HELAAS!                                    Terug naar INDEX Derde Register
                                                                                                                                                         Terug naar Toelichting op de Registers

Op 27.3.2014 verstuurde ILT onderstaande tekst:
Goedendag,  
Vanwege privacyregels zullen op korte termijn de gegevens in de “luchtvaartuigregister-bestanden” die via onze mailinglijsten worden verzonden (en worden
gepubliceerd op de website), worden aangepast. Gegevens die zullen worden verwijderd:

·         Gegevens van de houder;
·         Het aantal houders/eigenaren;
·         De naam van de AOC-houder  
De kolommen blijven beschikbaar, maar zullen leeg zijn.  
Met vriendelijke groeten,  
Inspectie Leefomgeving en Transport
Team luchtvaartuigregister
 
Dit heeft natuurlijk ingrijpende gevolgen voor de inhoud van het registerdeel van deze site.
Behalve dat in de rondzendbestanden deze gegevens niet meer zullen voorkomen, komt met deze aanscherping van de privacyregels ook
een eind aan de faciliteiten die ik de afgelopen 35 jaar bij RLD/NLA/IVW/ILT heb genoten.

Zo kon ik zelf ongehinderd alle mogelijke informatie opzoeken in de administratie en de archieven, en het verdwijnen van die mogelijkheid
betekent dat de geschiedschrijving betreffende het register beperkt wordt tot het niveau ónder dat van vóór 1940, in de voorgaande eeuw dus.

En hierna zult u het moeten doen met de (onvolledige) mutaties van het ILT en de (uiteraard ook onvolledige) informatie in de algemene
luchtvaartpers en de spottersbladen.

Ik (we!) kan niet meer beschikken over de niet door ILT gepubliceerde gegevens en andere resultaten van mijn onderzoeken zoals:
- de reserveringen van kenmerken
- aanvragen van Bewijzen van Inschrijving, dan wel, van Luchtwaardigheid
- (mutaties van) houders
- (mutaties van) de mede-houders
- de eigenaren
- (mutaties van) eigenaren
- (mutaties van) mede-eigenaren
- mutaties van en naar buitenlandse houders
- de data waarop alle bovenstaande mutaties plaatsvonden
- meldingen van elders doorgehaald kenmerken
- informatie uit de historische dossiers
- en natuurlijk niet over de abusievelijk niet gepubliceerde mutaties
Hierdoor wordt mijn berichtgeving uitermate beperkt. En wel tot de door ILT (niet volledige, zie hieronder!) gepubliceerde mutaties en zou
ik mij ook moeten beperken tot het niveau van berichtgeving zoals die ook wel gewoon in de luchtvaartpers als Piloot&Vliegtuig, Scramble
e.d. te vinden zijn.

U zult begrijpen dat dit voor mij niet voldoende is en dat het de motivatie om de geschiedschrijving omtrent het luchtvaartuigregister voort
te zetten, wegneemt.

Alleen al het niet beschikbaar stellen van de NAW-gegevens bij de gepubliceerde mutaties maakt deze geschiedschrijving feitelijk onmogelijk.
Zo controleerde ik consequent of alle mutaties wel in de door ILT verstrekte opgaven waren vermeld en daar bleek steeds, even consequent,
een aantal
(zie hieronder) aan te ontbreken. Zonder NAW/gegevens is deze controle niet mogelijk en dat is dan ook één van de redenen dat ik
vanaf nu (per 1.5.2014) mijn bemoeienis met het N.L.R. definitief beëindig.

U zult begrijpen dat deze kwestie bij mij nogal wat emoties teweeg brengt! Meer dan 50 jaar heb ik me diepgaand met deze geschiedschrijving
bezig gehouden en daar komt nu, zonder door mij als zwaarwegende beschouwde argumenten, een einde aan.

Persoonlijk kan ik wel zonder deze activiteit leven, voor de geschiedschrijving beschouw ik het als een zeer slechte zaak.

Ter illustratie:
Bij de check van mei 2014  (mijn laatste update-actie) vond ik bij de hieronder genoemde toestellen niet gemelde en in de ILT-opgaven niet
waarneembare mutaties:

PH-898    Van M.W . van der Steen, Lieshout
                  naar M. Wisser, Bad Blankenberg(D)                    (HD: per 9.4.2014)
PH-1206  Van H.C.J. Buiter, Almere
                  naar N.A. Buiter, Groningen                                    (HD: per 21.4.2014)
PH-1211  Van J.F. van Leeuwen, Beekbergen
                  naar C.L. Stellaard, Huissen                                   (HD: per 27.3.2014)
PH-1411  Van P. Flens, Den Burg
                  naar I.F. Pedersen, Kongsberg(LN)                       (HD: per 3.4.2014)
Ook bleken de (weliswaar minimale) verhuizingen van PH-DDZ, PH-PBA en PH-NDA niet in de mutaties voor te komen.

Hierboven heb ik opgesomd welke informatie voor mij (en alle andere historici dus) onbereikbaar is geworden.
Samen met het verschijnsel dat bij iedere mutatie-opgave van ILT wel 5 à 10 mutaties blijken te ontbreken zal het in de toekomst
feitelijk onmogelijk worden  
e.e.a. ooit nog eens te reconstrueren!
Al in de eerste maanden van 2014 ging het opzoeken van bovenstaande informatie in toenemende mate moeizaam, met als
gevolg dat ik in een aantal gevallen de naam van de houder heb laten volgen door de aanduiding [HLD] aangezien het voor mij
toen al niet meer mogelijk was de eigenaar (of eigenaren...) te achterhalen!
Oók was toen al niet meer mogelijk te bepalen of er meerdere houders waren en de namen van hen op te sporen.
 
Ter illustratie:
Er is maar één plaats waar de gehele geschiedenis van kenmerk-reserveringen aanwezig is, en dat is in mijn archief.
Er vindt op dit terrein bij ILT geen
archiefvorming plaats en dus zal (al op zeer korte termijn!) reconstructie daarvan niet meer mogelijk zijn.
En als er wèl archiefvorming plaatsvind, dan wel, heeft plaatsgevonden, is dat bepaald nog geen geruststellend gevoel.
Gelukkig heb ik in  de veertig jaar dat ik bij de betreffende instanties onderzoek deed, heel wat informatie kunnen veiligstellen,
maar ben bij deze werkzaamheden ook heel verontrustende signalen tegengekomen!
 
           Héél verontrustend dus...                                                                                  (Coll. H. Dekker)
         
          Gelukkig heb ik in de tientallen jaren dat ik er onderzoek naar deed, de inhoud van
          de hier genoemde archiefstukken vrijwel volledig kunnen reconstrueren!
 
           Maar soms is vernietiging ook definitief:
         
   
U zult zich misschien afvragen wat de oorzaak van deze beleidswijziging is.
Het is mij bekend dat enige eigenaren van luchtvaartuigen zich beklaagd hebben over de vermelding van hun NAW-gegevens op de ILT-site
(niet over mijn site trouwens!) en gewezen hebben op de discrepantie t.a.v. het beleid van de RDW.

Oók vanuit de zweefvliegwereld is er geageerd tegen genoemde beschikbaarstelling.  
Dit laatste is vooral spijtig omdat die hobbyïsten niet beseffen dat het gevolg van hun actie is, dat de hobby van anderen onmogelijk wordt gemaakt!
Natuurlijk is het mij bekend dat ook in een land als Duitsland de privacy-regels nogal archaïsch zijn en ook zo worden toegepast.
Maar zo'n land gebruiken als argument voor het gewijzigde beleid is natuurlijk nogal primitief. Er zijn veel meer landen die dergelijke gegevens juist
wèl beschikbaar stellen. En dat zijn toch niet de minste: Verenigd koninkrijk (zéér uitgebreid), Verenigde Staten, Frankrijk, Zweden e.v.a!
 
Tenslotte wil ik hier met klem vermelden dat e.e.a. niet wordt veroorzaakt door de beheerders van het register maar dat deze maatregelen uit de beleidsmakers-/management-/juristenhoek komen.
Bevreemdend is wèl dat wettelijk 'het register' openbaar is, dus dat zou betekenen dat er toch een mogelijkheid zou moeten zijn enige informatie
te verwerven. In de maatregelen die nu getroffen worden, komt deze wettelijke verplichting nergens tot uiting.

Ook opmerkelijk: èn in het RTL, noch uit bovengenoemde 'hoek' komt ergens een definiëring van het begrip register voor.  
En wat de openbaarheid daarvan feitelijk betekent.

En dus is het inhoud geven aan die openbaarheid voor de beheerder(s) op de 'werkvloer' een onmogelijke zaak!
Ik kan me trouwens ook niet voorstellen dat dit beleid juridisch sluitend te beargumenteren is.
Afgezien daarvan wil ik er nog even op wijzen dat deze koerswijziging toch wel héél opmerkelijk is.
Tot begin 2014 had ik eigenlijk onbegrensde mogelijkheden om de door mij gewenste informatie op te sporen en dat heeft destijds o.m. geresulteerd
in het naslagwerk "75 Jaar Nederlandse Luchtvaartuigregisters".
Dat was een  project dat met een substantiële subsidie van ILT mogelijk werd gemaakt en door Flash werd gepubliceerd.
Maar door de instantie die dat op die manier mogelijk maakte, wordt door deze maatregel voortzetting van hetzelfde beleid onmogelijk gemaakt!
   
  NASCHRIFT PER 31.7.2020
  Er is (o.a.) op basis van deze discrepantie een aantal WOB-verzoeken ingediend en dat heeft min of meer succes gehad.
  Per 1 augustus 2020 werd het volledige bestand, dus inclusief de namen van de houders en weliswaar zeer beperkt, weer verspreid.
  Kortom een goede zaak voor de geschiedschrijving.
  In hoeverre de hierdoor ontstane situatie echter blijvend is, kan i.v.m. eventuele (toekomstige) Europese regelgeving twijfelachtig
  genoemd worden.

  Andere zaken omtrent de verwerving van de bovenomschreven gegevens zijn echter niet veranderd en dus blijft mijn besluit
  t.a.v. mijn registeractiviteiten ongewijzigd. Zie ook de alinea over deze mogelijkheid hieronder.

   
Maar t.a.v. van de beheerders van het N.L.R. in de afgelopen ruim 35 jaar, wil ik slechts mijn dank
uitspreken voor de geboden mogelijkheden en het geschonken vertrouwen.

En natuurlijk heeft deze kwestie geen enkele invloed op de persoonlijke vriendschappen die
hierbij in de loop der tijd zijn ontstaan!
 

Bovenstaande beleidsbeslissing, en de gevolgen ervan voor mijn site, hebben natuurlijk voor nogal wat onrust gezorgd.
Bij ILT heeft deze onrust aanleiding gegeven het beleid nog eens 'tegen het licht te houden' getuige het vervolgbericht op 18 juli:
   
Goedendag,
Sinds begin deze maand zijn gegevens van de houder van een luchtvaartuig uit de bestanden van het luchtvaartuigregister
(compleet en/of mutaties) verwijderd. 
Na onze eerste mailing zijn wij door diverse partijen met verschillende argumenten benaderd om deze gegevens toch aan
hen ter beschikking te stellen.
Aan onze juristen hebben wij de vraag voorgelegd wat onze (wettelijke) mogelijkheden zijn om van het algemene beleid
af te wijken.
Zodra wij van hen een antwoord hebben ontvangen, wordt u mogelijk verder geïnformeerd. 
Met vriendelijke groeten,
Inspectie Leefomgeving en Transport / domein luchtvaart
Team luchtvaartuigregister
 
Wat hiervan dan ook het resultaat kan zijn, mijn bovengenoemd besluit zal ik niet herzien.
Want in het gunstigste geval zullen slechts de sinds kort ontbrekende NAW-gegevens van de houder er weer bijgevoegd worden.
Maar bedenk wèl dat van het bovenstaande lijstje ontbrekende informatie niets weer bereikbaar wordt, en het voor mij dus niet mogelijk
wordt mijn registers op het voor mij, al zo'n 40 jaar, gebruikelijke niveau bij te houden.
En hoewel ik vanaf nu geen activiteiten zal ontplooien om te proberen deze pagina's up to date te houden, blijf ik me natuurlijk wèl
verantwoordelijk voelen voor de hier door mij geboden informatie. Correcties en aanvullingen over de periode vóór 1.5.2014
blijven natuurlijk welkom (gaarne mèt bronvermelding) en zal ik vanzelfsprekend blijven aanbrengen.
U bent vanaf nu dus aangewezen op de luchtvaartpers, waarbij ik u nog steeds de site van AIRnieuws en het kwartaalblad van
LUCHTVAARTKENNIS als de best geïnformeerde (maar mèt de hierboven geschetste beperkingen!) bronnen kan aanbevelen.
 
Dit is trouwens een geschikte gelegenheid om te bedanken voor de vele blijken van 'medeleven' die ik, na aankondiging
van mijn besluit, heb ontvangen.