               (Australiė)                 Niet uitgereikt
                    PH-EXE  28.10.1987 - 09.05.1988  (VH-FNO), (PH-LMC)          Zie ook E-1053
­­                    PH-JHD  09.05.1988 Gewoon (tijdelijk) BvL uitgereikt

 
E-927 F27 Mark 600  10594   08.12.1987 - 19.12.1987   
      Ex E-668      PH-ADJ  10.12.1987 - 19.12.1987  XY-AEO 


E-928 F27 Mk050     20113   26.01.1988 - 09.02.1988  Australië
                    PH-EXY  20.01.1988 - 10.02.1988  VH-FNH, VT-RAC

 
E-929 F27 Mk050     20114   26.01.1988 - 23.02.1988  Australië
                    PH-EXZ  20.01.1988 - 24.02.1988  VH-FNI 


E-930 F27 Mk050     20115   26.01.1988 - 15.03.1988  Australië
                    PH-EXD  20.01.1988 - 14.03.1988  VH-FNJ, OE-LFW

 
E-931 F27 Mk050     20116   26.01.1988 - 15.03.1988  (Australië), Oostenrij­k
                    PH-EXJ  20.01.1988 - 14.03.1988  (VH-FNK), OE-LFY, PH-GHK    Zie ook E-1052 


E-932 F27 Mk050     20121   20.04.1988 - 03.06.1988  Duitsland
                    PH-EXF  11.04.1988 - 03.06.1988  D-AFKC                      Zie ook E-1275
 

E-933 F27 Mk050     20122   20.04.1988 - 03.06.1988  Oostenrij­k
                    PH-EXG  11.04.1988 - 03.06.1988  OE-LFA                      Zie ook E-1443
 
E-934 F27 Mk050     20123   20.04.1988 - 10.06.1988  Oostenrij­k
                    PH-EXH  11.04.1988 - 13.06.1988  OE-LFB                      Zie ook E-1462
 

E-935 F27 Mk050     20124   20.04.1988 - 27.06.1988  Denemarken
                    PH-EXI  11.04.1988 - 24.06.1988  OY-MMG 


E-936 F27 Mk050     20125   20.04.1988 - 29.06.1988  Denemarken
                    PH-EXJ  11.04.1988 - 30.06.1988  OY-MMH 


E-937 F27 Mk050     20126   20.04.1988 - 06.07.1988  Denemarken
                    PH-EXK  11.04.1988 - 06.07.1988  OY-MMI 


E-938 F27 Mk050     20127   20.04.1988 - 20.07.1988  Denemarken
                    PH-EXL  11.04.1988 - 20.07.1988  OY-MMJ 


E-939 F27 Mark 600  10593   20.04.1988 - 19.05.1988  Birma
      Ex E-667      PH-BKR  17.05.1988 - 18.05.1988  XY-AEP

                                                     Afgeschreven 6.10.1993
 
E-940 F27 Mk050     20129   04.07.1988 - 26.08.1988  Australië
                    PH-EXB  04.07.1988 - 26.08.1988  VH-FND

 
E-941 F27 Mk050     20130   04.07.1988 - 02.09.1988  Noorwegen
                    PH-EXC  04.07.1988 - 02.09.1988  (LN-AKE), LN-BBA 


E-942 F27 Mk050     20131   04.07.1988 - 16.09.1988  Noorwegen
                    PH-EXE  04.07.1988 - 16.09.1988  (LN-AKF), LN-BBB


E-943 F27 Mk050     20132   04.07.1988 - 04.10.1988  Duitsland
                    PH-EXF  04.07.1988 - 27.10.1988  (LN-AKG), (LN-BBC), D-AFKD, PH-ARG


E-944 F27 Mk050     20133   04.07.1988 - 25.10.1988  Duitsland
                    PH-EXG  04.07.1988 - 26.10.1988  (LN-AKH), (LN-BBD), D-AFKE Zie verder E-1368


E-945 F27 Mk050     20134   04.07.1988 - 27.10.1988  Noorwegen
                    PH-EXH  04.07.1988 - 27.10.1988  (D-AFKD), (LN-AKG), LN-BBC


E-946 F27 Mk050     20135   04.07.1988 - 08.11.1988  Noorwegen
                    PH-EXI  04.07.1988 - 10.11.1988  (D-AFKE), (LN-AKH), LN-BBD, OO-VLM


E-947 F27 Mk050     20136   04.07.1988 - 16.11.1988  Kenya
                    PH-EXJ  04.07.1988 - 15.11.1988  5Y-BFM


E-948 F27 Mk050     20137   04.07.1988 - 23.11.1988  Kenya
                    PH-EXM  04.07.1988 - 23.11.1988  5Y-BFN


E-949 F28 Mk0100    11246   22.07.1988 - 14.04.1989  Canada
                    PH-EZB  15.07.1988 - 14.04.1989  C-FICY, N602RP, C-UKFA


E-950 F28 Mk0100    11247   22.07.1988 - 12.05.1989  Canada
                    PH-EZC  15.07.1988 - 12.05.1989  C-FICW, N602TR, C-UKFB


E-951 F28 Mk0100    11248   22.07.1988 - 10.01.1989  Canada
                    PH-EZD  15.07.1988 - 16.12.1988
                    PH-INC  02.01.1989 - 06.01.1989  C-FICB, F-GIOV


E-952 F28 Mk0100    11249   22.07.1988 - 17.01.1989  Canada
                    PH-EZE  15.07.1988 - 16.12.1988
                    PH-INA  02.01.1989 - 17.01.1989  C-FICO, F-GIOX


E-953 F28 Mk0100    11259   22.07.1988 - 24.02.1989  Canada
                    PH-EZJ  15.07.1988 - 24.02.1989  C-FICP, (F-GIOY), G-UKFD


E-954 F28 Mk0100    11260   22.07.1988 - 17.03.1989  Canada
                    PH-EZK  15.07.1988 - 17.03.1989  C-FICQ, (F-GIOZ), G-UKFE


E-955 F27 Mark 600  10316   21.09.1988 - 21.09.1988  Denemarken
                    PH-SFG  13.01.1988 - 21.09.1988  OY-BVF


E-956 F27 Mk050     20141   02.11.1988 - 12.12.1988  Duitsland
                    PH-EXN  31.10.1988 - 12.12.1988  D-AFKF                      Zie verder E-1369


E-957 F27 Mk050     20142   02.11.1988 - 19.12.1988  Duitsland
                    PH-EXO  31.10.1988 - 20.12.1988  D-AFKG


E-958 F27 Mk050     20143   02.11.1988 - 06.01.1989  Oostenrij­k
                    PH-EXP  31.10.1988 - 07.01.1989  OE-LFC                      Zie ook E-1461


E-959 F27 Mk050     20144   02.11.1988 - 16.01.1989  Oostenrij­k
                    PH-EXS  31.10.1988 - 17.01.1989  OE-LFD


E-960 F27 Mk050     20145   02.11.1988 - 08.02.1989  Noorwegen
                    PH-EXT  31.10.1988 - 09.02.1989  (D-AFKF), (LN-AKI), LN-BBE, OO-VLN


E-961 F27 Mk050     20148   02.11.1988 - 24.02.1989  Denemarken
                    PH-EXU  31.10.1988 - 24.02.1989  OY-MMS
                    NB. E-911 werd per abuis uitgereikt als E-961!


E-962 F27 Mk050     20149   02.11.1988 - 07.03.1989  Denemarken
                    PH-EXV  31.10.1988 - 07.03.1989  OY-MMT


E-963 F28 Mk0100    11276   06.12.1988 - 30.06.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZF  05.12.1988 - 09.03.1989
                    PH-ZCI  02.06.1989 - 27.06.1989  N850US

 
E-964 F28 Mk0100    11278   06.12.1988 - 07.08.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZG  05.12.1988 - 04.08.1989  N851US


E-965 F28 Mk0100    11280   06.12.1988 - 28.09.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZH  05.12.1988 - 29.09.1989  N852US


E-966 F28 Mk0100    11281   06.12.1988 - 20.10.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZI  05.12.1988 - 19.10.1989  N853US


E-967 F27 Mk050     20157   31.01.1989 - 29.08.1989  Soedan
                    PH-EXA  24.01.1989 - 30.08.1989  ST-ALN


E-968 F27 Mk050     20158   31.01.1989 - 29.08.1989  Soedan
                    PH-EXB  24.01.1989 - 30.08.1989  (ST-ALN), ST-ALO


E-969 F27 Mk050     20159   31.01.1989               (Marokko)                   Vervallen
                    PH-EXC  24.01.1989 - 20.04.1989  (ST-ALO), (ST-ALP)
                            26.02.1990 - 29.03.1990  Duitsland                   
Nieuwe aanvraag
                            29.05.1989 Eerste vlucht als PH-EXC
                    PH-LBT  30.05.1989 - 29.03.1990  D-AFKI


E-970 F27 Mk050     20160   31.01.1989               (Marokko)                   Vervallen
                    PH-EXD  24.01.1989 - 24.08.1989  (ST-ALP), (ST-ALR), (PH-LBV)
                            26.02.1990 - 10.04.1990  Duitsland  
                Nieuwe aanvraag
                    PH-EXD  09.04.1990 - 11.04.1990  D-AFKJ

E-971 F27 Mk050     20161   31.01.1989 - 27.10.1989  Maleisië
                    PH-EXK  24.01.1989 - 30.10.1989  (ST-ALR), 9M-MGC
, VH-AHX, VH-FKP

E-972 F27 Mk050     20162   31.01.1989 - 01.09.1989  (Zweden), Denemarken
                    PH-EXE  24.01.1989 - 01.09.1989  OY-KAE


E-973 F27 Mk050     20163   31.01.1989 - 15.09.1989  (Zweden), Denemarken
                    PH-EXF  24.01.1989 - 15.09.1989  OY-KAF


E-974 F27 Mk050     20164   31.01.1989 - 29.11.1989  Maleisië
                    PH-EXL  24.01.1989 - 01.12.1989  9M-MGD


E-975 F27 Mk050     20165   31.01.1989 - 29.09.1989  Zweden
                    PH-EXG  24.01.1989 - 29.09.1989  SE-LFA


E-976 F27 Mk050     20168   31.01.1989 - 27.10.1989  Luxemburg
                    PH-EXH  24.01.1989 - 03.11.1989  LX-LGC


E-977 F27 Mk050     20169   31.01.1989 - 03.11.1989  Zweden
                    PH-EXI  24.01.1989 - 07.11.1989  SE-LFB


E-978 F27 Mk050     20171   31.01.1989 - 01.12.1989  Luxemburg
                    PH-EXJ  24.01.1989 - 05.12.1989  LX-LGD


E-979 F27 Mk050     20150   31.01.1989 - 25.08.1989  Maleisië
                    PH-EXM  24.01.1989 - 26.08.1989  9M-MGA


E-980 F27 Mk050     20153   31.01.1989 - 13.04.1989  Denemarken
                    PH-EXN  24.01.1989 - 14.04.1989  OY-MMU


E-981 F27 Mk050     20154   31.01.1989 - 21.04.1989  Denemarken
                    PH-EXO  24.01.1989 - 21.04.1989  OY-MMV

                    NB. Op 7.4.1989 gezien als PH-EXXON

E-982 F27 Mk050     20156   31.01.1989 - 29.09.1989  Maleisië
                    PH-EXP  24.01.1989 - 03.10.1989  9M-MGB
 
E-983 F28 Mk0100    11274   01.06.1989               Vervallen                   Ex (PH-KLK)
                    PH-EZB  23.05.1989 - 25.08.1989  PH-ZCK                     Zie ook E-1322
                    NB. In november 1990 werd kenmerk G-FIOB niet opgenomen


E-984 F28 Mk0100    11275   01.06.1989               Vervallen                   Ex (PH-KLL)
                    PH-EZV  23.05.1989 - 25.08.1989  PH-ZCL                     Zie ook E-1286
                    NB. In november 1990 werd kenmerk G-FIOC niet opgenomen


E-985 F28 Mk0100    11277   01.06.1989               Vervallen                   Ex (PH-KLN)
                    PH-EZW  23.05.1989 - 25.08.1989  PH-ZCM                     Zie ook E-1285
                    NB. In november 1990 werd kenmerk G-FIOD niet opgenomen


E-986 F28 Mk0100    11279   01.06.1989               Vervallen                   Ex (PH-KLO)
                    PH-EZX  23.05.1989 - 25.08.1989  PH-ZCN                     Zie ook E-1287
                    NB. In november 1990 werd kenmerk G-FIOE niet opgenomen


E-987 F27 Mk050     20166   26.06.1989 - 20.12.1989  Maleisië
                    PH-EXN  26.06.1989 - 21.12.1989  9M-MGE


E-988 F27 Mk050     20167   26.06.1989 - 26.01.1990  Maleisië
                    PH-EXO  26.06.1989 - 26.01.1990  9M-MGF


E-989 F27 Mk050     20170   26.06.1989 - 05.02.1990  Maleisië
                    PH-EXS  26.06.1989 - 09.02.1990  9M-MGG
                   
In 2014 instructietoestel in Malaysian Instititue of Aviation Technology

E-990 F28 Mk0100    11257   13.07.1989 - 31.05.1990  (Verenigde Staten), Portugal
                    PH-EZA  11.07.1989 - 18.05.1990  (N202BN)
                    PH-LMF  22.05.1990 - 31.05.1990  CS-TPA


E-991 F28 Mk0100    11258   13.07.1989 - 21.12.1989  Gabon
                    PH-EZD  11.07.1989 - 19.12.1989  TR-LCR


E-992 F28 Mk0100    11261   13.07.1989 - 03.04.1990  Frankrij­k
                    PH-EZK  11.07.1989 - 02.04.1990  F-GIOA


E-993 F28 Mk0100    11262   13.07.1989 - 21.06.1990  (Verenigde Staten), Portugal
                    PH-EZE  11.07.1989 - 21.06.1990  (N203BN), CS-TPB


E-994 F28 Mk0100    11263   13.07.1989 - 07.11.1989  Canada
                    PH-EZF  11.07.1989 - 07.11.1989  C-FICL, N602DG, G-UKFC


E-995 F28 Mk0100    11264   13.07.1989 - 19.06.1990  (Verenigde Staten), Indonesië
                            ­19.06.1990 Bestemming gewijzigd
                    PH-EZL  11.07.1989 - 18.06.1990  (N204BN), (N401PA), PK-JGA 


E-996 F28 Mk0100    11265   13.07.1989 - 27.07.1990  (Verenigde Staten), Indonesië
                            ­20.06.1990 Bestemming gewijzigd

                    PH-EZM  11.07.1989 - 25.07.1990  (N205BN), (N403PA), PK-JGC

E-997 F28 Mk0100    11282   13.07.1989 - 29.11.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZP  11.07.1989 - 28.11.1989  N854US

 
E-998 F28 Mk0100    11283   13.07.1989 - 12.12.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZR  11.07.1989 - 12.12.1989  N855US


E-999 F28 Mk0100    11284   13.07.1989               (Verenigde Staten), Brazilië Vervallen
                            ­17.08.1990 Bestemming gewijzigd
                    PH-EZS  11.07.1989 - 11.07.1990
                    PH-LMI  25.07.1990 - 00.09.1990                              Zie verder E-1075
 
E-1000 F28 Mk0100   11285   13.07.1989               (Verenigde Staten), Brazilië Vervallen
                            17.08.1990               Bestemming gewzigd
                    PH-EZT  11.07.1989 - 11.07.1990
                    PH-LMK  25.07.1990 - 28.09.1990                              Zie verder E-1076


E-1001 F28 Mk0100   11286   13.07.1989 - 20.12.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZU  11.07.1989 - 18.12.1989  N856US


E-1002 F27 Mk050    20172   15.08.1989 - 18.12.1989  Zweden
                    PH-EXW  11.08.1989 - 19.12.1989  LN-RNH


E-1003 F27 Mk050    20173   15.08.1989 - 22.12.1989  Zweden
                    PH-EXX  11.08.1989 - 22.12.1989  LN-RNB


E-1004 F27 Mk050    20176   15.08.1989 - 19.02.1990  (Zweden), Noorwegen
                    PH-EXY  11.08.1989 - 20.02.1990  LN-RNC


E-1005 F27 Mk050    20178   15.08.1989 - 05.03.1990  Zweden
                    PH-EXZ  11.08.1989 - 09.03.1990  LN-RND


E-1006 F28 Mk0100   11289   16.11.1989 - 21.12.1989  Verenigde Staten
                    PH-EZG  16.11.1989 - 21.12.1989  N857US


E-1007 F28 Mk0100   11266   29.11.1989 - 16.08.1990  (Verenigde Staten), Indonesië
                            ­20.06.1990 Bestemming gewzigd
                    PH-EZN  23.11.1989 - 15.08.1990  (N405PA), PK-JGD


E-1008 F28 Mk0100   11267   29.11.1989 - 14.11.1990  (Verenigde Staten), Iran
                    PH-EZO  23.11.1989 - 11.07.1990  (N407PA)
                            ­08.11.1990 Bestemming gewzigd
                    PH-LMH  25.07.1990 - 14.11.1990  EP-IDC


E-1009 F27 Mk050    20174   29.11.1989 - 23.03.1990  Maleisië

                    PH-EXA  23.11.1989 - 23.03.1990  9M-MGH
 
E-1010 F27 Mk050    20175   29.11.1989 - 20.04.1990  Maleisië
                    PH-EXB  23.11.1989 - 20.04.1990  9M-MGI


E-1011 F27 Mk050    20177   29.11.1989 - 22.02.1990  Ierland
                    PH-EXC  23.11.1989 - 23.02.1990  EI-FKC

E-1012 F27 Mark 600 10385   08.12.1989 - 18.12.1989  België                      Ex OY-KAC, VH-TQN, PH-FNH
                    PH-FNH  04.12.1989 - 19.12.1989  OO-FEA, EI-FEA, N729FE


E-1013 F27 Mk050    20179   09.01.1990 - 21.03.1990  Noorwegen
                    PH-EXE  03.01.1990 - 22.03.1990  LN-RNE


E-1014 F27 Mk050    20180   09.01.1990 - 29.03.1990  Luxemburg
                    PH-EXF  03.01.1990 - 30.03.1990  LX-LGE


E-1015 F27 Mk050    20181   09.01.1990 - 12.04.1990  Ierland
                    PH-EXG  03.01.1990 - 12.04.1990  EI-FKD


E-1016 F27 Mk050    20182   09.01.1990 - 08.05.1990  Zwitserland
                    PH-EXH  03.01.1990 - 08.05.1990  HB-IAN                      Zie verder E-1421


E-1017 F27 Mk050    20183   09.01.1990 - 25.04.1990  Noorwegen
                    PH-EXI  03.01.1990 - 26.04.1990  LN-RNF


E-1018 F27 Mk050    20184   09.01.1990 - 09.05.1990  Noorwegen
                    PH-EXJ  03.01.1990 - 09.05.1990  LN-RNG


E-1019 F27 Mk050    20185   09.01.1990 - 30.05.1990  Denemarken
                    PH-EXL  03.01.1990 - 09.06.1990  OY-KAG


E-1020 F27 Mk050    20186   09.01.1990 - 20.06.1990  Denemarken
                    PH-EXM  03.01.1990 - 20.06.1990  OY-KAH


E-1021 F27 Mk050    20187   09.01.1990 - 04.07.1990  Zweden
                    PH-EXN  03.01.1990 - 06.07.1990  SE-LFC


E-1022 F28 Mk0100   11291   09.01.1990 - 24.01.1990  Amerika
                    PH-EZH  03.01.1990 - 23.01.1990  N858US


E-1023 F28 Mk0100   11293   09.01.1990 - 19.02.1990  Amerika
                    PH-EZY  03.01.1990 - 16.02.1990  N859US


E-1024 F28 Mk0100   11295   09.01.1990 - 21.03.1990  Amerika
                    PH-EZZ  03.01.1990 - 20.03.1990  N860US


E-1025 F27 Mark 600 10386   11.01.1990 - 14.02.1990  Italië                      Ex LN-RNZ, VH-TQO, PH-FNI
                    PH-FNI  01.02.1990 - 15.02.1990  I-FEAB


E-1026 F28 Mk0100   11290   26.01.1990               Taiwan                      Vervallen
                    PH-EZP  17.01.1990 - 09.05.1990  Niet waargenomen met dit kenmerk
                            13.09.1990               Taiwan                     
Hernieuwde aanvraag
                    PH-TAB  21.08.1990               (B-11150)                   Zie verder E-1311

E-1027 F28 Mk0100   11296   26.01.1990               Taiwan                      Vervallen
                    PH-EZV  17.01.1990 - 09.05.1990  Niet waargenomen met dit kenmerk
                            13.09.1990               Taiwan                     
Hernieuwde aanvraag
                    PH-TAC  24.08.1990               (B-11152)                   Zie verder E-1310

E-1028 F28 Mk0100   11297   26.01.1990 - 22.03.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZB  17.01.1990 - 20.03.1990  N861US


E-1029 F28 Mk0100   11300   26.01.1990 - 12.04.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZC  17.01.1990 - 11.04.1990  N862US

 
E-1030 F28 Mk0100   11303   26.01.1990 - 08.05.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZD  17.01.1990 - 08.05.1990  N863US


E-1031 F28 Mk0100   11306   26.01.1990 - 21.06.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZF  17.01.1990 - 20.06.1990  N864US


E-1032 F28 Mk0100   11308   26.01.1990 - 13.07.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZI  17.01.1990 - 09.07.1990  N865US


E-1033 F28 Mk0100   11310   26.01.1990 - 26.07.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZJ  17.01.1990 - 26.07.1990  N866US


E-1034 F28 Mk0100   11312   26.01.1990 - 31.07.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZU  17.01.1990 - 31.07.1990  N867US


E-1035 F28 Mk0100   11313   26.01.1990 - 18.09.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZR  17.01.1990 - 17.09.1990  N868US


E-1036 F28 Mk0100   11292   26.01.1990 - 04.09.1990  (Ierland), Iran
                            ­14.08.1990 Bestemming gewzigd
                    PH-EZG  17.01.1990 - 25.06.1990  (N206BN), (N406PA)
                    PH-LMG  02.07.1990 - 06.09.1990  EP-IDA


E-1037 F27 Mark 600 10329   27.02.1990 - 28.02.1990  Zwitserland                 Ex SE-IRF, VH-TFM, PH-FKZ
                    PH-FKZ  19.02.1990 - 05.03.1990  HB-ISJ


E-1038 F28 Mk0100   11314   13.03.1990 - 07.11.1990  Verenigde Staten
                    PH-EZH  05.03.1990 - 07.11.1990  N869US


E-1039 F28 Mk0100   11316   13.03.1990 - 21.12.1990  Engeland
                    PH-EZW  05.03.1990 - 15.02.1991  G-FIOO

                     Zie ook E-1117
E-1040 F27 Mark 600 10387   22.03.1990 - 22.03.1990  Engeland                    Ex SE-IRG, VH-TQP, PH-FNK
                    PH-FNK  13.03.1990 - 23.03.1990  G-FEAD, N741FE


E-1041 F27 Mark 600 10349   26.03.1990 - 19.04.1990  Engeland                    Ex (OY-FEG), SE-ITH, I-ATIC, PH-FLV
                    PH-FLV  12.03.1990 - 20.04.1990  G-FEAE, N742FE


E-1042 F28 Mk0100   11307   30.03.1990 - 17.12.1990  Frankrij­k
                    PH-EZX  27.03.1990 - 18.12.1990  F-GIOB, D-ADFA


E-1043 F28 Mk0100   11318   30.03.1990 - 13.02.1991  Engeland
                    PH-EZB  27.03.1990 - 15.02.1991  G-FIOR                      Zie ook E-1170


E-1044 F27 Mk050    20188   15.05.1990 - 13.07.1990  Zweden
                    PH-EXB  09.05.1990 - 13.07.1990  SE-LFK

 
E-1045 F27 Mk050    20189   15.05.1990               N.L.M                       Vervallen
                    PH-EXC  09.05.1990 - 14.05.1990  PH-KVA


E-1046 F27 Mk050    20190   15.05.1990               N.L.M                       Vervallen
                    PH-EXD  09.05.1990 - 14.05.1990  PH-KVB


E-1047 F27 Mk050    20191   15.05.1990               N.L.M                       Vervallen
                    PH-EXF  09.05.1990 - 14.05.1990  PH-KVC


E-1048 F27 Mk050    20192   15.05.1990 - 13.09.1990  Zwitserland
                    PH-EXO  09.05.1990 - 28.08.1990
                    PH-LMT  05.09.1990 - 13.09.1990  HB-IAO


E-1049 F27 Mk050    20193   15.05.1990 - 06.09.1990  Zweden
                    PH-EXP  09.05.1990 - 06.09.1990  SE-LFN


E-1050 F27 Mk050    20194   15.05.1990 - 19.09.1990  Denemarken
                    PH-EXS  09.05.1990 - 26.09.1990  OY-KAI


E-1051 F27 Mk050    20117   12.06.1990 - 24.04.1991  Duitsland
       Ex E-923     PH-DLT  21.06.1988 - 29.04.1991  D-AFKY


E-1052 F27 Mk050    20116   12.06.1990 - 01.05.1991  Duitsland
       Ex E-931     PH-GHK  21.06.1988 - 07.05.1991  D-AFKX


E-1053 F27 Mk050    20120   12.06.1990               Duitsland                   Vervallen
       Ex E-926     PH-JHD  09.05.1988 - 22.04.1991                              Zie verder E-1106


E-1054 F27 Mk050    20195   20.07.1990 - 04.10.1990  Denemarken
                    PH-EXA  12.07.1990 - 05.10.1990  OY-KAK


E-1055 F27 Mk050    20196   20.07.1990 - 19.10.1990  Japan
                    PH-EXE  12.07.1990 - 16.08.1990
                    PH-LMS  26.09.1990 - 30.10.1990  JA8875


E-1056 F27 Mk050    20198   20.07.1990 - 22.10.1990  Zweden
                    PH-EXG  12.07.1990 - 25.10.1990  SE-LFO


E-1057 F27 Mk050    20199   20.07.1990 - 30.10.1990  Zweden
                    PH-EXH  12.07.1990 - 03.11.1990  SE-LFP


E-1058 F27 Mark 600 10419   13.08.1990 - 03.09.1990  België                      Ex LN-RNY, I-ATIV, PH-FOT
                    PH-FOT  06.08.1990 - 03.09.1990  OO-FEF, N701FE


E-1059 F28 Mk0100   11301   28.08.1990 - 07.02.1991  (Verenigde Staten), Indonesië
                    PH-EZY  28.08.1990 - 11.12.1990  (N212BN), (N413PA)          Niet waargenomen met PH-EZY
                    PH-LMV  13.12.1990 - 07.02.1991  PK-JGE


E-1060 F28 Mk0100   11305   28.08.1990               (Ierland), (Iran)           Vervallen
                    PH-EZO  28.08.1990 - 22.04.1991  (N416PA)                    Niet waargenomen met PH-EZO
                    PH-LMY  07.03.1991               (EP-IDI)                    Zie verder E-1226


E-1061 F28 Mk0100   11309   28.08.1990               (Ierland), (Iran)
                    PH-EZS  28.08.1990 - 22.04.1991  (N417PA), (PH-LMY)          Niet waargenomen met PH-EZS
                            05.04.1993 E-BvL voor Mexico aangevraagd
                    PH-LMZ  28.03.1991               (EP-IDJ)                    Zie verder E-1261


E-1062 F28 Mk0100   11311   28.08.1990 - 08.03.1991  Frankrij­k
                    PH-EZE  28.08.1990 - 08.03.1991  F-GIOC, D-ADFB


E-1063 F28 Mk0100   11315   28.08.1990 - 15.03.1991  Frankrij­k
                    PH-EZF  28.08.1990 - 15.03.1991  F-GIOD, D-ADFC


 E-1064 F28 Mk0100   11317   28.08.1990 - 26.05.1992  (Ierland), (Iran), Portugal
                    PH-EZU  28.08.1990 - 22.04.1991  (N214BN), (N418PA)          Niet waargenomen met PH-EZU
                    (PH-RRB)04.04.1991 Gereserveerd
                    PH-LNA  11.04.1991 - 26.05.1992  (EP-IDK), CS-TPD


E-1065 F28 Mk0100   11321   28.08.1990 - 14.02.1991  Engeland
                    PH-EZA  28.08.1990 - 15.02.1991  G-FIOS, (PH-RRC), PH-RRI    Zie verder E-1321


E-1066 F28 Mk0100   11323   28.08.1990 - 30.11.1993  (Engeland), (Frankr­k), Zweden
                    PH-EZC  28.08.1990 - 25.06.1991  (G-FIOT), (PH-LNP), SE-DUB
                            ­13.10.1993 - 03.11.1993  Heeft er abusievelijk PH-CFG op gestaan
                            27.11.1993 Gebruikt voor Sint Nikolaas feest Fok­ker per­soneel met opschrift "NIKOLAAS AIRWAYS"
                    PH-CFA  25.06.1991 - 01.12.1993  SE-DUB


E-1067 F28 Mk0100   11324   28.08.1990               Engeland                    Vervallen
                    PH-EZG  28.08.1990 - 25.06.1991  (G-FIOU), (PH-LNR)
                    PH-CFB  25.06.1991 - 03.09.1993  (SE-DUA), SE-DUC
                    NB. Op 4.8.1993 werd per abuis PH-EZG aangebracht


E-1068 F28 Mk0100   11325   28.08.1990               Engeland                    Vervallen
                    PH-EZI  28.08.1990 - 25.06.1991  (G-FIOV), (PH-LNT)
                    PH-CFC  25.06.1991 - 15.09.1993  (SE-DUB), SE-DUD


E-1069 F28 Mk0100   11326   28.08.1990               Engeland                    Vervallen
                    PH-EZJ  28.08.1990 - 25.06.1991  (G-FIOW), (PH-LNU)
                    PH-CFD  25.06.1991 - 01.10.1993  (SE-DUC), SE-DUE


E-1070 F28 Mk0100   11327   28.08.1990 - 27.10.1993  (Engeland), (Zweden), Frankrij­k
                    PH-EZL  28.08.1990 - 25.06.1991  (G-FIOX), (PH-LNV)          Zie ook E-1313
                    PH-CFE  25.06.1991 - 29.10.1993  (SE-DUD), F-GJAO


E-1071 F28 Mk0100   11328   28.08.1990 - 27.10.1993  (Engeland), (Zweden), Frankrij­k
                    PH-EZM  28.08.1990 - 25.06.1991  (G-FIOY), (PH-LNW)          Zie ook E-1312
                    PH-CFF  25.06.1991 - 29.10.1993  (SE-DUE), F-GKLX


E-1072 F28 Mk0100   11329   28.08.1990               Engeland                    Vervallen
                    PH-EZV  28.08.1990 - 27.06.1991  (G-FIOZ), (PH-LNX)
                            08.04.1992              
Libië                       Nieuwe aanvraag
                                                     Vervallen
                            14.01.1994 - 22.03.1994  Zweden
                     Nieuwe aanvraag  
                    PH-CFG  26.06.1991 - 23.03.1994  SE-DUF


E-1073 F28 Mk0100   11331   28.08.1990 - 21.03.1991  Verenigde Staten
                    PH-EZT  28.08.1990 - 21.03.1991  N880US


E-1074 F27 Mark 600 10420   12.09.1990 - 12.10.1990  Duitsland                   Ex OY-KAD, I-ATIZ, PH-FOU
                    PH-FOU  06.08.1990 - 15.10.1990  (OO-FEG), D-AFEH, N703FE


E-1075 F28 Mk0100   11284   20.09.1990 - 26.09.1990  Brazilië
       Ex E-999     PH-LMI  25.07.1990 - 27.09.1990  PT-MRA


E-1076 F28 Mk0100   11285   20.09.1990 - 28.09.1990  Brazilië
       Ex E-1000    PH-LMK  25.07.1990 - 28.09.1990  PT-MRB


E-1077 F27 Mark 600 10350   24.09.1990 - 06.11.1990  België                      Ex SE-ITI, I-ATIN, PH-FLW
                    PH-FLW  31.10.1990 - 06.11.1990  OO-FEG, N702FE
                    Op aanvraag stond aanvankelijk PH-FNH


E-1078 F27 Mk050    20202   27.09.1990 - 17.12.1990  Zwitserland